Etimesgut Belediyesi

Meclis Kararları

6. Karar / 2005

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO:  6

- K A R A R -

İmarın 47577 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı Belediye Meclisinin 04.01.2005 tarihli toplantısında okundu.

Meclis Başkanı Sayın Serhat Kemal YILMAZ’ın konunun Komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanması hususundaki sözlü önergesinin kabulünü müteakip konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Saltık Buğra Han Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yalçın GÜNER’in dilekçesi ile teklif edilen 47577 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ait İmar Planı Değişikliğinin incelenerek gereğinin yapılması istendiği,

Yapılan incelemede;

•Eryaman III ve IV. Etap Toplu Konut Alanında yaşayacak nüfusun ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, Etimesgut Belediye Meclisinin 06.12.1996 gün ve 137 sayılı kararı ile  T.B.M.M Caddesi üzerinde 17645 ada 1 sayılı parselin kuzeyindeki “Park” (76070/1 nolu planda)  alanının tamamı “Dini Tesis Alanı” olacak şekilde 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin uygun görüldüğü,
 
Bahsi geçen İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onandığı ve plan üzerine “Bu parselde Ticaret, Konut vb. amaç dışı kullanımlar yer almaz.” şeklinde Plan notunun bulunduğu,

•Onanlı 1/1000 ölçekli İmar Planına istinaden 85053/1 nolu parselasyon planlarının hazırlandığı, ancak tapuda tescil aşamasında problem olması nedeniyle 47577 ada 1 ve 2 nolu parsel olmak üzere ilgili adanın iki parsele bölündüğü,

85053/1 nolu kesin parselasyon planı kapsamında kalan imarın 47577 ada 1 sayılı parseli, “Dini Tesis  Alanı” olarak ayrıldığı,

Mülkiyete konu olmayan 47577 ada 2 sayılı parselin ise imar planında “Dini Tesis Alanı” olmasına rağmen “Park” olarak tescil edildiği,

•Tapuda 4710m² alana sahip 47577 ada 1 sayılı “Dini Tesis  Alanı” parseli onanlı imar planında E:0.50 yapılaşma koşuluna sahip olduğu;

Bu parselde “Ticaret, Konut vb. amaç dışı kullanımlar yer almaz.”  şeklinde plan üzerinde plan notunun bulunduğu,

Mevcut onanlı İmar Planında yapı yaklaşma mesafeleri 35m. ve 25m. lik yollardan 20m., adanın batısındaki yaya yolundan 10m ve bina derinliğinin 40m olacak şekilde belirlendiği,

İlgili adanın parselasyon planı ile ikiye ayrılması nedeniyle 1 nolu parsel üzerindeki yapı yaklaşma sınırının 2 nolu parsele taştığı ve imar planı ile parselasyon planı arasında bir uyumsuzluk söz konusu olduğu,

•Toplu Konut İdaresinin 13/10/2004 tarih ve 01225 sayılı ilgili Derneğe olan yazılarında;

“....Dini Tesis Alanının altında derneğe gelir sağlamak ve cami inşaatını yapmak ve yaşatmak maksadı ile işyeri açma talebine ve buna bağlı olarak onaylı İmar Planındaki “ Plan değişikliği ve ticaret yapılamaz” şerhinin kaldırılması için muvafakat verilmesi talep edilmektedir

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO: 6

- 2 -

İlgi yazıda istenilen Plan Değişikliği  uygun bulunmuş olup Etimesgut Belediyesi tarafından da uygun görüş alınması şartı ile tarafınıza muvafakat verilmiştir...”  denildiği,

•Toplu Konut İdaresinin 06/12/2004 tarih ve 014390 sayılı ilgili Derneğe olan yazılarının ise;

“...söz konusu alandaki her türlü plan değişikliği önerisinin ilgili belediye ile görüşülmesi gerektiği ifade edildiğinden tarafınızca hazırlanacak değişiklik önerinizin Etimesgut Belediye Başkanlığına sunulması...” şeklinde olduğu,

Hususları tespit edilmiştir.

Teklif edilen imar planı değişikliğinde ise;

•47577 ada 1 sayılı parselin kuzey ve doğusundaki 35m ve 25m lik taşıt yollarından 15m, batısındaki yaya yolundan 10m ve güneyindeki 2 nolu parselden 5m olacak şekilde yapı yaklaşma sınırı düşürülerek önerilmiştir.

•47577 ada 2 sayılı parsel Park Alanı olarak gösterilmiştir.Dolayısıyla mevcuttaki parselasyon planından kaynaklanan uyumsuzluklarda ortadan kaldırılmıştır.

•47577 ada 1 sayılı parseli üzerinde uygulama ve yapılaşma ile ilgili olarak yeni 4 adet  plan notu teklif edilmiştir.

Bunlar;

1.Dini Tesis Alanında E=0.50, Hmax=Serbesttir. Bu alanda Dini Tesis Alanını destekleyici Ticari kullanımlar bodrum katlarda yer alabilir.Ticari kullanımlar toplam inşaat alanı olan (E=0.50) 2355m² nin %50’sini aşamaz.

2.Ortak kullanım alanları hariç iskan edilebilir tüm alanlar emsal hesabına dahil edilecektir.

3.Bina (▼) işaretli yoldan kotlandırılacaktır. ± 0.00 kotu kitle ortasına isabet eden bordür taşı üst seviyesidir. Zemin kat ± 1.50m de tertip edilebilir.

4.± 2.00m ye kadar kazı ve dolgu yapılabilir. Bunu kabule imar birimi yetkilidir.

Şeklinde olup, teklif edilen 1 nolu plan notu ile mevcut plan üzerindeki “Ticaret, Konut vb. amaç dışı kullanımlar yer almaz.”  plan notunun aksine bahsi geçen ticari fonksiyonlar artık 1 sayılı  parsel (Dini Tesis Alanı) içerisinde bodrum katlarda yer alabilecektir hususları tespit edildiğinden;

İmarın 47577 ada 1 ve 2 sayılı parsellerinde teklif edilen 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı geldiği şekli ile oylamaya sunuldu.

Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Meclis Başkanı              Katip                   Katip
Serhat Kemal YILMAZ   Nevin ŞİMŞEK   Serhat BAYAR

Önceki Sayfa

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.