Etimesgut Belediyesi

Meclis Kararları

232. Karar / 2006

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 232

- K A R A R –

Belediyemizce Ağız ve Diş sağlığı Merkezinin Kira Sözleşmesinin Fesh edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 03.05.2006 tarih ve 8 sayılı Raporu Belediye Meclisinin 05.05.2006 tarihli toplantısında görüşüldü.
 Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 
Etimesgut İlçesi ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi standartlarda ağız ve diş sağlığı hizmeti alabilmesini sağlamak için, mevcut diş polikliniği yeniden dizayn ettirilmiş,  belediyemiz diş hekimleri nezaretinde ağız diş sağlığı merkezi Belediye Kanununun 14. ve 67. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde hizmete açıldığı. 
 Bu amaçla Belediye Meclisimizin 05/01/2005 tarih ve 11 sayılı kararı ile;
 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ve yine aynı kanununun 67. maddesindeki “süresi mahalli idareler genel seçimlerini izleyen 6. ayın sonunu geçmemek üzere sağlık ve sağlıkla ilgili destek hizmetleri ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilir” hükmü gereği, belediyemiz hizmet binasının bodrum katlarının bir kısmının sağlık hizmeti almak amacıyla kiraya verilmesinin kabulüne” Karar verildiği.
 Belediye Meclisinin verdiği bu yetkiye istinaden ağız ve diş sağlığı merkezi olarak açılacak yerin belediyenin kadrolu doktorlarının kontrol ve denetiminde, bütçe uygulama talimatına uygun olacak şekilde, faturalandırılmasının tamamen belediye tarafından yapılması şartlarıyla, Belediye Bütçesinden yatırım için bir harcama yapılmadan laboratuar, donanım ve diğer sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı standartlarında olması şartı ile ağız ve diş sağlığı hizmet alımı esasına göre ihale yasası hükümleri çerçevesinde kiralanacak yerin tahmin edilen bedeli, şartnamesi, sözleşme tasarısı hazırlanmıştır. Tespit edilen tahmin edilen bedel ve şartnameye göre belediye encümeninin 22/02/2005 günlü ve 122 sayılı kararı ile;
 Belediye hizmet binası bodrum katının bir kısmının Ağız ve Diş Sağlığı merkezi olarak kullanılabilmesi için şartnamesi doğrultusunda kiralanmasına karar verildiği.
 İhale kararının kesinleşmesinden sonra yüklenici ile belediyemiz arasında Etimesgut Noterliğinin 1 Mart 2005 tarihli ve 4090 sayılı işlemi ile tescil edilen kira sözleşmesi imzalanmış ve yürürlüğe konulduğu.        
 Açılan merkez halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanmış ve günlük tedavi edilen hasta sayısı ortalama 200’ e ulaşmıştır. Belediyemiz ağız ve diş sağlığı merkezi cerrahi çekim, küçük ve büyük ameliyat, flep operasyonu, protez, her türlü dolgu ve kanal tedavisi implant uygulaması yapan Etimesgut İlçesindeki tek sağlık kuruluşudur.
 Nitekim belediyemiz tarafından açılan ağız ve diş sağlığı merkezi, diğer belediyelere de örnek olmuş ve benzer nitelikte sağlık merkezleri açılmaya başlanmıştır. Bazı belediyeler ile mahalli idare birliklerinin yanlış uygulamaları yüzünden önce İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlanarak belediyeler tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili destek hizmetlerinin ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebileceği, ancak bu hizmetlerin belediye sınırları içinde yapılması gerektiği ifade edilmiştir.  Ankara Valiliği tarafından belediyemiz ağız ve diş sağlığı merkezinin yasalara uygun faaliyet gösterdiği 15/03/2006 tarihli ve 927 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığına bildirildiği.
Ancak 14/02/2006 tarih ve B,07.0,BMK,0,18,100 sayılı Diş Tedavisi konulu T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede özetle;


./..

(2)

  “Belediyelerin veya belediye birliklerinin kendilerine ait kadrolu sağlık personeli ile mahalli ihtiyaca yönelik sağlık hizmeti vermek amacıyla bizzat işlettikleri sağlık tesisleri dışında kalan ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve diğer sağlık birimlerinin resmi sağlık kurumu olarak nitelendirilmelerinin mümkün olmadığı, bu nedenle ; söz konusu ağız ve diş sağlığı merkezlerinin teminat uygulaması açısından resmi sağlık kurum ve kuruluşları gibi değerlendirilmemesi , bu tür merkezlere yapılacak hasta sevki ve tedavisi uygulamalarında talimatın 5.2 nci maddesinde yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisine ilişkin esasların ve ödeme kriterlerinin dikkate alınması gerekmektedir.” denilmek suretiyle hizmet alımı yapmak suretiyle ağız ve diş sağlığı merkezi açan belediyelerin bu kuruluşlarının resmi sağlık kuruluşu olamayacağı ifade edilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın bu genelgesi açıkça Belediye Kanunlarına aykırı olmasına rağmen maalesef Emekli Sandığı ve diğer resmi saymanlıklar bu genelge dolayısıyla belediyemiz tarafından verilen ağız ve diş sağlığı tedavi bedellerini ödememektedir.
 Bu yüzden halen devlet memurları, emekliler, Bağ-Kur mensuplarının belediyemiz ağız ve diş sağlığı merkezinden yararlanma imkanı ortadan kalkmıştır. Ağız ve diş sağlığı merkezimiz Bakanlık genelgesi yüzünden çalışamaz duruma gelmiştir. Belediyemizce söz konusu Maliye Bakanlığı genelgesinin iptali amacıyla Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Ancak dava sürecinde hizmet bedellerinin tahsil edilememesi sebebiyle yükleniciye ödeme yapılamamaktadır.
Bu gelişmeler sebebiyle yüklenici firma belediyemize dilekçe vererek hizmetlerinin aksadığını bahisle sulh yoluyla mevut kira sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih ve tasfiye edilmesi talebinde bulunduğu.
Yüklenici ile ağız ve diş sağlığı merkezi kira sözleşmesi karşılıklı sulhen fesih ve tasfiye protokolü hazırlanmış olup belediye meclisimizce sulhen fesih ve tasfiye kararının verilmesi durumunda karşılıklı olarak imza altına alınacağı.
Maliye Bakanlığı genelgesi ile ilgili hukuki süreç sonuçlanmasını müteakip mevcut ağız ve diş sağlığı merkezinin daha kapsamlı sağlık hizmeti verilebilmesi için gerekli çalışmalar daha sonra yapılacağı.
Bu itibarla Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Genelge doğrultusunda yukarıda bahsedilen teknik şartnamenin ilgili maddelerini Belediyemiz ve yüklenici firmanın yerine getirmesi imkansız hale geldiğinden, Ağız ve diş sağlığı merkezi kiracısı ile yapılan sözleşmenin devamı ileride karşılıklı hak doğuracak ve Belediyemizi zarara uğratacak olmasından dolayı sözleşmenin ağız ve diş sağlığı merkezi kira sözleşmesi karşılıklı sulhen fesih ve tasfiye protokolü doğrultusunda karşılıklı rızaen fesih edilmesi,  ve  bu işin hukuki temelleri yerine getirildikten sonra  bu hizmetin tekrar faaliyete geçirilmesi konusunda  Belediye Başkanlığı ve ilgili birime yetki verilmesine, tasfiye protokolüne şimdiye kadar yapılan işlerden dolayı tahakkuk eden alacaklarının ilgili kurumlardan tahsili durumunda sözleşme şartları oranında yükleniciye ödenmesi, şimdiye kadar tahsil edilerek yükleniciye ödenen miktarların herhangi bir şekilde Belediyemize ilgili kurumlar tarafından bir alacağın rucu etmesi halinde yüklenici tarafından sözleşmedeki oranları ölçüsünde Belediyeye iade edilmesine ilişkin ekli Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu geldiği şekli ile oylamaya sunuldu. 

Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 05.05.2006


Meclis Başkan V.    
(Belediye Başkan V.)  Katip    Katip
Baki OLGUN   Feyyaz NAZLIMLAR  Hüseyin YALINKILIÇ  

Önceki Sayfa

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.