Etimesgut Belediyesi

Meclis Kararları

262. Karar / 2006

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR NO : 262


- K A R A R –

Elvan Mahallesi Şırıncak Tepe mevkiinde bulunan İmar planında konut alanı olarak ayrılan 22274  M2  yüzölçümlü 47399/1 nolu parsel ve 26805 M2  yüzölçümlü 47404/1 nolu parsellere ilişkin Emlak istimlak Komisyonunun 09.05.2006 tarih ve 9 sayılı Raporu Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarihli toplantısında görüşüldü.

 Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

          İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve imar planında konut alanı olarak ayrılan 22274 m2 yüzölçümlü 47399/1 nolu taşınmaz ve 26805 m2 yüzölçümlü 47404/1 nolu taşınmaz Maliye hazinesine ait iken 4706 sayılı yasa kapsamında üzerinde yapılaşma (gecekondu) olmasından dolayı, yapı (gecekondu) sahiplerine satılmak üzere 01.02.2005 tarihli protokol ile Etimesgut Belediyesine devredildiği,
 
 Şırıncaktepe adı altında isimlendirilen yaklaşık 120.000 m2 yüzölçümlü bu bölgede bir adet cami ve 300’ ün üzerinde gecekondunun olduğu, bu gecekonduların düzensiz çarpık ve gayri sıhhi bir durumda bulunduğu, ayrıca bazı alanlarda heyelan tehlikesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

İlgili yasa kapsamında bölgede bulunan 2 adet konut parseli olan 47399/1 ve 47404/1 nolu toplam 49079 m2 yüzölçümlü parsellerin Etimesgut Belediyesine devredildiği, geride kalan alanların; ağaçlandırılacak alan, okul alanı ve yol olarak ayrıldığı ve bu alanların mülkiyetinin hazineye ait olduğu ve gecekonduların çoğunluğunun işgalci vaziyette bu taşınmazlar üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Hazineden Etimesgut Belediyesine devredilen 47399/1 ve 47404/1 nolu parsellerin doğrudan gecekondu sahiplerine tahsis edilmesi  (satılması) durumunda; söz konusu iki parselde yer alan 300’ ün üzerinde kişinin (gecekondu sahibinin) şuyulandırılacağı böylece çözüm üretmede anlaşma ve yapılaşma açısından zorlanılacağı görülmüştür.

 Bu itibarla, bölgenin tamamının çarpık yapılaşmadan kurtarılması, çevre görüntüsünün güzelleştirilmesi, geliştirilmesi ve daha sağlıklı yaşanabilir kentsel mekânların oluşturulması sağlanması amacıyla, bu bölgenin gecekondulardan temizlenerek, gecekondu sahiplerinin imar planında konut alanına ayrılan bölgede toplanması ve gecekondu sahiplerinin çağdaş, yaşanabilir mekânlarda iskân edilmesi sağlanması amacıyla 4916 (4706) sayılı yasa, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belediyemizce “Şırıncaktepe Kentsel Yenileme Projesi” uygulamasının yapılmasının gerekliliği görülmüştür.
./..
            Bu amaçla hazineden devralınan 47399/1 ve 47404/1 nolu parseller üzerine bölgede bulunan gecekondu sahiplerinden Belediyenin uygun göreceği hak sahiplerine inşaat m2 maliyeti dikkate alınmak üzere brüt en az 80 m2 - en fazla 100 m2 büyüklüğünde konut temininin sağlanması, bu bağlamda; arsa satışına yönelik söz konusu 2 konut parselinin m2 birim değerinin asgari emlak vergisi değerinden az olmamak üzere belirlenmesine, gerekmesi durumunda; kentsel yenilemenin gerçekleştirilebilmesi ve çağdaş projelerin uygulanabilmesi amacıyla inşaat, ruhsat harcı ve katılım payı v.b. bedellerin alınmaması ayrıca konut yapılacak adalarda bulunan(47399/1 ve 47404/1) ve acilen yıkılması gereken gecekondularda bulunan hak sahiplerine gerekmesi durumunda kira yardımı yapılabilmesi ve bölgede bulunan gecekonduların Etimesgut Belediyesince veya gecekondu sahiplerince yıktırılmasının sağlanarak bölgenin temizlenmesi kararlaştırılmıştır.

Şırıncaktepe Kentsel Yenileme Projesi kapsamında üretilecek konutların, hak sahiplerinden alınacak yetki belgesi çerçevesinde Etimesgut Belediyesince kat karşılığı veya başka bir hukuki şekilde yaptırılması veya Etimesgut Belediyesince yapılmasına, söz konusu 2 adet konut parselinin belediyece kat karşılığı verilmesiyle üretilen konutların gecekondu sahiplerine yetmemesi durumunda aradaki konut maliyet farkının gecekondu sahiplerinden talep edilerek 29.09.2005 gün ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediyelerin arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, satışına dair yönetmelik” hükümlerine göre tahsis edilmesine, Şırıncaktepe Kentsel Yenileme Projesi kapsamında çağdaş, yaşanabilir ve sağlıklı mekânlar oluşturulması amacıyla uygun projelerin üretilmesi ve projenin gerçekleştirilmesine yönelik hak sahipleri ve müteahhitler ile yapılacak protokol, taahhütname, sözleşme, tahsis, satış, tapu devri, tescili ve uygulamaya yönelik konularda gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, Başkanlık Makamına, Belediye Encümenine ve ilgili birime yetki verilmesi ve ayrıca bahse konu ruhsat harcının ücret olarak düzeltilmesi ve yine ruhsat harcı yerine ücretleri ve gerektiği takdirde kooperatif kurulması şeklinde ekli Komisyon Raporu düzeltilmek kaydıyla oylamaya sunuldu. 

Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 06.06.2006

 

Meclis Başkanı                      Katip    Katip 
Av.Serhat Kemal YILMAZ            Feyyaz NAZLIMLAR  Hüseyin YALINKILIÇ  

 

Önceki Sayfa

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.