ZABITA KABAHATLER TALİMATNAMESİ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA KABAHATLER TALİMATNAMESİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ


      1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerin Yönetimi hakkındaki kanun yürürlükten kaldırılarak bu kanunların yerine 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunları getirilmiştir.
      Bu kanunlar incelendiğinde en önemli hususun yerinden yönetim kurumlarının görev yetki ve sorumluluklarının açıkça belirtildiği ve bir takım yeni yetki ve görevlerin belediyelere verildiği görülmektedir.
      5393 sayılı Belediye kanunu’nun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin,
      a) Bendinde Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
      b) Bendinde kanunların Belediyelere verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunla belirtilen cezaları vermek.
      5393 sayılı Belediye kanunu’nun Belediye encümeninin görev ve yetkileri başlıklı 34 üncü maddesinin,
      e) Bendinde kanunlarla öngörülen cezaları vermek,
      i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek,

      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Zabıtanın görev ve yetkileri başlıklı 51.inci maddesinde; Belediye zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.
           
      5393 sayılı Belediye kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin (l)bendine göre gayrı sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, Belediyenin yetkileri ve imtiyazları sayılmıştır.
      Bu düzenlemelerin sonucunda ;
      Büyükşehir olmayan İl Belediyelerinde 1.inci sınıf ve sıhhi işyerlerinin, 2.nci ve3.üncü Sınıf gayrı sıhhi müesseseler Belediye tarafından ruhsatlandırılıp denetlenecektir;
      5393 sayılı kanunun 85/d maddesi ile değişik birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden 775 sayılı kanunda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
      5326 Sayılı Kabahatler kanunu’nun İKİNCİ KISIM/ Çeşitli Kabahatler Emre Aykırı Davranış başlıklı 32, maddesinde;
      1) Yetkili Makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle yada kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.
      2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
      3) 1,3,1926 tarih ve 765 sayılı Türk ceza kanunun 526. maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.
      Yine 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye zabıta yönetmeliği 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kabul edilen 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902  sayılı resme gazetede yayınlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ile belediye zabıtasına diğer kanun, yönetmelikler ve mer-i mevzuat ile belediye zabıtasına çeşitli görev ve yetkiler verilmiş bulunmaktadır.
      Etimesğut  Belediyesi Meclisinin 05/12/2010 tarih ve 123 sayılı kararı ile, Etimesğut  Belediyesi Zabıta Kabahatler talimnamesi halen yürürlüktedir.        
      5326 Sayılı Kabahatler kanunu’nun 32. maddesi gereğince günümüz koşullarına cevap verecek şekilde Etimesgut Belediyesi Zabıta Kabahatler talimnamesinin hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır.
      Esas itibariyle kamu hizmetlerinin temel amacı, vatandaşlarımızın yaşam biçimini iyileştirmek ve onların refah düzenini artırmaktır. Belediyelerde bir kamu kurumudur. Dolayısıyla, ve belde halkının yaşam standardının yükseltilmesi, kentte nizam ve intizamın sağlanması, beldenin ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının temin edilmesi, esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve korunabilmesi için  belediye emir ve yasakların konulması kaçınılmazdır.
       Bu yönetmelik yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 5393 sayılı Belediye Kanununda anlatılan mevzuat hükümleri  dairesinde belediyelere verilen  görevleri yerine getirilmesinde, Belediye zabıtası görevlileri ile diğer belediye görevlilerin yetki alanlarında işlenen kabahat karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türlerinin belirlenmesi, takibinin yapılabilmesi, sonuçlarının izlenebilmesi, belirlenen emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetlenebilmesi ve yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Zabıta Müdürlüğü
ZABITA KABAHATLER TALİMATNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

AMAÇ:

MADDE 1- Bu talimatnamenin amacı;  Belediye sınırları içerisinde halkın sağlık, huzur, esenlik
ve düzenini sağlamak, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve Belediye yasaklarını men veya emrettiği fiillerin nevilerini göstermek ve ceza miktarlarını tayin etmek amacıyla yapılmıştır.

KAPSAM:

MADDE 2- Bu talimatnamenin hükümleri, Etimesğut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü  Kabahatler Talimatnamesinde ve diğer yetkili organlarca alınan karar, tembih ve yasakların karşılığında uygulanabilecek hükümler ile Etimesğut Belediyesi sınır ve mücavir alanlarında 5393, 5216 sayılı kanunlarla ve yetki veren diğer kanunlarla belediye görev ve yetkileri içerisindeki  mücavir alan sınırları dâhilindeki tüm işyerleri, gerçek, tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları, her hangi bir işyerine kurum ve kuruluşlara bağlı olmaksızın hizmet gören kişiler ile tüm ilçe halkını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 3- Bu talimatname 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4- Bu talimatname, 03.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 51 inci maddesi, 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği.

 MADDE 5- Bu talimatname Belediyeye yetki veren diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  1) T.C. Anayasası.
  2) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.
  3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu.
  4) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu.
  5) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
  6) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
  7) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.
  8) 6099 Sayılı Kanun 7201 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair Tebligat Kanunu.
  9) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
10) 3194 Sayılı İmar Kanunu.
11) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
12) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.
13) 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 Sayılı Kanun.
14) 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun.
15) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.
16) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun.
17) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik.
18) 831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun.
19) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 Tarih ve 25245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik.
20) 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun.
21) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu.
22) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu.
23) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun.
24) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
25) 2985 Sayılı Toplu konut Kanunu.
26) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.
27) 3434 Sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanun.
28) 4109 Sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun.
29) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.
30) 6831 Sayılı Orman Kanunu.
31) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.
32) 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun.
33) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.
34) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.
35) 3366–3290–2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar Hakkındaki Kanunlar.
36) 4857 Sayılı İş Kanunu.
37) 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.
38) 526 ve 2893 Sayılı Bayrak Kanunu.
39) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu.
40) 80 Sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 58. Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Halleri İdaresi Hakkında Kanun ve 24.06.1995 Tarih ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında K.H.K.
41) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.
42) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.
43) 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.
44) 08.01.2005 Tarih ve 25694 Sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.
45)19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği.
46) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun.
47) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
48) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
49) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.
50) 11/1/1974 Tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü.
51) 18/10/1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü.
52) 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
53) 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri.
54) 25.07.2010 tarih ve 27652 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik değişikliği hükümleri.
55) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun. Buna göre;
      a) Belediye meclis  ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.
      b) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.”
     c)Talimatnamedeki yasakları işleyenler hakkında verilen idari para cezasının yanı sıra 1608 sayılı kanunun ilgili maddesi gereği Belediye Encümeninin takdiri ile 3 günden 15 güne kadar ticaret ve sanayi icrasından menine, kapatmaya karar verilir. 
      d) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.” (08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 Sayılı Kanun, Madde 1.)

MADDE 6- Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik olarak çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında; yukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, İl İdare Kurulu ve Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır.

MADDE 7- Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNÇİ  BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

         İşyerleri, Her Türlü Müesseselere Belediye Tarafından Verilen İzin ve Ruhsatlarla İlgili Yasaklar

  MADDE 8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. inci maddesinin (c) fıkrasına göre Belediye tarafından verilen izin ve ruhsatlara ait hükümler ve yasaklar;
8/1) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır (2007/11882 Sayılı Karar ile değişik 2005/9207 Sayılı Yönetmelik m.6).
8/2) Tüm işyerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümlerine uygun olacak ve bu şartları sürekli muhafaza edileceklerdir.
8/3) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu veya alan dışında faaliyet göstermek yasaktır.
8/4) Bütün işyerlerinde, yapılan teftişlerin sonuçlarını ve tespit edilen noksanları yazmaya mahsus belediyece onaylanmış bir teftiş defteri bulunması mecburidir. Dolan defterler üç yıl müddetle işyeri tarafından muhafaza edilerek teftişlerde görevlilere gösterilecektir.
      a) İşyeri sahibi veya yetkili mesul müdürü, İşyerine ait Teftiş defterini zabıta görevlilerine ibraz etmek zorundadır.
      b) İşyeri sahibi veya yetkili mesul müdürü, İşyerine ait Teftiş defterini ilgili bölge karakoluna  tasdik ettirmek zorundadır.
8/5) Ticari işyerlerinde çalışan personel hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti veya iş gömleği giyecektir. (kişi başına) .
8/6) Bakkal, market, süpermarket, şekerci, tatlıcı, pastacı, ekmekçi, aşçı, lokantacı, kebapçı, soğuk yemekçiler, kahveci, ocakçı, kurukahveci, kasap, manav, sebzeci, buz fabrikası çalışanları, yemek fabrikaları vb. gıda imalat ve satışı yapan yerlerin patron ve işçileri ile beraber kalfaları; berber, kuaför, güzellik salonları, otel, pansiyon, barlar, pavyonlar ve vb. işyerleri çalışanları, müstahdemleri ve garsonları sağlık muayene cüzdanı almaya mecbur oldukları gibi, belirlenen tarihlerde İl Sağlık Müdürlüğünden doktor muayenesi (portör muayenesi) yaptırmak zorundadırlar.
      a) Sağlık cüzdansız personel çalıştırılamaz,(çalıştıranlara kişi başına işlem yapılır).
      b) Sağlık cüzdanlarını vize ettirmemek, (vize tarihinin geçmiş sağlık karnesiyle çalışanlara kişi başına işlem yapılır).
8/7) Bütün işyerleri yangına karşı gerekli önlemleri almak, yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak ve bu cihazların periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür.
      a) İşyerleri Yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır.
      b) İşyerleri Yangın söndürme cihazının periyodik kontrolünü yaptırmak zorundadır.
8/8) İşyerleri yetkilileri işyerinin görünür bir yerinde Ecza dolabı ve içindeki gerekli (ilk yardım) malzemelerinin bulunduğu ecza dolabını bulundurmak zorundadır.
8/9) İşyerleri işyerinde yeteri kadar ağzı kapaklı çöp bidonu bulundurmak zorundadır.
8/10) İşyerlerinde genel temizliğe riayet edilecek, kullanılan tüm malzemelerde temizlik şartlarına uygun olacaktır.
8/11) İşyerlerinde Parmak veya kaşıkla alınmak üzere açıkta tuz, biber vb. bulundurulamaz.
8/12) İşyerlerinde çatlak, kırık, fincan, bardak, tabak vb. bulundurulamaz ve kullanılamaz.
8/13) Pastane, lokanta, büfe, çay bahçesi, kantin vs. gibi işyerlerinde açık meşrubat satılamaz, (Ayran, meyve suyu, limonata vb.).
8/14) Gıda maddeleri satış yapılan işyerlerinde hayvan beslenemez.
8/15)Halkın sağlığına zarar verecek şekilde yıkanmadan, pişirilmeden, soyulmadan tüketilen gıda maddelerinin üzeri açık şekilde satışa sunulamaz.
8/16)Son kullanma tarihi geçmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış veya bozulmuş hayvansal ve bitkisel gıda maddelerini işyerinde bulundurulamaz, üretimde kullanılamaz ve satışa sunulamaz. Ayrıca imha edilmesi için müsadere edilir.
8/17)Çevreyi temiz tutmak amacıyla kuruyemiş satıcıları müşterilerine kabuklu kuruyemiş satarken çerez atıklarını koymaları için yanında boş kese kağıdı, poşet ve külah vermek zorundadır.
8/18)Müşteriye mal teslimi için kullanılacak poşet, birinci sınıf plastik malzemeden yapılmış "hışır poşet" tabir edilen nitelikte poşettir. Geri dönüşüm malzemesi atık plastikten yapılmış siyah vb. renkli poşet kullanılamaz.
8/19) Sicil tutulmak üzere istenilen gerekli bilgileri bölge zabıta karakoluna vermekten imtina edilemez.
8/20) İşyerinde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını yapılacaktır.
8/21) Perakende satışa arz edilen ürünlerin veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o ürünle ilgili tüm vergiler dâhil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması mecburidir.
      a) Uygulanan fiyat tarifesi olup fiyat tarifesini görünür yere asılmaması.
      b) Masalar üzerinde fiyat tarifesi bulunmak zorundadır.
8/22) Yeme içme ve eğlenmeye mahsus yerlerde müessesenin unvanı, ismi, cilt ve sahife numarasını, düzenleme tarihi, masa numarasını, şahıs adedini ve tüketilen maddelerin isim ve fiyatlarını gösteren çift nüsha adisyonlar düzenlenmesi mecburidir.
8/23) Fiyatlarda yüzde usulü tatbik edilen lokanta, kebapçı, gazino, bar, pavyon, pastane, kokteyl salonu, aile gazinoları, çay bahçeleri vb. işyerlerinin adisyon düzenlenmesi ve istenildiğinde yetkililere ibrazı zorunludur.
8/24) İşyerleri işyerine alınan İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen metre kare ruhsat harcına aykırı hareket edemezler.(işyeri kullanım alanı dışında metrekare artıramaz, ruhsata işletmek zorundadır).
8/25) Belediye sınırları içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişiye ait işyerleri çevre temizlik vergisini zamanında ödemek zorundadır.
8/26) İşyerlerine ait isim ve unvan levhaları asmamak.
      a) Ticari ve benzeri unvan levhaları işyerlerinin üzerine caddeye ve sokaklara paralel ve bitişik olarak asılacaktır,
      b) İşyerlerine asılan isim ve unvan levhalarının yüksekliği 2,5 metreden aşağı asılmayacaktır.
      c) İşyerleri, Ticari unvan levhalarına Devletin veya diğer kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanları, yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar.
      d) İşyerleri önünde Mecburi unvan levhası dışında izinsiz tabela vb. tanıtım elemanı bulunduramazlar.
      e) İşyerleri, kat maliklerinden izin almadan, bina sakinlerinin görüş alanını kısıtlayacak, rahatsız edecek ve zarar verecek şekilde unvan levhası vb. asılamaz.
      f) Gerçek veya tüzel kişiye ait işyerleri işyerlerinin içine ve dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösterir isim unvan tabelalarının vergisini zamanında ödemek zorundadırlar.
8/27) İşyerleri 394 sayılı Kanun Kapsamına giren işyerleri Hafta tatili Ruhsata almadan faaliyet gösteremezler.
      a)  Hafta sonu, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatını beyan etmemek,
      b)  Hafta Sonu Çalışma Ruhsatını zamanında vizesini yaptırmak zorundadır.
      c) Hafta Tatilinden muaf olup faydalanmak isteyen işyerleri bu konuda izin almak zorundadır.
8/28) Bütün işyerleri Belediye Encümeni tarafından belirlenen işyeri açılış ve kapanış saatlerine uymak zorundadır,
      a) Çalışma başlangıç saatinden önce işyeri açarak faaliyet gösterilemez.
      b) Kapama saatinde kapatmayarak faaliyet gösterilemez.
8/29) İşyerlerinde Fiyat tarifesi, ruhsat, vergi levhası, ustalık belgesi Teftiş Defteri vb. gibi belgeler görünür bir yere asılacak, istenilen evraklar görevlilere ibraz edilecektir.
8/30) İşyerleri her ne şekilde olursa olsun, işyerlerini önlerini herhangi bir şey koyarak kısa sürelide olsa depolama yapamaz.
8/31) İşyerleri önüne masa sandalye koyarak geliş geçişi güçleştirmek ve çevreyi rahatsız etmek yasaktır,
8/32) İş kollarına göre onaylı fiyat tarifesi olacak, Fiyat tarifesinde belirtilen miktardan fazla ücret talep edilmeyecektir.
8/33) Gıda üretim ve satışı yapılan işyerlerinde akvaryum canlısı (üretim amaçlı olmayacak) dışında, hayvan bulundurmak ve beslemek yasaktır,
8/34)  İşyerlerinde haşaratla ilgili her türlü önlem alınacaktır,
8/35)  İşyerlerinin daha fazla ekonomik kazanç elde etmek amacıyla çalışanları veya sahipleri tarafından çığırtkanlık yapmaları, yolda gelip geçen vatandaşlara baskı uygulamaları, önünü keserek kendi işyerlerinde alışveriş yapmaya zorlanamazlar.
8/36) İşyerleri Belediyenin duyuru, afiş ve benzeri yayınları halkın en iyi görebileceği şekilde işyerlerinin duvar, camekân vb. yerlerine asmak mecburiyetindedirler.
8/37) Müşteriye saygılı davranmayıp, kaba ve kötü muamelede bulunmak yasaktır.
8/38) İçki içilmeye mahsus iş yerleri haricinde iş yerlerinde içki içmek ve içirmek yasaktır.
8/39) Satışa sunulan her malın satılması zorunlu olup satışından kaçınılması veya stokçuluk yaparak suni darlık oluşturulması yasaktır.
8/40) Ruhsata tabi işyerlerinde ruhsat harici başka bir faaliyet göstermek, teşhir ve satış yapmak yasaktır,
8/41) Her ne şekilde olursa olsun müşteri celp etmek için çığırtkanlık yapmak ve müzik yayını yaparak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.
8/42) İşyerleri, Cumhuriyet Bayramında kapalı kalacak ve bayrak asacaktır. (19/03/1981  Tarih ve 17284 say. Resmi Gaz.yayınlanan  Ulusal Bayram ve Tatil Günleri hakkındaki Kan.)
8/43) İşyerleri satışa sunulan ve teşhir edilen tüm emtialar üzerine müşterilerin görebileceği, ürün özellikleri okunabilir ve anlaşılır şekilde nizami etiket konulacaktır,
8/44) Tartı aleti kullanılması gereken işyerlerinde elektronik, oturak veya mekanik terazi kullanılacak, damgasız, bozuk terazi, eksik,  kırık kilo ve kefesi kullanılmayacaktır.   Uymayanların tespiti halinde 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ilgili maddeleri uygulanır.
      a) İşyerleri satışa sunulan maddelerin ağırlıklarını etkileyecek, müşteriyi zarara uğratacak kap ve tartıyı etkileyecek malzemelerle tartı yapmak yasaktır.
      b) İşyerleri Ölçü ve tartı aletlerinden menfaat sağlamak amacıyla her ne şekilde olursa olsun eksik gramajla hileli tartı ile satış yapmak yasaktır.
      c) İşyerlerinde El terazisi, yaylı, kancalı terazi kullanılamaz.
      d) Ölçü ve tartı aletleri belirli süreler içinde muayeneleri yaptırmak zorundadır.
      e) İstenilen gramajda tartım yapılması zorunludur.
      f) İşyerleri ölçü ve tartı alet ve ölçeklerin ölçü ve tartı aletleri harçlarını ödemek zorundadır.
8/45) Adresi ve işleticisi aynı olan ve birbirini tamamlayan birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Tali faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilmesi zorunludur.
8/46) İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilmesi zorunludur.
8/47) Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.
8/48) Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz.
8/49) Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
8/50) İşyerlerinde kullanılan her tür ses yükseltici sistem ile makine, motor, hamur karıştırma makinesi, soğutucu motor, mikser vb. cihazların çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde yalıtımı ve izolasyonu yapılacaktır.
8/51)  Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.
8/52)    Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya işyerinde yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen işyerlerinin yeniden ruhsat alması gerekmez.       Ancak sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan işyerlerinin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.
8/53) Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunmayan yaptırımlara riayet etmemek.
8/54) Gıda sicili ve üretim izin belgesi bulundurulması gerekli olan işyerlerinin bu belgeleri vermeye yetkili idarelerden almaları zorunludur. Ayrıca; İlçemizde üretimi yapılmayan, ekmek, açık pasta unlu mamullerin satışı yapılamaz.
8/55) Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi: Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, numune alma ve mühürlemeye ilişkin tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek kişinin veya tüzel kişinin sorumlu yetkilisinin veya bunların vekilinin yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak denetim yapmakla görevli personel tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir.  İlgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya herhangi bir ilgili bulunmaması durumunda tutanak,11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


              Umumi ve Umuma Açık Yerlerde Uyulacak Emir ve Yasaklar

MADDE 9-   Umumi ve Umuma Açık Yerlerde halkın huzur, güven, rahat, emniyet ve selameti ile ilgili Uyulacak Emir ve Yasaklar;
9/1) Konaklamaya mahsus işyerleri dışında kalan diğer işyerlerini yatakhane ve mesken olarak kullanmak yasaktır.
9/2) Halkın toplu olarak bulunduğu, fiziksel özellik ve nitelik taşıyan işyerlerinde yeteri kadar ışıklandırma, ısıtma, soğutma ve havalandırma tertibatı bulundurulacaktır.
9/3) Yangın çıkış yeri bulunması gereken yerlerde, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir, çıkışlar boş ve her daim kullanılabilir durumda olacak, yangın çıkış kapıları kilitlenmeyecektir.
9/4) Lüzumu gerektiren işyerlerinde sağlık şartlarına uygun ve yeteri kadar lavabo, soyunma dolabı ve tuvalet bulundurulacaktır.
9/5) Umuma ait ve işyerlerinde bulunan tuvalet ve lavabolarda temizlik şartlarına uyulacak, tıkalı ve bozuk olan tuvalet, bas ve pisuvarları tamir ettirilecek, el kurulamak için kâğıt havlu veya peçete ile sabun vb. bulundurulacaktır.
9/6) Gıda maddeleri ve içeceklerin nitelikleri bozulacak şekilde doğrudan güneş ışığına, nem vb. ortamlara maruz kalacak şekilde satışa sunulması, teşhir edilmesi veya depolanması yasaktır.
9/7) Son kullanma tarihi geçmiş, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik bozukluğa uğramış, ambalajı yırtılmış, kırılmış, paslanmış, kirlenmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış, bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş her türlü gıda maddelerini bulundurmak veya satmak yasaktır.
9/8) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerine halkın sağlığını tehdit edecek katkı maddesi karıştırmak yasaktır.
9/9) Yiyecek, içecek ve her türlü gıda maddelerini niteliği yetkili kurumlarca belirlenen araç ve gereç dışında değişik vasıtayla ve hijyenik olmayan ortamda taşımak, bulundurmak ve satmak yasaktır.
9/10) Merdiven altı olarak tabir edilen sağlığa elverişsiz ortamlarda imalat yapmak, pişirmek, gıda hazırlamak, tezgâh ve malzemeleri bulundurmak ve depolamak yasaktır
9/11) Gıda maddeleri hariç, satışa sunulan ürünler üzerine defolu, bozuk olduğunu belirtir ibare konulacaktır.
9/12) Gıda yenilen, içilen, imal edilen işyerlerinde tek kullanımlık kaplar ve malzemelerin tekrar kullanılması yasaktır.
9/13) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapsamı içerisinde bulunan, içkili işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işyerlerinin haricindeki, işyerlerinde açıkta içki içilemez ve içirtilemez, tek, tek kadehte içki satılamaz.
9/14) Umuma açık işyerleri yönetmeliğine göre işletilen işyerlerinin 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu’na aykırı olarak faaliyette bulunamaz.
9/15) Gıda maddelerini, haşarat, dezenfekte, temizlik malzemeleri vb. zehirli maddeleri ile bir arada bulundurmak ve satmak yasak olup, ayrı, ayrı yerlerde muhafaza edilecektir.
9/16) Gıda atığı ile diğer atıkların birikmelerini engelleyecek şekilde, gıdanın bulunduğu mekânlardan uzaklaştırılmalı, doğrudan veya dolaylı bulaşma kaynağı oluşturmaları engellenmelidir.
9/17) Depo ve satış yerlerinde hammadde, mamuller, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve zeminle temas etmeyecek şekilde en az 15 cm yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde muhafaza edilecektir.
9/18) Depolarda, imalathanelerde, satış yerlerinde, taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam ve hijyenik olacak amacına uygun olarak kullanılacaktır.
9/19) Ambalajlama, Gıda üretim ve satış yerlerinin, özellik arz eden bölümlerinde eldiven, bone ve maske giyilecektir.
9/20) Yapılan iş ve işyerinin niteliğine göre soğuk ve sıcak su tertibatlı şehir şebeke suyu kullanılacaktır. (Özellik arz eden Oto Yıkama, Büz İmal Yeri, Halı Yıkama, vs. gibi yerler hariç)
9/21) Yenilen ve içilen her türlü gıda maddelerini imal etmek ve satmak veya depo etmek için açılacak yerler, bu amaçla kullanılmaya elverişli olup olmadığı ve çevresindekiler için bir mahzuru bulunup bulunmadığı hakkında Belediyece yapılacak sıhhi, fenni ve idari kontrolden sonra verilecek izne tabidirler.
9/22) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, dükkân, çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir. 
9/23) Özel yapı şeklini gerektiren ekmek fırını için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir.
9/24) Sıhhi şartları bozuk olan yerlerde kirli işlerle çalışan veya gıda maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahzurları bulunduğu tespit edilen müesseseler veya imalathaneler yanında veya bunların bulunduğu binalar içinde gıda maddesi imal edilmesine ve satılmasına mahsus yerler açılmasına izin verilmez.
9/25)  Gıda maddeleri imalathaneleri, kârgir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan işin bütün teferruatına yetecek genişlikteki yerlerde tesis edilecek, dışardan sinek vb. haşarat gelmesine mani olacak şekilde tedbirler alınacak, pencereleri vasıtası ile gündüz ışığı ile aydınlatılmış   olacak ve imalathane havasını muntazam değiştirebilmek için pencere üstünde aspiratörler olacak ve dikey hava bacaları veya merkezi havalandırma sistemi bulundurulacaktır. Bu müesseselerde gıda maddelerinin;
      a) Temizlenmesine veya yıkanmasına mahsus yerler,
      b) İmal ve hazırlama yerleri,
      c) Ambalaj yerleri,
      d) İmal edilmiş ürünlerin depo yerleri, birbirinden ayrılmış olacak ve bütün bu kısımların tavan hariç zeminleri ve tüm duvarları mermer, fayans gibi her zaman yıkanarak temizlenebilecek malzemelerle muntazam döşenmiş olacak, tavanları sıvalı ve badanalanmış veya boyanmış olacaktır.
      e) Yakacak ürünlerinin bulunduğu depo, bütün bu kısımlarla doğrudan doğruya alakası bulunmayan bir yerde yapılacaktır.
9/26) Pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları soyulmadan, olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkân içinde dahi olsa açık olarak teşhir veya satışı yasaktır. Bu gibi gıda maddeleri dışardan toz, sinek vb. girmeyecek surette kapalı kaplarda muhafaza edilecek, el değmeden özel kaplar veya araçlarla alınıp müşteriye verilecektir.
9/27) Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin imal ve hazırlama yerleri ile ayıklama, temizleme ve bulaşık yıkama yerlerinin, lavabolarının içinde temizlik vs. amaçla veya çeşitli sebeplerle kirli sular hâsıl olan imalathane, depo ve satış yerlerinin, (Dükkanların zeminlerinin uygun yerlerinde ) doğrudan doğruya kanalizasyonda, kanalizasyon bulunmadığı takdirde sabit veya fosseptik çukurlarda son bulan ızgaralı ve sifonlu tahliye kanalları bulunacaktır.
9/28) Gıda maddelerinin ayıklanma, temizlenme ve hazırlanmaları için kullanılacak masaların üzerleri, her türlü gıda imalathanelerinde, satış yerlerinde, içerisinde yenilen ve içilen işyerlerindeki kirli kapların yıkandığı bulaşık tekneleri ve oluklu süzdürme yerleri mermer, fayans veya aralıksız deliksiz ve su geçirmez dayanıklı diğer uygun bir madde ile kaplanmış olacaktır.
9/29) Gıda maddelerinin üretime hazırlandıkları veya imal edildikleri yerlerde çalışan işçilerin temizliği için bay-bayan ayrı olmak üzere yeteri kadar WC yapılacaktır.
9/30) Kasap, tavukçu, bakkal, ciğerci, balıkçı gibi, kirli, kokulu maddelere temas eden esnafın bulaşık elleri ile para alıp vermesi yasaktır.
9/31) Gıda maddelerinin üretime hazırlandığı, imal edildiği, ambalaj ve muhafaza edildiği yerlerde çalışan işçilerin, daima temiz tutulan bir iş elbisesi veya iş gömleği giymeleri mecburidir. Bu işyerlerinin imalathane kısmında, imalathaneden ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için özel bir yer bulunacaktır.
9/32) İçinde yenilecek, içilecek gıda maddeleri imal edilen veya satılan yerlerde, gerek gıda maddelerinin hazırlanması veya temizlenmesi ve gerekse işyerinin ve burada çalışan işçilerin, satıcıların ve müşterilerin temizliği için şehir suyu kullanılacaktır.
9/33) Gıda maddeleri imal, depo veya satış yerlerinin hiçbir tarafında sağlığı tehdit edici unsur bulunmayacak, pencereleri muntazam camla örtülmüş bulunacaktır. Kapı ve pencereler dayanıklı malzemeden ( PVC, Alüminyum vb.) yapılacaktır. Tavanların, sıvalı ve boyalı kısımlarının badana veya boyaları eskidikçe tekrar yenilenecektir.
9/34) Gıda maddelerinin imalat aşamasında, gerek imalatta kullanılan gerekse yakılan maddelerden meydana gelecek olan duman, gaz, toz, is vb. her türlü dışsal zararı olan çıktıların, çalışanlara ve çevre sakinlerine zarar vermeyecek şekilde izole edilmesi mecburidir.
 9/35) Gıda maddeleri imalathanelerinde veya satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen, istirahat edilen yerlerde hasıl olan çöpler ve her türlü sulu artıklar etrafa atılmadan, ağızları düzgün kapaklı madeni kaplarda toplanarak izole edilecektir. Bütün muslukların altında çinko veya tahtadan olmayan muntazam bir yalak bulunması ve hasıl olan her türlü kullanılmış veya kirli suların, doğrudan doğruya kanalizasyona ve kanalizasyon olmayan yerlerde fosseptik veya sabit çukurlara sevki mecburidir. Bu suların kovalara biriktirilmesi veya sokaklara dökülmesi yasaktır.
9/36) Gıda maddeleri imalathane ve satış yerlerini veya içinde yenilen, içilen oturulan bilumum (umuma açık) yerleri kuru olarak süpürmek, toz çıkarmak, bu gibi yerlere ayakkabı boyacılarının ve seyyar satıcıların girmesine izin vermek yasaktır.
9/37) Gıda maddelerinin imalata hazırlandığı, imal ve muhafaza edildiği yerleri, yatıp kalkmak veya keyfi ihtiyaçları amacı ile kullanmak yasaktır. Bundan dolayı içinde oturulan, yatılan yerlerde umumun tüketimine mahsus olarak her türlü gıda maddesi hazırlanması, satılması, saklanması yasaktır. İçinde işçilerin ikameti zorunlu olan imalathanelerdeki yatıp kalkma yerleri doğrudan doğruya imalathane içinden girilip- çıkılmayacak tarzda ayrı bulunacaktır. Burada işçilere yetecek sayıda karyola ve yatak aksamının bulunduğu yatıp kalkma yerleri, elbise dolabı, WC (bay-bayan ayrı olacak), lavabo, duş yerleri bulunacak ve bunların hepsi tam bir temizlik içinde tutulacaktır.
9/38)Yiyecek, içecek ve her türlü gıda maddelerini niteliği yetkili kurumlarca belirlenen araç ve gereç dışında değişik vasıtayla ve hijyenik olmayan ortamda taşımak, bulundurmak ve satmak yasaktır.
9/39) Gıda maddelerinin gerek sabit ve gerekse seyyar olarak (su, limonata, şerbet, ayran, şalgam vb.) açıkta satışı yasaklandığından, üzerlerinde menşei, imalat ve son kullanım tarihleri belirtilmeyen gıda maddelerini imal etmek, depolamak ve satmak yasaktır.
9/40) Satılan gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermeyecek ve dışarıdan görünmeyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye verilmesi mecburidir. Ambalaj kâğıtlarının temiz ve önceden kullanılmamış olması şarttır. Siyah poşet, gazete ve mecmua kâğıtlarının bu amaçla kullanılması yasaktır.
9/41) Her türlü gıda maddeleri imal edenler, gerek perakende ve gerekse toptan satanlar; ürettikleri ve sattıkları ürünlerin temizlik ve kalitesinden sorumludurlar. Ayrıca gıda maddesi üzerine konmuş etiketin gösterdiği vasıfların doğruluğunu temin etmekle yükümlüdürler. Kilosu tutmayan, etiketindeki ifadesine ve içeriğine uymayan gıda maddelerini satmak yasaktır. Son kullanım tarihi geçmiş olan gıda maddeleri tespiti halinde imha edilmek üzere müsadere edilir.
DÖRDÜNÇÜ  BÖLÜM


         Her Türlü Müessese ve Bütün Binaların Sahipleriyle Burada İkamet Edenlerin  Çalışanların  Uyacağı Belediye Emir ve Yasakları

MADDE 10: Her Türlü Müessese, Bütün Binaların Sahipleri tüm işyerleri, gerçek, tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları, her hangi bir işyerine kurum ve kuruluşlara bağlı olmaksızın hizmet gören kişiler ile tüm ilçe halkının huzur, güven, rahat, emniyet ve selameti ile ilgili aşağıdaki fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.  

10/1) Milli ve özel günlerde bayrak nizamnamesine uygun olarak tüm işyerleri, kurum ve kuruluşlar bayrak asmak zorundadır.
      a) Milli Bayramlarda kirli, yırtılmış veya Türk Bayrağının şerefine yakışmayan ve Bayrak nizamnamesine aykırı durumda Bayrak asmak.
      b) Türk Bayrağına söz veya yazı ile herhangi bir şekilde saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, atılamaz, yakılamaz gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun masalara, kürsülere örtü olarak serilemez.
10/2)Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde;
      a) Umumi açık yerlere yiyecek, içecek maddelerinin ambalajlarını, kâğıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu vb. her türlü kirletici maddeleri atmak.
      b) Yere tükürmek, sümkürmek, işemek gibi halkı tiksindirecek eylemlerde bulunmak yasaktır.
      c) Halkı tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak.
      d) Bu gibi yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek.
      e) Buralarda halkı tiksindirecek utandıracak, incitecek söz ve harekette bulunmak.
10/3) Bina, abide, anıt, okul, sağlık ocakları, trafolar, cami, otobüs durakları, menfez, köprü ayakları,kamu ve özel işyerleri vb. yerlerin yüzeylerini;
      a) Belirtilen yerlere tebeşir, yağlı boya, vb. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek.
      b) Buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek.
      c) Buraları her ne suretle olursa olsun tahrip etmek.
10/4)  Araçların, binaların ve işyerlerinin üzerlerine izin alınmadan görüntü kirliliği oluşturacak şekilde, göze hoş görünmeyen, görgü, adap ve ahlaka aykırı yazı, poster, etiket ve her türlü ilan asmak, yapıştırmak yazı yazmak yasaktır.
10/5) Her ne şekilde olursa olsun cadde, sokak, meydan,  kaldırım ve işyerleri önlerine, ağaçlara, direklere reklam tabelası, bilbort, totem tanıtıcı levhalar koymak ve asmak yasaktır.
10/6) Belediye İlan ve Reklâm Yönetmeliği ve ticari tanıtım tabela yöneltmeliğine uymamak.
10/7) Belediyece belirlenmiş adresleri, kapı numaraları, sokak ve cadde yönlerini gösteren levhaları, işyeri ve meskenlerin dış duvarlarının uygun görülen yerlerine montajları esnasında, işyeri ve mesken sahipleri tarafından engellenemez. Konulmuş sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun kırmak, tahrip etmek, bozmak, kirletmek, yerlerini değiştirmek, üstlerini başka cisim ile kapatmak, boyamak, sökmek suretiyle zarar verilemez ve bu konuda belediye çalışanlarına zorluk çıkarmak.
10/8)Bina, apartman ve işyeri sahiplerinin binalarına numarataj plakalarını muhafazaya mecburdurlar. Plakası bulunmayan bina, apartman ve işyerlerine ceza uygulanır.
10/9) Belediyece belirlenmiş ve konulmuş trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler yapılamaz.
10/10) Çalışmaları esnasında hava kirliliği oluşturan işyerleri bacalarına filtre taktıracaklar ve periyodik bakımlarını yapmakla yükümlüdürler.
10/11) Binaların, iş merkezlerinin, pasajların mimarı projesinde garaj, sığınak, depo, yangın merdiveni, koridor gibi ortak kullanım alanı olarak belirlenen yerlere malzeme vb. konularak işgal edilemez, amacı dışında kullanılamaz.
10/12) Binaların ortak kullanım alanlarını, kat malikleri kurulundan izin almadan her ne şekilde olursa olsun kullanmak veya işgal etmek.
10/13) Apartman, çok katlı iş merkezleri vb. yerlerde mal sahibi ve yöneticileri tarafından, döner merdiven, asansörleri ve otomatların devamlı surette çalışır vaziyette bulundurmamak, kontrol ve bakımlarını zamanında yaptırmamak.
10/14) Apartman, pasaj ve iş merkezleri ve kat mülkiyetine tabi binalarda yöneticilerin bina içlerinde gürültü yapılmasını önleyici tedbirleri alması ve uymayanları resmi makamlara bildirmesi zorunludur.
10/15) Bina kat malikleri ve işyerleri iç tesisatından kaynaklanan mutfak, Wc, banyolardan alt kata  temiz ve pis su sızıntısını ve giderlerinden meydana gelen arızalar yaptırılacaktır.
10/16) Binalardaki, yağmur oluğu, balkon gideri, klima, Lavabo, WC, banyo vb. su akıntı ve sızıntıları ile sokağı kirletmek, diğer apartman sakinlerine ve yoldan gelip-geçenlere zarar vermek, bu zararları önleyici tedbir almamak  yasaktır.(Altyapı bağlantılarını yapmamak).
10/17) Konutlar, işyeri ve inşaatlarda kullanılan suları, lağım sularını, kirli ve atık suları ana kanala bağlamayıp açığa akıtmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermek, kırık ve arızalı olan kanalları yaptırmadan kullanmak yasaktır.
10/18) Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine tedbir almaksızın çiçek, saksı, testi ve her türlü eşya konulamaz. Ayrıca binadan düşebilecek kiremit, beton ve dökülmeye yüz tutmuş sıva parçalarının bina sahipleri tarafından tamir edilmesi zorunlu olup  görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya vb. koymak veya asmak yasaktır.
10/19) Temiz olmayan dere ve çaylara karışan lağım suları ile sebze- meyve bahçeleri sulanamaz ve değişik amaçlar için kullanılamaz.
10/20) Temizlemek, dikmek, yıkamak, tamir yapmak vb. işlemler yapılmak üzere verilen eşyanın yırtılmasına, renk değiştirmesine, çekmesine, daralmasına, kısalmasına, kırılmasına ve kullanılmaz hale gelmesinden doğacak zararlar işyerlerine ait olup mesuliyeti kabul etmeyenler hakkında gerekli işlemler yapılır.
10/21) İşyerlerine teslim edilen giysi, eşya vb. malzemeler için teslim etme evraklarının üzerine teslim alma ve teslim etme tarihi açıkça belirtilecek ve zamanında teslim edilecektir.
10/22) İşyerleri ve binaların önlerinde, cadde, sokak, kaldırım, bulvar ve umuma ait yer ve çeşmelerde her ne şekilde olursa olsun halı, kilim, yün, araba, vb. yıkanamaz.
10/23) İşyeri sahiplerince yaya yolunun bir kısmını veya tamamını sac baraka ve demir parmaklık yaparak işyerine katılamaz.
10/24) Belediye mücavir alanı içerisinde ki yapı sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan yapıların, kapı, pencere, cam ve çerçevesi sökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait, yıkılmaya yüz tutmuş, can güvenliği açısından tehlike arz eden çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan, virane olmuş, her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması zorunlu olup, onarılması mümkün olmayan yapıların ise yıktırılması mecburidir. Belediye tarafından yıkımı ve kaldırılması gerçekleştirilen yerlerin masraflarının % 20 fazlası ile sahibinden tahsil edilir.
10/25) Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan arsa ve arazilerinin mülkiyet sahipleri boş arsalara, çöp, hafriyat vb. atıkların dökülmesini önlemek ve başkaları tarafından işgal edilmesini önlemek, görüntü kirliliğine sebebiyet vermemek için arsa sahipleri tarafından etrafının tel örgü , tahta perde , sac vb. ile çevrilmesi zorunludur.
10/26) Mahalle aralarına ve boş arazilere göçebe şeklinde çadır vb. kurarak görüntü kirliliği oluşturmak, her ne şekilde olursa olsun malzeme koymak ve depolanması yasaktır.
10/27) İşyeri ve konutların önlerinde, cadde, sokak, kaldırım ve yollarda her ne şekilde olursa olsun gürültülü bir şekilde çalışmak, odun kırmak, motorlu testere ile odun kesmek yasaktır.
10/28) Her ne şekilde olursa olsun zemine zarar vermek suretiyle sürükleyerek malzeme ve eşya taşımak yasaktır.
10/29) Ambalajsız, menşei belli olamayan açıkta deterjan, çamaşır suyu, mekanik temizleme tozu vb. satmak yasaktır.
10/30) Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşlukları-na, boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey atmak, dökmek yasaktır. 10/31)Dükkân, ev, apartman sahipleri ve içinde oturanlar binalarının önündeki yaya kaldırımlarını temizlemeye mecbur olup gerekli temizliği yapmayanlar.
10/32) Mesken ve işyerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente, güneşlik yapmak yasaktır.
10/33) Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak veya siperlerinin emsallerinden genişlik yükseklikleri ise 2.50 metreden az olamaz. (Belediye bu tip uygulamalar için standart getirebilir).
10/34) İşyerleri ve konutların teras, balkon, bahçe vb. yerlerinde, Belediyenin ve ilgili kurumların yasakladığı açık alanlarda ateş yakmak, yemek pişirmek, ekmek, Yufka yapmak, mangal vb. yakarak duman ve koku yaymak yasaktır.
10/35) Şehir içerisinde ağıl, ahır, barınak, kulübe, kümes vb. yerler yaparak hayvan beslemek, bu hayvanları sokağa bırakmak, tek olarak veya sürüler halinde cadde ve/veya sokaklarda gezdirmek, park, bahçe, arsa, meydan, yeşil alan, abide avlusu, çamlık ve mezarlık gibi yerlerde otlatmak ve buralara bağlanması yasaktır.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır.
      a) Belediye sınırları içerisinde ahır yapmak, konutların müştemilatını ahır gibi kullanarak büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan beslemek yasaktır.
      b) Her türlü hayvan gübrelerini ve atıklarını açığa atarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.
      c) Şehir içerisinde Yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokacak şekilde başıboş ve sürü halinde hayvan geçirmek ve dolaştırmak yasaktır.
      d) Hayvanlara eziyet etmek, dövmek, oynatmak, dövüştürmek ve teşhir için işyeri dışında teşhir etmek yasaktır.
      e) Vahşi hayvanları izinsiz şehir içine sokmak yasaktır.
      f) Şehir içerisinde arıcılık yapmak yasaktır.
      g) Kaçak olarak hayvan satımı ve kesimi yasaktır.
      h) Gezginci arıcılık veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde meskûn mahal içerisinde arıların konaklanması yasaktır.
      i) Menşei ve veteriner raporu olmayan hayvanları kesmek ve satmak yasaktır.
      j) Belediyenin izin verdiği yerler dışında cadde, sokak, bulvar, park, bahçe ve umuma ait yerlerde kurbanlık hayvan satmak ve kesmek yasaktır.
      k) Belediye ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban kesimi için belirlenen yerler dışında meydan, cadde, sokak, boş alan vb. yerlerde kurbanlık hayvan kesimi yapılamaz.
      l) Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kasap Odası Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kasap yaka kartı(yeterlilik belgesi) olmayanların meydan, cadde, sokak, boş alan vb. yerlerde ve belirlenen kurban kesim alanlarında kurbanlık hayvan kesimi yapılamaz.
      m) Sari (bulaşıcı) hastalık meydana gelmesini önlemek maksadıyla itlaf (yok) edilecek hayvanlara mani olunamaz ve saklanamaz.
      n) Her türlü hayvan ölüsünü açıkta bırakmak ve umuma ait yerlere gömmek yasaktır.
      o) Kedi, köpek gibi evcil hayvanların süresi içinde aşıları yaptırılacak, izin belgesiz, tasmasız, tasma kayışsız, ağızlıksız ve tedbir almadan dolaştırmak yasaktır.
      p) Konut ve işyerlerinde beslenen kedi, köpek vs. gibi evcil hayvanların gürültü yaparak çevre sakinlerini rahatsız etmemesi konusunda hayvan sahipleri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
      r) Kedi, köpek vb. hayvanlar halka açık yerlerde dolaştırılırken hayvanların yaptıkları dışkılar sahipleri tarafından toplanacak ve temizlenecektir.
      s) Ev veya bahçesinde kedi, köpek vb. evcil hayvan beslerken gerekli tedbirleri almayarak çevresini rahatsız etmek.
      t) Karasinek, sivrisinek ve bilumum haşarat ile mücadele eden ekiplere evlerini ve işyerlerini ilaçlatmayan ve ilaçlama ekiplerine zorluk çıkaramazlar.
      u) Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla yük taşımak yasaktır.
10/36) Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız belediye eşya ve mallarına (yönlendirme tabela ve afişleri, kapı ve sokak numaraları, aydınlatma lambaları, çeşme muslukları, umumi çeşmeler, sulama ve itfaiye vanaları, kaldırım taşları vb.) zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak.
      a) Belediye sınırları içerisinde elektrik nakleden tellere çapraz olarak üzerinden radyo, TV anteni geçirenlere,???
      b) Belediye sınırları içerisinde Elektrik ve aydınlatma direklerine anten takılmaz.
      c) Belediye sınırları içerisinde Cadde ve sokağın bir tarafından diğer tarafına anten çekilmez.
10/37) Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarına, özel veya kamuya ait alanlara hurda malzeme, çöp veya süprüntü benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak;
      a) Belediyeye ait çöp konteynırları ve çöp toplama merkezlerini ateşlemek, ateşli çöp atmak, yanan madde (kül vb.) atarak hasara neden olmak,
      b) Belediyeye ait çöp konteynırlarına Kedi, köpek gibi hayvan ölülerini atarak kirliliğe neden olmak,
      c) Çöp konteynırlarına ve diplerine ve içlerine taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat vs. gibi inşaat malzemesi koymak,
      d) Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini belediyeye danışmadan değiştirmek,
      e) Poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda Belediye tarafından belirlenip, duyurulan saatler dışında çöp çıkarılamaz ve görevlilerce gösterilen yerler dışında araçların geçiş saatinden önce veya sonra çöp poşetlerini (suları ile ) sokağa bırakmak,
      f) Yeşil alanlara çöp dökenlere,
      g) Mangal, çöp, süprüntü vs. yakarak çevreyi kirletenlere,
      h) Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması,
      i) Sağlık merkezlerinde kontesine (mikrop bulaşmış nesne) iğne kutusuna atılması gereken cam pastör pipeti, lamel ve kırılmış diğer cam atıkları, bisturi, iğne içeren diğer kesicileri, enjektör iğnelerini, batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları kontemine kutusuna atmayarak gelişigüzel yere bırakmak.
      j) Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakil yapanlar bunun için gerekli olan tedbirleri almaya mecburdurlar.
      k) Bina ve işyeri girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola atmak.
      l) Açığa; fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre, paçavra, vs. sermek, dökmek ve kurutmak.
      m) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj kanalları üzerindeki baca ve ızgaralara katı ve kokulu sulu madde ve atıklar atmak, akıtmak, dökmek.
      n) İşyerlerinin içini ve önünü, konutların bahçesini ve önlerini toz çıkartarak süpürmek yasaktır.
      o) Belediyemiz sınırları içerisinde, el arabası, at arabası, çekçek vb. araçlarla hurda ve değişik malzeme (Geri dönüşüm malzemeleri) toplamak, çöp konteynırlarından malzeme seçme fiilinde bulunmak ve bu amaçla konteynıra ve çevreye zarar vermek.
      p) Her ne şekilde olursa olsun çöplerin karıştırılması ve buralardan atık toplanması yasaktır.
      r) Her ne amaçla olursa olsun evini çöp eve dönüştürmek, çöp biriktirmek, depolamak ve ticari faaliyette bulunmak yasaktır.
10/38)  Yetkili kurumlardan ve Belediyeden İzin almadan kuyu açılamaz, kuyu suyu ticareti yapılamaz, kaynağı ve niteliği belirsiz halk çeşmelerinden su kullanılamaz, her ne şekilde olursa olsun sular kirletilemez.
      a) Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanmaması.
      b) Vidanjör, seyyar tuvalet veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınan fosseptik ve diğer endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama (açık alana) verilmesi.
      c) Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında, uyulması gereken kurallara uymayarak deşarj standartlarını ihmal etmek.
      d) Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması.
      e) Deşarj izin belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak.
      f) Kanalizasyon şebekesi bağlantısı olmayan yerlerdeki fosseptik kuyularının taşmasına, koku yapmasına, buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi.
      g)Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünü açık bulundurmak, tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan düşmesine engel olacak şekilde güvenlik önlemlerini almamak.
      h) Su kaynaklarının korunması ve halk sağlığı için şehir içinde habersiz sondaj yapmak.
10/39)  Belediyece ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılmış olan kamu tesislerine, sokak lambalarına, trafik işaret ve levhalarına, bina numaralarına, yangın musluklarına, bordür taşlarına, ızgara kapaklarına, yeşil alanlara, parklara, ağaçlara vb. umuma ait yerlere zarar vermek, kesmek, sökmek ve yerlerini değiştirmek yasaktır.
      a) Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması yasaktır.
      b) Cadde ve sokaklar ile belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve çalıların koparılması, yaş veya kuru çalı, odun toplaması yasaktır.
      c) Cadde ve sokaklar ile belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan bitkilerin kesilmesi, dallarının kırılması, gübre vb. madde verilmesi, ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının bozulması, tahrip edilmesi yasaktır.
      d) Belediyeye ait park ve bahçelere motorlu motorsuz taşıt araçları ile girmek ve gezmek yasaktır.
      e) Belediyeye ait park ve bahçelerde tahribat yapıp, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.
      f) Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır
      g) Cadde, sokak, park ve kamuya ait taşınmazlar üzerinde bulunan ağaçların üzerindeki ürünleri toplamak yasaktır.
      h) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2,50 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacak, komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaçların dalları budanacaktır. Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.
      i) Bina ve işyerlerinin önleri ve bahçelerinde bulunan ağaçları zorunlu olmadıkça kesmek veya zarar vermek yasaktır.
      j) Yeşil alan, park ve bahçelerde her türlü malzeme ve tesislere zarar vermek yasaktır.
      k) Yeşil alanlarda, parklarda, umuma ait yerlerde hayvan otlatmak.
      l) Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda, halı, kilim, yün, araç vs. yıkamak yasaktır.
      m) Belediyeye ait süs havuzlarına girmek, hayvan sokmak, yabancı madde atmak yasaktır.
      n) İzin verilen yerler dışında, yol, meydan, parklar, yeşil alanlar ve açık arazilerde, top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak veya motorlu ve motorsuz araçları bırakmak ve para karşılığı çalıştırmak yasaktır.
      p) Şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu arazileri olarak geçen alanlara, Belediyenin izni olmadan çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar vereceğinden, gelişi güzel ağaç dikilmesi yasaktır.
10/40) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üzerine çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı saygısızlık gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.
      a) Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların mezarlığa girmeleri yasaktır.
      b) Köpek, inek, keçi, koyun vb. hayvanları mezarlıklarda gezdirmek ve burada otlatmak yasaktır.
      c) Defin ruhsatı olmadan defin yapmak ve güneş battıktan sonra mezarlıklara girmek yasaktır.
      d) Mezarlıklarda belediyeden izin almadan tadilat ve tamirat yapmak yasaktır.
      e) Mezarlıklarda izinsiz türbe yapılması veya türbe yapılırken mezar yeri sınırları dışına çıkılması ve izinsiz ağaç dikilmesi yasaktır.
      f) Mezarlıkta türbe, mezar taşı ve mezar yapan ustalar ve vatandaşların, inşaat atıklarını açıkta bırakması yasaktır.
10/41) Mesken ve işyerleri sahipleri temizlik amacıyla musluğa hortum takarak aracını, merdiveni, işyeri vitrinini veya işyerinin zeminini yıkamak amacıyla meydanlara, yaya kaldırımlarına, cadde ve sokağa su akıtılamaz. Merdiven temizliği paspas kullanılarak yapılacaktır.
10/42) Mesken ve işyerinin WC, banyo ve mutfak sularını meydan, cadde ve sokağa akıtamazlar, meydan, cadde ve sokağa sızıntı yapan sularını mesken ve işyeri sahipleri en kısa sürede arızayı tamir etmek zorundadır.
10/43) Halkımızın vicdani ve dini duygularını suiistimal ederek cadde, bulvar, yollar, ışık ve kavşaklarda mendil, çiçek, çiklet vb. ürün satmak, cam silmek yasaktır.
10/44) Belediye sınırları içerisinde Cadde, sokak ve yürüyüş yollarında halkın gelip geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldırımları, işyerleri veya vatandaşlar tarafından her ne sebeple olursa olsun kapatılamaz.
10/45)Gerçek ve tüzel kişilerin, kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu, görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunmaları,
      a) Cadde, sokak, bulvar kenarlarına ve meydanlara her ne şekilde olursa olsun şehir estetiğini bozan kömürlük, baraka, tente, garaj vb. yapılar yapmak yasaktır
      b) Şehir içerisinde cadde, sokak, kaldırımlarda demir tekerlekli araç ve at arabası kullanmak yasaktır.
      c) Yollarda, kaldırımlarda vb. büyük yükleri keskin, sivri uçlu veya etrafı boyayacak maddeleri taşımak,
      d) Tamamı veya bir kısmı yerde sürüklenmek suretiyle eşya taşıyanlara
      e) Bordür taşlarını, kanalları, bunlara ait baca ve ızgaraların kapaklarını kıran ve yerinden çıkaranlara,
      f) Belediyeye ait tesis ve binaların önündeki yol ve tretuvarlara araçlarını park edenlere,
      g) Belediyece çalışma yapılan yerlere araçlarını park ederek çalışmaya engel olanlara
      h) Kullanılmaz hale gelen her türlü taşıtların ve dorse, şase kasa vb. kaldırım, cadde, sokak, meydan, arsa, bahçe vb. yerlere görüntü kirliliği oluşturacak şekilde bırakılması yasaktır.
      i) Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak, bulvar kenarlarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğini sağlamamak,
      j) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve yollarda bulunan trafik levhalarına riayet etmemek,
      k) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirleri almamak.
      l) Her türlü taşıt araçlarıyla seyir halinde iken bilerek, kasten vatandaşlar üzerine su, çamur vb. sıçratmak.
      m) Her türlü tamirat yapma, nakliye, taşıma ve boşaltma işlerinde saat 08.00’den 22.00 saatlerinden (Pazar günleri saat 10.00-21.00) evvel ve gece saat 21.00 den sonra gürültü çıkarmak yasaktır.
10/46) Belediye sınırları içerisinde İmar, uygulamaları İmar Kanunu ile ilgili tebligatların ve yaptırımların sağlanması,
      a) Belediye ve ilgili kurumlardan izin almadan kazı yapmak, zemini, asfaltı kırmak, bozmak, tahrip etmek yasaktır.
      b) Belediye sınırları içerisinde işyerlerinde ve meskenlerde tadilat ve tamirat yapmak için Belediye İmar İşleri Müdürlüğünden izin alınması zorunludur.
      c) Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların, cephelerinin inşaat sundurmaları, yola, caddeye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde kapatılmasının sağlanması.
      d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen boş arsaların etrafının çevrilmesinin sağlanması.
      e) Ruhsatlı binalarda çevrede yaşayan halkın ve  işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüne uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, İnşaat ve tamirat alanlarında yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde tahta perde, çadır, branda vb. malzemeler ile (görünümü bozmayacak şekilde) muhafaza altına alınması zorunludur.
      f) Yıkımı yapılan binaların mutlak suretle zemine kadar yıkılmış olması zorunludur.Arsa üzerinde yıkım artığı, moloz ve toprak bırakılmayacak şekilde zemin düz bir satıh haline getirildikten sonra etrafının tahta perde ile çevrilmesi zorunludur.
      g) Her türlü bina yıkımlarında etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önlemek için su sıktırılarak gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
      h) Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerinde harç yapılamaz.
      ı) Belediyeden müsaade alınarak cadde, sokak, bulvar ve mahalle aralarında yapılan çalışma sırasında gündüzleri kaza önleyici ikaz işareti, geceleri ise ışıklı işaret ve tehlikeyi önleyici tedbirler alınacaktır.
      i) İşyerleri ve binaların kırık dökük olan dış cephelerinin tamiri, tadilatı, boyası, badanası ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.
      j) Her ne sebeple olursa olsun çöp, hafriyat ve ağır tonajlı araçların belediyenin müsaade etmediği güzergâhı kullanması yasaktır. Müsaade edilen yerlerde de; taşıma işlemi çadır çekilmeden yapılamaz.
      k) Belediye tarafından kamulaştırılmış gecekondu, arsa, bina vb. yapılar ile Belediyeye ait boş alanları ya da arsaları her ne amaçla olursa olsun izinsiz işgal etmek ve kullanmak yasaktır.
      l) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, İş makinelerinin (Kepçe, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör, Betonyer, Kompresör gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde Pazar günleri hariç 08:00 – 19:00 saatleri dışında çalışma yapılması.
      m) İnşaattan toprak çeken veya inşaata malzeme taşıyan araçların kirlenmiş lastiklerini temizleyecek,  çadır ve branda çekerek trafiğe çıkacak, etrafı kirletmeyecek. 
      n) Yapılarda kullanılan inşaat malzemelerinin cadde, bulvar, kaldırım ve yollarda işlenmesi,
      o) Yapıların yüzlerini, kapı ve pencereleri, dükkan kepenkleri, herkesin girip çıktığı vs. yerlerin boyanması, sıvanması, tadilat yapılması sırasında gerekli önlemlerin alınmaması nedeni ile zarar verilmesi.
      ö) Hafriyat toprağı, yıkıntı ve moloz nakliyesi sırasında gerekli önlemleri almamak, nakliye sırasında yeşil alan, park, sokak aydınlatma direkleri, yaya kaldırımı, asfalt vb. zarar vermek,
      p) Yapıların görünür yerinde inşaat mahallinde inşaat ruhsatına ait teknik bilgileri ve isim unvanını belirtir levha ile iş kazasını önleyici diğer ikaz levhalarını bulundurulması zorunludur.
      r) Kullanılmasında mahsur görülen bina ve benzerlerini gerekli tamir yapılmadan mesken olarak kullananlara,
      s) İnşaat alanından çıkan beton araçların lastiklerini temizlemeden kullandıkları güzergahı kirletmeleri.
      t) Hazır beton taşıyan araçlarla hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını gelişi güzel alanlara boşaltmak, beton taşıyan Mikser araçlarından yollara beton dökerek seyir etmek,
      u) İzne bağlı olan (İşyerleri) konutlarda çadır, tente ve siperleri izinsiz, kirli, eski ve yırtık olarak asanlara,
10/47) Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlü gürültü çıkarmak, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaması;
      a) Belediyemiz sınırları içinde, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılması.
      b) Motorlu araç v.b. makinelerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaların çıkarılması, çalışmaz hale getirilmesi.
      c) Motorlu araç, motosiklet, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gürültüye neden olacak şekilde açılarak çevreye rahatsızlık verilmesi,
      d) Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda halkı rahatsız edecek şekilde kullanılması,
      e) Bina içi ve dışı dâhil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı vb. araçların 22:00 – 07:00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi,
      f) İşyerlerinde kullanılan her tür ses yükseltici sistem ile makine, motor, hamur karıştırma makinesi, soğutucu motor, mikser vb. cihazların çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde yalıtımının ve izolasyonunun yapılması zorunludur.
      g) Fabrika, imalathane, atölye, işyeri, eğlence yeri vb. işletmeler için gerekli görüldüğü takdirde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatılacaktır.
      h) Bina ve konutların içerisinde ve çevresinde insanları rahatsız edecek şekilde yüksek sesli müzik dinlemek, bağırmak ve her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak yasaktır.
      i) Çok hassas kullanımların (konutlar, eğitim, kültür alanı ve yapıları, sağlık tesisleri, otel ve dinlenme tesisleri, parklar vb.) bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda konser, miting, tören, festival, düğün vb. gibi açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır.
      j) Parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması yasaktır.
      k) Siren, düdük vb. olağanüstü durum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde çalıştırılması yasaktır.
10/48) Yol, meydan, pazar, köprü gibi umuma mahsus yerler ile İş Hanları, pasajlar ve toplu dükkânların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş-çıkış, koridorlar, merdiven ve merdiven sahanlıkları gibi ortak kullanım alanlarını dükkân ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretiyle veya herhangi bir şekil ve maksatla işgal edilmesi yasaktır.
10/ 49) İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymamak, (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla),
      a) Doğalgaz hizmeti gelen yerlerde soba vb. yakılamaz. (Çevre Orman bakanlığının ısınmadan kaynaklanan 20. Maddesi gereği)
      b) Bina ısıtma sistemlerinde (kalorifer) kullanmak üzere açık kömür ve düşük kaliteli kömür yakmak, bu tür kömürleri depolamak ve satmak yasaktır.
      c) Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ, vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması yasaktır. (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.)
      d) Bacalarından kötü koku (Emisyon) çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan bina, site, iş hanı yönetimleri, işyeri ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişilerin kurallara uymaları zorunludur.
      e) Özel ve tüzel kişilere ait binalarda, kaloriferlerin belirlenen yakma saatlerinin dışında yakılması yasaktır.
      f) Kaloriferlerin ateşçi ehliyet belgesi olmayan kişilerce yakılması, 
      g) Fanlı ve stoperli kazanı olan işyerleri ve binaların baca filtresi yaptırmaması,
      h) Meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku vb. çıkartmak yasaktır.
      i) Kalorifer ve sobalarını Belirlenen dış ve iç sühunet derecelerinde yakmayanlara,
10/50) Belediyece tahsis edilen veya kiraya verilen yerlerde sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmemek;
      a) İzinsiz değişiklik yapılması yasaktır.
      b) Kullanım alanı dışına çıkılması yasaktır.
      c) Kiralama şart ve şekillerine ( kiralama sözleşme maddelerine)uyulması zorunludur.
10/51) Belediyenin belirlediği ilan-reklâm panoları, bil boardları vb. harici yerlere, izinsiz her türlü yazı yazmak, afiş ve ilan yapıştırmak, tabela asmak yasaktır.  
10/52) Belediyemiz sınırları içinde umumi tuvalet işletmecileri;
      a)Temizlik ve hijyenik kurallara riayet edilecektir.
      b)Sabun, kolonya, kağıt ürünleri vb. bulundurması mecburidir.
      c)Belirlenen fiyat dışında ücret talep edilmesi yasaktır.
10/53) Hurdacılar sitesi ve kendi iş kolu siteleri dışında çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine sebep olan iş kollarının (hurdacılar, mermerciler, tamirciler, demirciler, mobilya imal yerleri vb.) şehir içerisinde ticari faaliyet göstermeleri yasaktır.
10/54) Her ne şekilde olursa olsun sokak ve caddelere su vb şeyler dökerek, buzlanmaya sebebiyet  vermek  yasaktır.
10/55) İşyeri ve konut önlerinde bu yerlerin sahipleri ya da işleticileri tarafından soğuk havalarda buz tutmasını önleyici tedbirler alınacaktır.
10/56) Karlı havalarda konutların ve işyerlerinin önlerinde biriken karlar, bu yerlerin sahipleri tarafından temizlenecektir.
10/57) Kullanılmış eşya satış yerlerinde,  satışa sunulan eşyaları dezenfekte etmeden satmak, eski ve yeni eşyayı bir arada bulundurmak yasaktır.
10/58) Kullanılmış kızartmalık yağ çıkaran lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik vb. tesisler bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanın tesisleri veya toplayıcıları ile yıllık sözleşme yapacaklar ücretsiz olarak geri kazanımcıya verecekler kanala ve açığa akıtmayacaklardır.
10/59) Su taşıyan Su Tankerlerinin üzerine İÇME SUYU”, “İÇİLEMEZ”, “KULLANMA SUYU”  ibaresi yazılacaktır.
      a) İçme suyu kaplarında koruma bantsız, mühürsüz, markasız, üretim ve tüketim tarihi olmayan suların satışı yasaktır.
      b) Kaynağı belli olmayan su satılması yasaktır.
      c) Araç üzerinde bulunması gereken levhaları olmayanlara,
      d) İstenildiğinde suyun membaına ait belgeleri ibraz edilecektir.
      e) İstenilen kat’a su çıkartılması yada artı ücret talep edilmesi yasaktır.
      f)  Kapaksız, mühürsüz , kapakları arızalı olarak su satışı yapılması yasaktır.
10/60)  Yollar, meydanlar, nakil vasıtaları ve halka açık yerlerde halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,
      a) Kasti olarak vasıtalarla insanlara ve araçlara kirli su sıçratarak zarar vermek ve kirlenmeye sebep olmak yasaktır.
      b) Belediye sınırları içerisinde Tankerlerden mazot veya yakıt akıtarak çevreyi kirletilmesi yasaktır.
      c) Belediye sınırları içerisinde Tankerden tankere mazot aktarımı yasaktır.
      d) Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine 07.00 ile 18.00 saatleri arasında toptancı araçlarıyla mal getirerek trafiği aksatmaları yasaktır.(Yerel Saat ayar uygulaması)
      e) Meskun mahal içindeki alanlara LPG yüklü aracını park ederek terk edenlere,
      f) Şehir içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçların park yeri harici cadde, bulvar, boş arsa ve yollara park edilmesi yasaktır.
      g) Büyük tonajlı kamyon ve tır romokör, tırların sokak aralarına park etmeleri yasaktır.
10/61) TSE standart damgası bulunmayan korsan tüp satışı yapılaması yasaktır.
      a) Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde meskun mahal içerisinde cadde, sokak ve meydanlarda araç üzerinde LPG tüp bulundurarak satış yapılaması yasaktır.
      b)Müşterilere satmış oldukları tüp gazları evlerine kadar götürüp montajını yapmamak, kontrol edilmeden tüp gaz satışı yapmak ve belirlenen tüp gaz fiyatı üzerinden satış yapılması yasaktır.
      c)Bakkal, ev ve marketlerde LPG tüplerinin satışı yapılması yasaktır.
      d)Seyyar olarak açıkta (teneke, tanker vb.) akaryakıt ve LPG dolumu yapılması yasaktır.
      e)LPG tüp gaz irtibat bürolarında boş dahi olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde kanunen belirlenen miktardan fazla tüp bulundurulması yasaktır.
10/62) Belediyece tespit edilen mezat salonu harici tellallık yapılması yasaktır.
10/63) Fabrika, atölye, vb. işyerlerinde asitli ve zararlı sıvı atıkları arıtma tesisi yaptırmadan kanala vermek ve açığa akıtmak yasaktır.
10/64) Belediye sınırları içerisinde Sigara paketini açarak tek tek sigara satmak ve alkollü içkileri açarak bardakta satışa sunmak yasaktır. (içkili yer ruhsatı olmayan işyerleri) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satılması.
10/65) Ömrünü tamamlamış araç lastikleri açık alanda biriktirilmesi, lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim edilmemesi yasaktır.
10/66) Belediyece belirlenmiş Nakliyatçılar sitesi dışında şehrin muhtelif yerlerinde meydan, cadde, sokak, boş alanlarda çevre yolu güzergahında traktör, kamyonet, kamyon vb. araçlar; nakliye amaçlı beklemesi ve park etmeleri yasaktır.
10/67) Oto yıkama ve yağlama yapan işyerleri sularını Belediyeden gerekli deşarj izni aldıktan sonra yağmur diranaj kanalına bağlamaları ve bu sular içindeki atıkların yağmur deranaj kanalının tıkanmaması için çökertme havuzları yaparak atıkların burada birikmesini sağlamaları, bu havuzlarda biriken çamur ve diğer atıkların sık,sık temizlenerek Belediyenin çöp toplama alanına götürmeleri,işyerlerinin çevresinde ki yerlere zarar vermeyecek şekilde işyerinde gerekli tedbirleri almaları ve işyerinin çevresini temiz tutmaya mecburdurlar.
10/68) Belediyenin taşınmasına gerek gördüğü iş kollarının bir arada faaliyetlerine devam edeceği sitelerine ayrılan alan dışında, şehrin muhtelif yerlerinde cadde, sokak, meydan ,boş alanlarda faaliyette bulunmaları bu maddenin kapsamı içerisindedir. Aksi halde faaliyet gösterenlerden (Para cezasının yanı sıra yapılan faaliyet men edilir.).
10/69) Belediyece belirlenmiş İnşaat Malzemeleri sitesi dışında meydan, cadde, sokak, boş alanlarda ve kendisine ait işyerinde demir, çimento, kireç, tuğla, kiremit vb. inşaat malzemeleri satışa sunulması ve sergilenmesi yasaktır.
10/70) Belediyece belirlenmiş Oto galericiler sitesi haricinde ikinci el araçlarını meydan, cadde, sokak, yaya kaldırımında ve kendisine ait işyerinde satışa sunulması ve sergilenmesi yasaktır.
10/71) Tarım Bakanlığı tarafından üretim izni almış ve üzerinde nevi, cinsi, üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtildiği etiketi olan kültür mantarı dışında, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atacak başka tür mantar satışı yapılamaz. Aksine hareket edenlerden (Para cezasının yanı sıra bu şekilde satışa sunulmuş olan mantarların zor alımı yapılarak imha edilir)
10/72) Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, Cd, Vcd, Dvd gibi taşıyıcı materyallerin Pazar, panayır, meydan, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarında satışa sunulamaz. Satışa teşebbüs edilen materyaller toplatılarak yetkili makamlara teslim edilir.(Kaçak bandrolsüz olanlar tutanakla imha edilir.)
10/73) Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin(içinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesini, adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, İspanyol maytapları, şenlik mumları gibi klorat ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemelerini, şerit halindeki kağıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları ve mukavva kapsüller) satışını sadece proteknik madde üreticileri 1.grup perakende av bayileri ve 2. Veya 3. Grup proteknik madde satışı izni bulunanlar yapacaktır. Bunlar dışında bakkal, market, büfe,  pastane, kırtasiye, oyuncakçı vb. işyerlerinde satışı yapılamaz.
10/74) Elektromanyetik kirlilik ve baz istasyonlar, insan sağlığını olumsuz olarak etkilediğinden bu ve benzeri tesislerin kurulması aşamasında yetkili kurumlar ve imar kanunu hükümlerine uyulması mecburdurlar.
10/75 Belediyenin her türlü malını; çalarak zarar verilmez, Hiç kimse hırsızlık sonucu çalınmış belediye malını elinde bulundurulması ve kullanılması yasaktır.
10/76)  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili Emir ve Yasaklar
      a) Perakende satışa arz edilen ürünlerin veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o ürünle ilgili tüm vergiler dâhil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
      b) Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır.
      c) Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır.
     d) Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulması yasaktır.
     e) Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı, ayrı görevlidirler.

 

 

 

 


BEŞİNÇİ  BÖLÜM


MADDE 11.      Pazaryerlerinde uyulacak emir ve yasaklar.

11/1) Gıda Maddeleri Tüzüğü, Pazaryeri Yönetmeliği, Etimesğut Belediyesi Zabıta Yönetmeliği (Talimatnamesi), Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmemek.
11/2) Görevli memurlara saygısız ve kaba davranışlarda bulunması yasaktır.
11/3) Islak, çamurlu ve dış yaprakları temizlenmemiş sebze ve meyve satışı yapmak yasaktır.
11/4) Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü gıda maddesi açıkta satılması yasaktır.
11/5)Pazar esnafı marul, kıvırcık, pazı, taze soğan, pırasa, ıspanak, lahana, turp gibi sebzelerin dış yapraklarını temizlemeden ve köklerini kesmeden satış yapılması yasaktır.
11/6) Satışa sunulan sebze ve meyvelerin olduğundan daha farklı görünmesini sağlayacak bir madde ile silinmesi veya ilaç kullanılması yasaktır.
11/7) Üzerinde üretim izni olmayan, sonradan paketlenmiş gıda maddeleri satılması yasaktır.
11/8 Pazar yerlerinde gününden önce izinsiz mal indirilemez, tezgah açılamaz ve satış yapılamaz. Pazaryerine, pazarın kurulduğu gün saat 07.00’ den önce ürün ve malzeme koymak, gece (yaz aylarında) saat 23.00 (kış ayların da ise saat 22.00) den sonra tezgahını toplamış, çöplerini çöp poşetine koymuş ve pazarı terk etmiş olacaktır.
11/9) Tezgâh üzerinde bulunan etiketlerin, pazar sona erinceye kadar tezgahta bulundurulması zorunludur.
11/10) Satışa başlamadan önce, görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği ürünlerin üzerine satış fiyatını gösterir etiket koyulacak, çift taraflı fiyat yazan etiketler kullanılmayacak, kullanılan etiketler Belediyemize ait olacaktır.
11/11) Etiketler üzerine birim fiyatı yazmamak (kilogram fiyatı, tane fiyatı vb), aldatma ve yanıltmaya yönelik ifadeler (1/2 kg, yarım kilo vb.) kullanmak, etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya argolu yazıya yer verilmeyecektir.
11/12) Pazarcı esnafı satışa arz ettiği ürünlerin satışını bağırarak yapmaları yasaktır.
11/13) Pazarlarda Etiket üzerinde yazılı fiyattan fazlasına fahiş fiyatla satış yapmak ve satıştan imtina etmek yasaktır.
11/14) Kendisine tahsis edilen Pazar yerini  Zabıta Müdürlüğünün izni olmadan başkasına kullandırmak, kiralamak, satmak, rant oluşturmak yasaktır.
11/15) Pazar esnafından, görevli memurlarca istenilen belgeleri (nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi, savcılık durum belgesi, fotoğraf, vb.) zamanında getirilmesi zorunludur.
11/16) Pazarcı esnafı pazaryerinde bizzat kendisi bulunacak, mazeretsiz olarak 3 hafta üst üste pazar tezgâhının başında bulunmayan esnafın Pazar yeri iptal edilecektir.
11/17) Kendisine tahsis edilen yere ilişkin işgaliye bedelini süresinde ödenmesi mecburidir.
11/18)Tezgâh sahibi pazara çıkmayacağı günü Zabıta Müdürlüğüne dilekçe ile bildirecektir.
11/19) Pazar esnafı, yaka kartı takmak zorundadır.
11/20) Pazar esnafı yazın mavi kısa kollu gömlek, kışın mavi uzun kollu önlük giyecek, giyilen önlük ve gömlek yırtık eski, kirli olmayacaktır.
11/21) Pazar esnafı kılık- kıyafetine, el-yüz temizliğine ve saç sakal tıraşı olacak, elleri temiz, tırnakları kısa olacaktır.
11/22) Pazarlarda 16 yaşından küçük çocuk çalıştırılamaz.
11/23) Pazarcı esnafı görevli memurlara ve müşterilere kaba ve rahatsız edici davranışlarda bulunmayacak, saygısızlık yapmayacak, her ne suretle olursa olsun yüksek sesle bağırıp çağırmayacaktır.
11/24) Pazarcılar kendilerine yardımcı olmak üzere çalıştırdıkları personelin her türlü hareketlerinden sorumlu olup, onların kusurları kendi hataları gibi görülerek işlem yapılacaktır.
11/25) Pazar esnafından bir kısmının veya tamamının müşterek karar alarak toplu halde Pazarın kurulduğu günde tezgah açmaması veya tezgah açanlara karşı baskı ve şiddet uygulayıp tehdit edenlerin bütün pazarlarda bulunan yerleri iptal edilir
11/26) Pazar yerlerinde oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanmamak, yaylı veya asma terazi kırık kefe kullanmak, tüketici veya alıcıya kilosu eksik ürün vermek, ayarı bozuk terazi kullanmak ve terazisinin ayarını belirlenen tarihte yaptırmamak.
11/27 Pazarcı esnafı satmış olduğu malzemeyi eksiksiz ve tam tartacak, yanlış tartarak vatandaşı aldatmayacaktır.
11/28) Kilo dışında herhangi bir madde ile tartı yapmak yasaktır.
11/29)Pazaryerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvan satışı yapmak yasaktır.
11/30) Pazar yerinde açıkta ekmek, pide, poğaça, simit, vb. ürün satmak yasaktır.
11/31) Pazarlarda bozulmuş, çürümüş, kurtlanmış, ezik mal satılması yasaktır.
11/32) Pazarlarda şehir şebeke suyu kullanılacak, kaçak su kullanılması yasaktır.
11/33) Pazar esnafı, ürünlerini toptancı hale girmeden ve rüsum kestirmeden satmaları yasaktır.
11/34) Pazarlarda çay ve köfte satanların tezgahları mavi renkte olacak, boyasız, eski, ezik ve yıpranmış tezgah kullanılmayacaktır.
11/35) Pazar esnafı çay,  köfte, sebze ve meyve tezgâhlarını Pazar bitimi kaldıracaktır.
11/36) Soğutucusuz mekân veya araçlarda tavuk eti satışı yapmak, dökme diye tabir edilen ve etiketi olmayan menşei belirsiz tavuk ve ürünlerini satmak, seyyar balıkçılık yapmak, seyyar olarak et ve et ürünlerini satmak. Ayrıca Su Ürünleri Yönetmeliği, Kırmızı ve Beyaz Et Ürünleri Üretim, Satış ve Denetim Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırı biçimde balık, tavuk ve kırmızı et ürünlerini satışa sunmak yasaktır.
11/37) Pazarlarda hijyenik olmayan, koku yapan geri dönüşüm malzemesi atık plastikten yapılmış siyah ve benzeri renkli poşet kullanmak yasaktır.
11/38) Pazar içerisinde ateş yakmak ve duman çıkartmak yasaktır.
11/39) Pazar esnafı tezgâhlarının yanlarını ve üzerlerine mavi renkli branda serecektir.
11/40) Pazar esnafı kendisine tahsis edilen yerler haricinde tezgah önlerine terazi, dolu ve boş kasa,  vb. malzeme koymaları yasaktır.
11/41) Pazarda kullanılan tente, şemsiye, zikke çakarak zemini bozmak ve tahrip etmek yasaktır.
11/42) Pazarlarda kullanılan tente, şemsiye gibi çadırlar zabıta müdürlüğünün belirlediği renkte belli yükseklikte, sağlam ve sabit olarak takılacak, gelip geçişi güçleştirmeyecek, alışveriş yapan insanlara zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
11/43) Pazar esnafı mallarını boşalttıktan sonra en geç saat 10.00 da araçlarını Pazar içerisinden çıkartmak zorundadır.
11/44) Pazarcı esnafından gıda maddesi satanların ve yanlarında çalışan diğer personelin sağlık muayene cüzdanları bulunacak ve her 3 ayda bir sağlık muayenelerini yaptıracaklardır. Sağlık muayene cüzdanları istenildiğinde görevli memurlara gösterilmek üzere yanlarında bulunacaktır.
11/45) Giyim eşyası satan pazarcı esnafı kendi tezgâh sınırlarını geçmemek kaydı ile uygun yerlere malzeme asacak, vatandaşların gelip geçişini engelleyici şekilde alçak seviyede malzeme asmayacaklardır.
11/46) Pazarcı esnafı Belediye tarafından belirlenmiş olan pazar çizgilerinin dışına çıkmayacak, belirlenen çizgiler dışında tezgâh önlerine ve vatandaşların gelip geçtiği pazar ortasına malzeme koymayacaktır.
11/47) Ürünlerini, Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen ebatlardaki tezgâhlarda satışa sunmayıp, yerlere gelişigüzel sererek satılması yasaktır.
11/48) İlgili hususlarda Pazar yerlerinde meydana gelen aksaklıklar Zabıta Müdürlüğü elemanlarınca tanzim edilecek tutanakta belirtilen hükümler doğrultusunda (para cezası ve tezgah kapatma ) cezai işlemler teklife göre belirlenecektir.


                                                   ALTINCI BÖLÜM


     İşyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında ve sonrasında “ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte ”te yer alan ve yukarıda sekizinci madde de belirtilen genel şartların yanı sıra sınıflarına, türlerine ve özelliklerine göre aşağıdaki şartlar nitelikler aranır.


MADDE 12 - YEMEK FABRİKALARI, LOKANTALAR, PAKETTE KEBAP SATIŞ YERLERİ, PASTANE, PASTA, DONDURMA, LOKUM, ŞEKER, TATLI, BİSKÜVİ, ÇİKOLATA V.B. İMAL VE SATIŞ YERLERİ;

MADDE 12. Yemek fabrikaları, lokantalar, pakette kebap satış, ayakta yemek yenilen yerler, kafeteryalar, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır:
      1- Ustalık belgesine sahip  aşçı bulunacaktır
      2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
      3- Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
      4- Salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
      5- Kapların yıkanacağı yer ile yemek pişirilen ve imalat yapılan yerlerin zemini ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans vb. su geçirmez madde ile kaplanmış üst kısımlar ise boyalı olacaktır.
      7- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacak, kirli, yırtık ve eskimiş kullanılmayacaktır
      8- Servis masa ve sandalyeler iyi cins malzemeden olacak, kırık ve eski olmayacaktır
      9- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır
    10- Salona müşteri alınan yerlerde en az birer adet olmak üzere bay ve bayan için ayrı ayrı wc,    lavabo bulunacak olup, lavabolarda sıvı sabunluk, el kurulamak için kâğıt havlu veya peçete bulundurulacaktır.
    11- Çalışanlar için salon ve imalathaneden ayrı bir yerde yeterince soyunma odası, dolabı, wc ve lavabo bulundurulacaktır.
    12- Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
    13- Yemek pişirilecek ve imalatta kullanılacak tencere, kaplar ve malzemeler paslanmaz çelikten olacaktır.
    14- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.
    15- Bu tür işyerlerinde bulunan wc, lavabo, dinlenme, soyunma odaları ve dolapları, duş yerleri, Mutfak, salon ve imalathanelere direkt açılmayacak bir bölme ile ayrılacaktır. WC ve lavabolara giriş çıkışlarda steril malzeme ile dezenfekte yapılacaktır.
    16- Kırık, çatlak, yıpranmış, tabak, bardak, fincan, kaşık, çatal, vb. gibi malzemeler kullanılmayacak, çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır.
    17- Satışa ve servise sunulacak olan sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumaması için ısıtma tertibatı bulundurulacaktır.
    18- Soğuk olarak tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler için buzdolabı vb. gerekli tertibat bulundurulacaktır.
    19- Bu tür işyerlerinde üstü açık yemek ve gıda maddesi bulundurmak yasaktır.
    20- Sirke, tuzluk, biberlik ve benzerlerinin süzgeçli ve delikli bir kapakla örtülü olacak, elle alınmak üzere açıkta tuz, biber bulundurulmayacaktır.
    21- Servis masalarında müşterinin görebileceği şekilde menü ve fiyat listesi bulun-durulacaktır.
    22- Bu tür işyerlerinde çalışan işçilerin elleri temiz, tırnakları uzun olmayacak kılık kıyafet, saç sakal temizliğine özen gösterilecektir. Bone  önlük ve eldiven giyecekler.
    23- Bulaşık kaplarını yıkamak için sıcak ve soğuk su tertibatı ve yıkanan kaplar içinde dinlendirme yerleri bulundurulacaktır.
    24- Mutfak, imalathaneler ve yiyecek depolarının dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sinek telleri bulanacak, her tür haşarata karşı gerekli tedbirler alınacak, havalandırma tertibatı olacaktır.
    25- Bu tür işyerlerinde tartı aleti bulundurulacak ve kullanılacaktır.
    26- Mutfağın uygun bir yerinde saklanması gereken yiyecek ve içecek maddelerinin depo edileceği, tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar ile ekmekler için ayrı, ayrı muntazam dolaplar bulundurulacaktır.
    27- Pakette kebap satış yerlerinde sulu yemek çıkartılamaz.
    28- Döner ocağının etteki yanmayı önlemesi için et ile alev arasında en az 20 cm mesafe olacak, döner ocağının radyon telleri patlak, kırık ve paslı olmayacaktır.
    29- Ocaktan çıkacak koku ve dumanın salona gelmemesi için davlumbaz ile baca tertibatına bağlanacaktır.
    30- Bu tür işyerlerinde bozulmuş, bozulmaya yüz tutmuş, kokmuş, kokuşmuş yemekler ile satışa sunulmak üzere hazırlanmış ürünleri bulundurmak ve satmak yasaktır.
    31- Gıda üretimi yapan imalathanelerde, hammaddelerin depo edildiği yer, hazırlama, hamur yapılması, silindirden geçirme, fırınlama gibi üretim süreçleri ve büro kısmı ayrı, ayrı bölümlerde olacak hijyenik ortamlarda üretim yapılacaktır.
    32-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 13- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİNDE ORTAK HÜKÜMLERE İLAVE OLARAK AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLER ARANIR;

13- a) Birinci sınıf lokantalar.
    1-Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır.
    2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 
    3-Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
    4-Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır.
    5-Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    6-Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    7-Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.
    8-İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır.
    9-Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.
    10-Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır. Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
    11-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.
    12-Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
    13-Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
    14-Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır.
    15-Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir.
    16-Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.
     17-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

13-  b) İkinci sınıf lokantalar.
    1-Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.
    2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
    3-Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
    4-Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
    5-Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
    6-Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.
    7-Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.
    8-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    9- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir.
    10- Bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

13-  c) Üçüncü sınıf lokantalar.
    1-Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.
    2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
    3-Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
    4-Havalandırma, en azından aspiratörle sağlanacaktır.
    5-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    6-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.  

13-  d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler.
    1-Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır.
    2-Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.
    3-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

13-  e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri.
    1-Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır.
    2-Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.
    3-Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
    4-Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır.
    5-Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır.
    6-Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.
    7-Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır.
    8-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 14. GAZİNO , DANS SALONU, DİSKOTEK,PAVYON,TAVERNA, BAR VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ;

14-  a) Birinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar eğlence yerleri.
    1-Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda birinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.
    2-Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    3-Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    4-Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır.
    5-Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.
    6-Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
    7-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.
    8-Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
    9-Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
    10-Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.
    11-Girişte boy aynası bulunacaktır.
    12-Sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı sıcak su ve lavabolu soyunma odaları bulunacaktır.
    13-Uygun bir yerde amerikan bar bulunacaktır.
    14-Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.
    15-Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.
    16-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

14-  b) İkinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar eğlence yerleri.
    1-Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda ikinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.
    2-Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.
    3-Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.
    4-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    5-Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır.
    6-Girişte vestiyer bulunacaktır.
    7-Havalandırma klima ile yapılacaktır.
    8-Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer bulunacaktır.
    9-Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.
    10-Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.
    11-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

MADDE 15 -  KAHVEHANE,  KIRAATHANE, KIR KAHVESİ, ÇAY BAHÇESİ  VE BENZERİ İŞYERLERİ;

15-a) Birinci Sınıf Kahvehaneler, Çay Bahçesi, Kır Kahvesi vb.
    1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
    2- İkisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulunacaktır.
    3- En az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.
    4- Masalar arasında, müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.
    5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    6- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    7- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanacaktır.
    8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
    10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.
    11-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

15-b) İkinci Sınıf Kahvehaneler.
    1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
    2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulunacaktır.
    3- En az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.
    5- Masalar arasından müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakıla- çaktır.
    6- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır
    7- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya
kaplanmış olacaktır.
    8- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
    9- Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve Dezen-fekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
    10-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    11- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
    12- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.
    13-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

15- c) Üçüncü Sınıf Kahvehaneler
    1-Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
    2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki farklı günlük gazete bulunacaktır.
    3- En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.
    4- Masalar arasından müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakıla- çaktır.
    5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır.
    6- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    7- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
    8- Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.
    9- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    10- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
    11- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.
    12- Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabilir.
    13- Bilardo oynatılan kahvehanelerde bilardo malzemeleri ve oyun aletleri ayrı dolaplarda düzgün bir şekilde muhafaza edilecek olup ayrıca eğlence vergisine tabiidirler.
    14-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 16 – ÇAY OÇAKLARI ;

    1- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
    2- Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
    3- Bu işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
    4- Bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz. Mekânı uygunsa tabure konulabilir.
    5- Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir.
    6- Müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçları için yeteri kadar WC bulunacaktır.
    7-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 17 -  İNTERNET, OYUN SALONLARI;

    1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
    2- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır.
    3- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır
    4- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    5- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
    6- Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.
    7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    8- İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır.
    9- İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
    10- İnternet salonlarında bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması serbesttir. Bu işyerlerinde, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması yasaktır. Bu sayfalara girilmemesi için bilgisayarlarda bu tür yayınları yapan sayfaların kapatılmasını sağlayacak güncel filtre yazılımlarının kullanımı zorunludur.
    11- İnternet salonlarında lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar yazılımı, bilgisayar ortamında tutulan veri ve bilgisayar oyunlarına ait CD ve benzeri ekipmanların korsan olarak kopyalanması, kiralanması veya satılması yasaktır.
    12- İnternet salonlarının ana girişini ve bilgisayarların bulunduğu bölümleri gösteren kamera sistemi bulunacaktır.
    13- İnternet salonlarında müşterileri rahatsız edecek şekilde müzik çalmak yasaktır.
    14- İnternet salonlarında her bilgisayar da kulaklık bulundurulacaktır.
    15- İnternet salonlarında bulunan bilgisayarların hepsinde internet bağlantısı olacaktır.
    16- İnternet salonlarında bütün bilgisayarlara bağlı en az bir adet yazıcı ve bir adet tarayıcı olacaktır.
    17- İnternet Salonlarında tüm bilgisayarların bağlı olduğu bir ana bilgisayar bulunacaktır.
    18- İnternet salonlarına 12 yaşından küçük çocuklar giremez ancak yanlarında veli veya vasileri ile işyerine girebilirler.
    19- İnternet Salonlarına 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’ den sonra işyerine alınmazlar.
    20-  İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır.
    21- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 18 – ATARİ SALONU, PLAYSTATİON OYUN SALONLARI VE BENZER YERLER;

    1- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır.
    2- Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    3- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    4- Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.
    5- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    6- Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.
    7- Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.
    8- Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır.
    9-Oyun salonlarına 18 yaşından küçüklerin girmesi yasaktır.
    10- Oyun salonlarında gürültü çıkartan oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.
    11- Oyun oynatılan işyerlerinde kirli veya yıpranmış oyun aletleri, masa, sandalye, örtü kullanılamaz.
    12- Otomatik veya yarı otomatik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.
    13- Oyun salonlarında çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk veya sandalye bulundurulacaktır.
    14- Bu tür işyerlerine 12 yaşından küçük çocuklar giremez ancak yanlarında veli veya vasileri ile işyerine girebilirler.
    15- Bu tür işyerlerine 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’ den sonra işyerine alınmazlar.
    16- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

MADDE 19 -  OTEL, MOTEL, PANSİYON, KAMPİNG VE KONAKLAMA VE BENZERİ YERLER;

19-a) Birinci sınıf oteller.
    1- Isıtma, soğutma ve havalandırma, odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır.
     3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.
    4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, mermer veya lambri olacaktır.
    5- Aydınlatma abajur, kristal, avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile yapılacaktır.
    6- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunacaktır.
    7- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır.
    8- Otel santraline bağlı olmayan kabinli bir telefon bulunacaktır.
    9- Bekleme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
    10- Bekleme salonunda ve odalarda uydu yayını yapan televizyon sistemi bulunacaktır.
    11- Dinlenme salonları;
      a) Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu bulunacaktır.
      b) Işıklandırma kristal avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile sağlanacaktır.
      c) Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır.
      d) Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır.
      e) Salonlardan birinde orkestra yeri televizyon ve bar bulunacaktır.
      f) Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır.
    12- Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör bulunacaktır.
    13- Katlarda servis odaları bulunacaktır. Katlarda her 20 odaya en az 1 adet olmak üzere, bay ve bayanlara ait aynalı, fayanslı, lavabolu, sıvı sabunlu ayrı alaturka tuvaletler bulunacaktır.
    14- Odalar;
      a) Banyolu ve tuvaletli olacaktır.
      b) Odaların % 20’si daire şeklinde olacaktır.
      c) Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, abajurlu okuma lambası, santral ile bağlantılı telefon bulunacaktır.
      d) Tercihen gömme gardırop, şifoniyer, bavul masası, tuvalet, boy aynası, koltuk ve sehpalar bulunacaktır.
      e) Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins keten veya benzeri, yorganlar yarım kuş tüyü, yastıklar biri kuş tüyü olmak üzere iki adet olacak ve iyi cins battaniyeler bulunacaktır.
      f) Süit odalar; yatak, oturma odası, banyo olmak üzere en az üç kısım olacaktır.
      g) Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir radyo ve televizyon bulunacaktır.
    15- Banyolar;
      a) Küvet gömme olacaktır.
      b) Alafranga tuvaletli, aynalı, fayanslı, lavabolu, havalandırma tesisatlı olacaktır.
      c) Duşlu odalarda havalandırma, merkezi sistem veya klima ile sağlanacaktır.
    16- Tuvaletlerin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan birinci kalite mermer, seramik ve benzeri malzemeden olacaktır.
    17- Birinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.
    18- Birinci sınıf niteliğinde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sağlık ve fen koşullarına uygun çamaşırhanesi ve ütü yeri bulunacaktır.
    19- Malzemelerin girmesi için ayrı bir servis kapısı, otoparkı olacaktır.
    20- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır.
    21-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

19-b) İkinci sınıf oteller.
    1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır.
    3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile kaplanacaktır.
    4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva veya lambri olacaktır.
    5- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santralı ve vestiyer bulunacaktır.
    6- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır.
    7- Dinlenme salonu;
      a) En az bir dinlenme salonu bulunacaktır.
      b) Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır.
      c) Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır.
      d) Salonda orkestra yeri ve uydu yayını alan televizyon bulunacaktır.
      e) Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır.
      f) Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
      g) Klimalı soğutma sistemi olacaktır.
    8- Odalar;
      a) En az yarısı banyolu ve tuvaletli olacaktır.
      b) En az % 10’u daire olacaktır.
      c) Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, santrale bağlı telefon olacaktır.
      d) Gardırop, şifoniyer, ayna, koltuk ve sehpalar bulunacaktır.
      e) Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır.
      f) Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir radyo ve televizyon olacaktır.
      h) Dairelerde, yatak odası, banyo ve tuvalet olacaktır.
    9- Katlarda yeteri kadar banyo ve tuvalet bulunacaktır.
    10- Tuvalet ve banyolar kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı olacaktır.
    11-Yemek verilmesi halinde, ikinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.
    12- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla iki adet olacaktır.
    13- Tuvaleti olmayan odalarda aynalı lavabo bulunacaktır.
    14- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır.
    15- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

19- c) Üçüncü sınıf otel ve pansiyonlar.
    1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya soba ile yapılacaktır.
    2- Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacaktır.
    3- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır.
    4- Müracaat yeri ve vestiyer bulunacaktır.
    5- Dinlenme salonunda yeterli sayıda masa, sandalye ve televizyon bulunacaktır.
    6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
    7- Odalarda;
      a) En az % 20’si banyolu ve tuvaletli olacaktır.
      b) Gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktır.
      c) Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır.
    8- Katlarda her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulunacaktır.
    9- Tuvalet ve banyolar kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
    10-Yemek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.
    11- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla üç adet olacaktır.
    12- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 20- HAMAM VE SAUNALAR;
   
   1-Bu tür işyerlerinde çalışanların saç sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacaktır.
    2-Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı ayrı olacak ve her kullanımdan sonra yıkanacak ve dezenfekte edilecektir.
    3-Hamamlarda kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılan maddeler sıhhi şartlara hayız olacak ve her bakımdan sonra usulünce temizlenecektir.
    4-İhtiyacı karşılayacak kadar tuvalet, pisuvar olacak, tuvalet ve duşa kabinler fayans, kalebodur veya mermer kaplı olacaktır.
    5-Hamam ve saunalarda yeteri kadar terlik, bone bulundurulacak bunlar her kullanımdan sonra temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
    6-Hamamlarda soyunma, yıkanma ve dinlenme yerleri olacaktır.
    7-Bu tür işyerlerinde yeter adette soyunma kabini bulunacaktır.
    8-Bu tür işyerlerinde yeteri miktarda soğuk ve sıcak su tertibatlı duş yerleri olacaktır.
    9-Kullanılmış sular ızgaralı sifonlar ile kanala bağlanacaktır.
    10-Sauna odası en az 9m2 olacaktır.
    11-Sauna odasının iç duvarlarının tamamı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı ve kademeli oturma yerleri olacaktır.
    12-Saunalarda iç sıcaklığı gösteren termometreler olacaktır.
    13-Sağlık ve hijyen yönünden hamam ve saunaya girmesinde sakınca bulunan kimselere yönelik uyarıcı levhalar bulundurulacaktır.
    14-Bu tür işyerlerinde zeminler ve duvarlar su geçirmez mermer, fayans vb. malzemelerden olacak dökük, kırık deforme ve yıpranmış olmayacaktır.
    15-Bu tür işyerlerinde sıcak ve soğuk içecek servisi yapılan yerlerin bulunması halinde ayrıca ruhsatlandırılacaktır.
    16-Bu yerlerde hiçbir şekilde böcek ve haşarat olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
    17-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 21 - TİYATRO, SİNEMA VE GÖSTERİ  MERKEZLERİ ;

21-a) Birinci sınıf tiyatro, sinema, gösteri merkezi vb. yerler.
    1- İlk koltuk sırasının perdeye uzaklığı en az yedi metre, her bir koltuk genişliği en az 50 cm, koltukların arka arkaya olan mesafesi en az 90 cm, sahneye paralel olan yollar en az bir metre ve sahneye dik olan yollar en az 150 cm olacaktır.
    2- Salon ve balkon için ayrı, ayrı her 400 koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört tuvalet bulunacak, tuvalet sayısı kadar lavabo bulunacaktır.
    3- Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise, bu bölümde en az bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır.
    4- Salon, birinci, hususî ve balkon olarak üç bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin en az 90 cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az iki giriş ve çıkış kapısı bulunacaktır.
    5- Çıkış ve acil çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirlenecektir.
    6- Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte jeneratör bulunacaktır.
    7- Isıtma ve havalandırma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    8- Giriş holü;
      a) Zemini seramik, tavanı dahil bütün duvarları yağlı boya olacaktır.
      b) Giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak ve sinemanın kapasitesine göre artırılacaktır.
    9- Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacaktır.
    10- Salonda bir büfe bulunacaktır.
    11- Salon ve balkon;
      a) Duvarlar ses geçirmez ve akustiği sağlayacak, giriş ve çıkışlar ise ses ve ışık geçirmeyecek şekilde olacaktır.
      b) Koltuklar ortopedik, deri veya kumaştan iyi cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca kol dayama yerleri bulunacaktır.
      c) Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı bulunacaktır.
    12- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

21-b) İkinci sınıf tiyatro, sinema, gösteri merkezi vb. yerler.
    1- Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır.
    2- Makine dairesi;
       a) Projesine uygun tamamen kagir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk etmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır.
      b) Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kapı ve pencerelerinin dış tarafından 50 cm genişliğinde sağlı sollu saçtan bir markiz bulunacaktır.
      c) Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırmasına yeterli nitelikte olacaktır.
    3- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır.
    4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    5- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır.
    6- Sinemalarda, ehliyetsiz makinistlik yapılamaz.
    7- Sinemalarda, çift makinist bulundurulacaktır.
    8- Sinema, tiyatro vb. biletle girilen eğlence yerlerine salon kapasitesinden fazla müşteri almak yasaktır.
    9- Sinema, tiyatro vb. gibi yerlerde, ilan edilen saatte gösteriye başlanılması zorunludur.
    10- Sinemalarda her seans arasında salon usulünce boşaltılarak on beş dakika süre ile havalandırma yapılacak ve salonun temizliği yapılacaktır.
    11- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

21-c) Açık hava sinemaları.
    1- Etrafının duvarla ya da başka malzeme ile çevrilmesi halinde, buralarda göz estetiğini bozmayacak malzeme kullanılacaktır.
    2- Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır.
    3- Sahne, bahçenin her tarafından gözükecek şekilde düzenlenecektir.
    4- Bay ve bayanlara ait ayrı, ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    5- Büfe ve çay ocağı bulunacaktır.
    6- Sinemalarda her seans arasında salon usulünce boşaltılarak on beş dakika süre ile havalandırma yapılacak ve salonun temizliği yapılacaktır.
    7- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır.
    8- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 22 - DANS SALONU, KOKTEYL SALONU, DÜĞÜN SALONLARI VE BENZERİ YERLER;

    1- Giriş ve çıkış kapıları ayrı, ayrı olmak üzere en az iki adet olacaktır.
    2- Yangın çıkış kapısı dışa açılır ve çift kanatlı olacaktır.
    3- Salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayrı, ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    4- Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası olacaktır.
    5- Isıtma kalorifer veya klima sistemiyle olacaktır.
    6- Havalandırma klima ile yapılacaktır.
    7- Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacaktır.
    8- Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı, ayrı odalar bulunacaktır.
    9- Servis odası bulunacaktır.
    10- Salonun dışında işçilerin soyunma dolapları bulunacaktır.
    11- Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.
    12- Mutfak, salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.
    13- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır.
    14- Düğün Salonu, Lokanta, İçkili Lokanta ve yeme içme servisi yapılan yerlerde mutfak ile salon arasında servis odası kapısı veya penceresi bulunacaktır.
    15- Düğün salonlarının uygun bir yerinde yazıhane, çalışanlar, sanatkârlar, gelin ve damat için ayrı, ayrı yerlerde soyunma odaları ve dolapları olacaktır.
    16- Düğün salonu yetkilisi ile düğün sahibi arasında herhangi bir sözleşme yoksa düğün sahibi salon içerisinde fotoğraf ve kamera çekimi yapabilir, fotoğraf ve kamera çekimi için sözleşme yapmaya zorlanamaz.
    17- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 23- SİRK, SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, LUNAPARKLAR VE GÖSTERİ   MERKEZLERİ;

    1- Sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır.
    2- Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır.
    3- Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır.
    4- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır.
    5- Bay ve bayanlar için ayrı, sıvı sabunlu, yeter sayıda tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır.
    6- Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır.
    7- Bilgi ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır.
    8- Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır.
    9- Sirk ve lunaparklarda bulunan işyeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları taşıyacaktır.
    10- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 24- UN FABRİKALARI – EKMEK VE SİMİT FIRINLARI- EKMEK SATIŞ YERLERİ- UNLU MAMÜLLER SATIŞ VE İMAL YERLERİ;

    1- Fırın olarak yapılan yapılarda kullanım maksadının dışında başka fonksiyonlar (mesken, büro, ticarethane gibi) bulunmayacaktır.
    2- Fırınlarda fırın personeli ile müşteri giriş- çıkışları ayrı kapılardan yapılacaktır.
İmalathane; un deposu ile üretim, ekmek mayalama, ekmek dinlenme, satış ve dağıtım bölümlerinden (odalarından) oluşur. Ekmek fabrikalarında bu bölümlerden ayrı olarak soğuk hava deposu ile yönetim odası bulunacaktır.
    3- İmalatta kullanılan hamur, ekmek ve diğer ürünlerin içine yabancı madde karışmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Ekmek fabrikası ve fırınlarda dışsal zararlıların (sinek, örümcek, hamamböceği, fare vb.) girmesini engelleyecek tüm tedbirler alınacaktır
    4- Fırınların bacalarına filtre takılacak ve belli aralıklarla baca ve filtreler temizletilecektir.
    5- Fırınlarda ekmek çeşitlerin imalinde sanayi ve kaya tuzu kullanmak yasaktır. Hamura konulacak tuz, kapaklı ve nem almayacak kaplarda korunacaktır. Tuz yalnız bu iş için kullanılacak özel kaplarda eritilecek ve yine yalnız bu iş için bulunan beyaz bezlerden süzülerek hamura katılacaktır. Hamura katılan katkı maddelerinin korunması için fırınlarda yeterli büyüklükte buzdolabı bulundurulacak; ekmek fabrikalarında ise soğuk hava deposu yaptırılacaktır.
    6- Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam temizlik içinde bulunacaklar ve işçiler iş elbisesi giyerek çalışacaklardır. Hamurkârlar iş elbiseleri üzerine ayrıca bir de önlük takacaklardır. Bu iş elbiseleri daima temiz, lekesiz, olacak ve sık, sık yıkanarak temizlenecektir. Fırınlarda her türlü hayvan beslenmesi yasaktır. Pasa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak, lüzumu kadar yedek bulunacaktır. İşçilerin, iç çamaşırları veya sokak elbiseleri ile imalathaneye girmeleri; iş elbiseleri ile imalathane dışına çıkmaları ve önlük üzerine çuvallar takmaları yasaktır.
    7- Bu tür işyerlerinin üretim yerlerinde duvarlar zeminden tavana kadar mermer, fayans gibi  su geçirmez bir madde ile kaplanacak, üst kısımlar boyalı olacaktır.
    8- Bu tür işyerlerinin zemininin her tarafı kolayca yıkanabilecek su geçirmez bir maddeden yapılacak ve buralarda gidere bağlı ızgara ve sifon bulunacaktır.
    9- Fırınlarda, ekmek ve unlu mamuller üretim yerlerinde düşük randımanlı un kullanılmayacaktır.
    10-Bu tür imal yerlerinde kürek altı ve tozlama için kullanılan un veya emsali, kepek gibi kalın unlar kullanılacaktır.
    11-Etiketsiz ve eksik gramajlı ekmek imal etmek yasaktır.Çıkarılan ekmek ve unlu mamul çeşitlerinin gramaj eksikliği veya sağlığa zararlı oldukları tespit edildiğinde mamullere el konulur. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra sağlığa zararlı olan ürünler imha edilir, eksik gramajlı ürünler aşevlerine veya güçsüzler yurduna verilir.
    12- Bu tür işyerlerinin her tarafı senede en az bir defa badana ve boya yapılacaktır.
    13- Personelin ihtiyacı için; lavabo. WC, duş, soyunma ve temizlik malzemesi kabini, mutfak, yatakhane ve dinlenme bölümleri (odaları) bulunması zorunludur. Fırınlarda yemekhane zorunlu değil, ekmek fabrikalarında zorunludur.
    14- Un depoları, fabrika ve fırının kapasitesine yeterli hacimde, imalathaneden ayrı bölümde ve zeminden 25 cm, duvarlardan 20 cm. mesafeli tahta ızgara tabanlı, bol havalı ve nemsiz olacaktır.
    15- Fırınlarda ve unlu mamuller imal yerlerinde havalandırma tertibatı bulundurulacaktır.
    16- Fırınlarda ve unlu mamuller imal yerlerinde kullanılan hamur tekneleri paslanmaz çelikten yapılmış olacak ve sürekli temiz tutulacak, artık hamurlar tekne içinde bulundurulmayacak ve kullanılmayacaktır.
    17- Ekmekler; mayalanıp pişirildikten ve dinlenme odasında soğutulduktan sonra satış reyonuna, ekmeğin ezilmesine meydan vermeyecek ve yalnız bu işte kullanılacak kasalarda servis arabasıyla getirilir.
    18- Ekmek, unlu mamuller vb. imalatında kullanılan araç ve gereçler daima temiz bir şekilde bulundurulacak, araçlar başka malzeme taşımada kullanılmayacaktır.
    19-Fırınlar ve ekmek fabrikalarında; fenni elek, hamur karma, hamur kesme, otomatik tartı ve şekil verme makineleri ile mayalama ve ekmek dinlendirme bölümünün de bulunması zorunludur. Ayrıca denetimlerde kullanılmak üzere kullanıma hazır halde elektronik tartı aleti bulundurulacaktır.
    20- Bu yerlerde yapılan imalathanelerde maya yerine mayadan başka insan sağlığını tehdit edecek katkı maddesi kullanmak yasaktır.
    21-Simit, ekmek fırınları ve unlu mamuller satış yerleri, sattıkları ürünlerin fiyat ve gramajını gösteren bir levhayı görünür bir yere asacaklardır.
    22- Satış bölümünde ürünlerin satış fiyatlarını ve gramajlarını belirtir 20x50 cm ebadında levha asılması zorunludur.
    23- Ekmeklere hamur halinde iken üzerlerine bıçakla derin bir çizgi açılacaktır. (Ekmekler piştikten altı saat sonra %3 fire hakkı tanınır)
    24- Taze ve bayat ekmekler ile her türlü unlu mamuller ayrı, ayrı yerlerde bulundurulacak, üzerine taze ve bayat olduğunu gösterir ibare konulacaktır.
    25- İmal edilen ekmek, simit ve unlu mamullerin imalatında, fiziki görünümü bozuk olan ürünlerin (yanık, basık, pişmemiş vb.) imalatı ve satışı yasaktır.
    26- Hamur halindeki ekmeklerin konulduğu pasaların ve pasalara ait bezler daima temiz olacaktır.
    27- Kapalı ve hijyenik ortamda ekmek satışı yapılacaktır. Satış reyonundaki ekmek rafları toz ve haşerelerden korunacak, ayrıca sokaktan da görülebilecek şekilde düzenlenecektir.
Simit, Ekmek bayileri ve ekmek satış yerlerinde ekmek, unlu mamuller ve benzeri maddelerden başka şeyler satmak yasaktır.
    28- Fırınlarda ve ekmek satılan yerlerde terazi bulundurulacaktır.
    29- Somun, francala ve pide imal eden fırınlarda bunların dışında unlu mamul üretmek yasaktır.
    30- Binek otolarla, üstü açık ve hijyenik olmayan araçlarla ekmek, un ve unlu mamullerin taşınması yasaktır.
    31- Bu tür işyerlerinde ürünler, tüketiciye özel kağıt, poşet ve benzeri ambalaj malzemelerine sarılarak verilecektir.
    32- Fırınlarda sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaşmasını önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi bulundurulacaktır.
    33- Fırınların ve un depolarının havalandırmaları, pencereleri ince tel örgü ile kapatılacaktır.
    34- Hangi nedenle olursa olsun tezgâh üzerine çıkmak yasaktır.
    35- Fırıncılar ekmek imalinde sağlıklı ve ustalık belgesi sahibi işçi çalıştırmaya mecburdurlar.
    36- Temizliğe gereken özen gösterilecek ve ağzı kapalı çöp biriktirme kabı bulundurulacaktır.
    37- Bu tür işyerlerinde satışa sunulan ürünler kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda olacaktır.
    38- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 25- UNLU MAMÜLLER, LAHMACUN, PİDE VE PİŞİRİM FIRINLARI;

    1- Un eleme makinesi (fenni elek) bulundurulacak.
    2- Hamur karma makinesi (hamur mikseri) bulunacak.
    3- Hamur kesmede ve kontrolde kullanılmak üzere elektronik tartı aleti (terazi) bulunması.
    4- Çalışanların iş gömleği giymeleri.
    5- Üretim yerinde çalışan işçilerin başlarında bone, ayaklarında galoş bulundurulması.
    6- Bacalarında filtre (sulu filtre vb.) bulunması ve çalışır durumda olması
    7- Çalışanların ve işletme sahibinin (kendisi çalışıyorsa) , sağlık kontrolünden geçmiş olmaları ve belirlenen sürelerde vize edilen sağlık muayene cüzdanlarının işyerinde mevcut olması,
    8- Un depoları ile pişirim yerinin ayrı, ayrı olması,
    9- Un depolarında bulunan un çuvalları zemin veya duvarla temas etmeyecek şekilde ızgaralar üzerine konulacak, duvar ve zemin arasında en az 20 cm boşluk olacaktır.
    10-Belirtilen gramajdan eksik gramajlı ekmek, pide, simit vb. üretilmeyecek, eksik gramajlı ekmek, pide, simit vb. tespit edilmesi durumunda müsadere edilecektir.
    11-Pasa bezleri beyaz renkte ve temiz olacak, yırtık veya kirli olmayacaktır.
    12-Satış bölümünde ürünlerin satış fiyatlarını ve gramajlarını belirtir 20x50 cm ebadında levha asılması zorunludur.
    13- Personelin ihtiyacı için; yeteri kadar lavabo. WC, duş, soyunma ve temizlik malzemesi kabini bulunacaktır.
    14- Fırının tüm iç duvarları, tabandan itibaren tavana kadar tamamen fayans ya da benzeri yıkanabilir ve su geçirmeyen özellikli kaplamadan olacaktır.
    15- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 26-  PASTAHANELER;

26- a) Birinci sınıf pastaneler.
    1-Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır.
    2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
    3-Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
    4-Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    5-Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    6-Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır.
    7-Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.
    8-Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
    9-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.
    10-Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
    11-Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
    12-Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.
    13-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

26- b) İkinci sınıf pastaneler.
    1-Ustalık belgesine sahip en az bir personel bulunacaktır.
    2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
    3-Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
    4-Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
    5-Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.
    6-Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.
    7-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    8-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

26- c) Üçüncü sınıf pastaneler.
    1-Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır.
    2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.
    3-Zemin seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.
    4-Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.
    5-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
    6- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerlidir.
    7-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 27- BAKKALLAR, MANAVLAR,  KURUYEMİŞÇİLER, BÜFELER, OKUL KANTİNLERİ, EKMEK BAYİİ, MARKETLER, ŞARKÜTERİ, SÜPER MARKETLER, HİPER MARKETLER, GROS MARKETLER, MEGA MARKETLER,  VE İŞ MERKEZLERİ;

    1- Belediyenin gösterdiği yerler ve ölçüler dışında büfe kurmak ve faaliyet göstermek yasaktır.
    2- Büfeler ve okul kantinleri hariç diğer iş kolları ayrı, ayrı kasap, manav, kuruyemiş,  vb. reyon kurarak ve ruhsat almak koşuluyla faaliyette bulunabilirler.
    3- Büyük Marketlerde müşteri yığılmasını önleyecek şekilde yeterli adette kasa bulunacaktır.
    4- Okul kantinlerinde kızartmada kullanılan sıvı yağlar defaten kullanılmayacak ve yağ toplama firmaları ile gerekli sözleşmeler yapılacaktır.
    5- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm. yüksekte olacaktır.
    6- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgâh bulunacaktır.
    7- Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgâhlarda satışa sunulacaktır.
    8- Meskenlerle doğrudan doğruya ilişiği olmayan kâgir dükkânlarda kurulacak ve sokak cepheleri camekânla örtülmüş olacaktır.
    9- Zeminleri yıkanarak temizlenebilen su geçirmez uygun bir madde ile döşenmiş olacak ve yıkanma suları direkt kanalizasyona tahliye edilecektir. Bütün ürünler cinsine ve türüne göre sınıflandırılacak, tüm tezgâh ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır. Birbirlerini kirletebilecek olan ürünler, birbirlerinden tamamı ile ayrı bulundurulacaktır.
    10-Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır.
    11-Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 metreden büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır.
    12-Manavlarda sebze ve meyvelerin kolayca yıkanabileceği şekilde masa ve raflar olacak,  tavana kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.
    13-Kuruyemiş ve kurukahve satılan işyerlerinde kavurma işlemi yapılacaksa bunun için gerekli donanım kurulacaktır.
    14-Soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenilebilen maddeler, toz ve sinek girmesine engel olacak hususi camekânlı yerlerde saklanacak ve bunlardan gerekli görülenler için ayrı bölümler oluşturulacaktır.
    15-İşyerlerine sinek, böcek, hamamböceği, fare vb. haşarat girmesini önleyici gerekli tedbirler alınacaktır.
    16-Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, manav, büfe, kantin ve ekmek bayisi çalışanlarının, daima temiz tutulan bir iş gömleği giymeleri, gerek şahsi temizliklerini ve gerekse dükkânın her tarafının tam bir temizlik içinde bulunmasını temin etmeleri mecburidir.
    17-Dükkânlarda satılan ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunulacaktır.
     18-Bakkal, market, şarküteri vb. işyerlerinde veya sadece bu amaçla açılmış olan işyerlerinde, açık ve menşei belli olmayan sıvı/toz deterjan, sabun vb. temizlik maddesi bulundurulması ve satılması yasaktır. Açık ve menşei belli olmayan temizlik maddeleri tespit edilmesi halinde müsadere edilerek imha edilir.
    19-Pişirilmeden yenen sebze ve meyveler ayrı, ayrı bölümlere konulacaktır.
    20-Sebze ve meyveler temizlenmeden satışa sunulmayacaktır.
    21-Bakkal, market, kırtasiye, tekel büfeleri okul kantinleri vb. işyerlerinde parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, ses çıkarıcı, koku çıkarıcı maddelerin satışı yasak olup, tespiti halinde yetkililerce imha edilmek üzere müsadere edilir.
    22-Hipermarket, grosmarket ve mega marketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır.
    23-Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir ancak sulu yemek yapılamaz.
    24-Açık alkol satış izni olmadan tekel büfesi, bakkal, çay bahçesi, market vb. yerlerde açık alkol kullanmak, kullandırmak ve satmak yasaktır.
    25-Bakkal, market, büfe, kantin vb. işyerlerinde; cadde, sokak, park, bahçe, yeşil alan, pazaryerleri vb. umuma mahsus yerlerde menşei belli olmayan sigara, açık tütün gibi tütün mamulleri satılması; ayrıca menşei belli olsa dahi bu gibi yerlerde tek, tek açıkta sigara vb. tütün mamulleri satılması yasaktır. Bu gibi ürünler tespiti durumunda imha edilmek üzere müsadereye tabidir.
    26-Hipermarket, grosmarket ve mega marketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır.
    27-Süpermarket, Hipermarket, grosmarket, mega market vb. halkın yoğun olarak girip çıktığı alışveriş merkezlerinde, müşterilerin ihtiyacını giderebilmeleri için yeteri kadar bay-bayan WC’ leri bulunacaktır.
    28-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 28- KASAP, TAVUK VE SAKADAT SATIŞ YERLERİ;

    1-  Kasap dükkânlarında sakatat satmak yasaktır.
    2-  Açıkta et ve et mamulleri bulundurulamaz.
    3-  Satılan etler, yağlı kâğıtlara sarılıp tartıldıktan sonra müşteriye verilecektir.
    4-  Kıyma ve etler müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.
    5- Et üretim tesislerinde hazırlanmış, paketlenmiş, üzerinde üretim ve tüketim tarihleri bulunan hazır kıyma haricinde açıkta kıyma bulundurmak yasaktır.
    6- Kıyma içerisine katkı maddeleri (ekmek, soğan, sarımsak, baharat, ciğer, baş eti vs.) karıştırarak satış yapmak yasaktır.
    7-  Kesilmiş kümes hayvanlarının iç organları çıkarılmış ve temizlenmiş olacaktır.
    8-  Kasap, tavuk ve sakatat satış yerlerinde zemin ve zeminden tavana kadar fayans, mermer vs. su geçirmez bir madde ile kaplı olacak, üst kısımlar yağlı boya ile boyanacaktır.
    9- Et ve et mamullerinin rengini değişik gösterecek şekilde renkli ışıklandırma yapılmaya-çaktır.
    10-Et ve et mamulleri satan işyerlerinde tezgâhlar paslanmaz malzeme, fayans veya mermer döşenmiş olacak, etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzemeler ve kıyma makineleri kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır.
    11-Renk ve koku veren katkı maddeleri ile birlikte etler çekilip kıyma yapılmışsa, bu maddelerin tesiri gidene kadar makine temizlenmeden yeni kıyma çekilemez.
    12-Etlerin saklanmaları için kapasiteye göre soğutma tertibatlı dolaplar, soğuk hava deposu bulundurulacak, etler ayrı, ayrı paslanmaz çengellere asılacaktır.
    13-Her türlü etlerin satışa hazırlandığı ve satışa arz edildiği kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülecek şekilde camekânlı teşhir dolapları bulundurulacaktır.
    14-Kırmızı, beyaz, et ve et ürünleri reyonlar halinde ayrı bölümde satılacaktır.
    15-Et ve et ürünleri üzerinde satış fiyatı ve cinsini belirtir etiketler etlerin üzerine yapışık şekilde olmayacak,  plastik veya paslanmaz madenden olacaktır.
    16-Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş, menşei belli olmayan, muayenesiz ve damgasız et ve et ürünlerini işyerinde bulundurmak ve satmak yasaktır.
    17-Satışa sunulan etlerin üzerine veteriner hekimce 3,5 (üç buçuk) cm. çapında ve içinde koyun, sığır, dana vb. cins isimlerin yazılı olduğu mavi bir damga vurulmuş, keçi ve manda etlerine kırmızı renkli damga vurulmuş olarak satılması zorunludur.
    18-Et ve et ürünleri satan iş yerlerinde başlık ve eldiven giyilecektir.
    19-Kasaplarda ve et satış reyonlarında çalışan personelin kasaplık sertifikası olacaktır.
    20-Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesinde suyu bol akan bir havuz bulunacak, şebeke suyu kullanılacaktır.
    21-Temizlenmemiş sakatatın satışı yasaktır.
    22-Sakatat satış yerlerinde et kıyma makinesi bulundurulamaz.
    23-Bozulmuş ve bozulmaya yüz tutmuş, parazitli sakatatların rasgele atılması, sokak kedi ve köpeklerine yedirilmesi yasaktır.
    24-Canlı ağırlığı 16kg’ dan az olan kuzu kesimi yapmak yasaktır.
    25-Et nakline ait araçlarda etten başka malzeme taşımak yasaktır.
    26-Bu tür işyerlerinde şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır.
    27-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.
MADDE 29- ET, TAVUK  KESİMHANELERİ, ET PARÇALAMA, SADAKAT TEMİZLEME VE İŞLEME TESİSLERİ;

                                                       Genel Şartlar

   1-  Tesislerin çevresi en az 1,5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilir. Ancak şehir içerisinde ve sıkışık yerleşim düzeninde bulunan yerlerde kurulacak veya kurulu bulunan kombina ve kesimhaneler haricindeki tesislerin çevresinin en az 1.5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilmesine gerek yoktur.
    2-  Etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde haline getirildiği, soğutulduğu, muhafaza edildiği, ambalajlandığı, paketlendiği ve nakledildiği odalar ve koridorlarda zemin; su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılır. Suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli bir eğim oluşturulur.
    3-  Atık suyun; etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde üretiminin yapıldığı odalarda ızgaralı ve koku kapanlı drenlerle, diğer oda ve alanlarda ise uygun bir sistemle, akış yönü temiz sahalardan kirli sahalara doğru olacak şekilde tasfiyesi sağlanır. Kanalların temizlik ve dezenfeksiyona uygun yuvarlak şekilli, yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay çıkabilen özellikte ve katı artıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibata sahip olması gerekir. Tesisten çıkan atık suyun, şayet var ise atık su arıtma tesisine bağlanması için kapalı bir kanal sistemi bulunur.
    4-  Duvarlar, soğutma, dondurma ve muhafaza odalarında, en az depolama yüksekliğine kadar, diğer bölümlerde ise en az 2 metre yüksekliği kadar açık renkli, düzgün, dayanıklı, geçirgen olmayan, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanır.
    5-  Soğuk depolar hariç duvar-zemin bağlantısının yuvarlatılmış yapıda olması gerekir.
    6-  Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem bulunur. Çalışma esnasında kapı ve pencereler açılarak doğal havalandırma yapılmaz.
    7-  İşlemlerin rahatlıkla yapılmasına imkân veren ölçüde yeterli doğal ışık veya etin rengini değiştirmeyen yapay ışıklandırma bulunur.
    8-  Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerde devamlı, içilebilir nitelikte yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkânı ile yeterli sayıda elle ve kolla kumanda edilmeyen tipte musluk bulunur. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi, dezenfektan ve bir kez kullanıma mahsus havlu ve kapağı ayakla açılan çöp bidonu bulundurulur.
    9-  İçme suyu niteliğinde olmayan suların taşındığı boruların ayrı renkte olması ve etin parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, et ve sakatat ürünlerinin bulunduğu odalardan geçirilmemesi gerekir. Ancak zorunlu hallerde içme suyu niteliğinde olmayan su tesisatının; musluk, vana ve hortum takma yeri olmadığı durumlarda bu odalardan geçirilmesine izin verilir.
    10-Kullanılan aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalışma alanlarının uygun yerlerinde en az + 82 0C sıcaklıkta su veya dezenfektan madde içeren kaplar bulundurulur.
    11-Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasında iş akışını engellemeyecek yapıda uygun bir ayırma yapılır. Ancak bu bölümler arasında geçişin zorunlu olduğu durumlarda geçiş yerlerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi bulundurulur.
    12-Tesiste kullanılan aletler, eti işleyen otomatik ekipman, masalar, taşıma kapları, taşıyıcı bantlar ve konveyör hattının ete zararlı etki yapmayan dayanıklı, yıkanıp dezenfekte edilebilir, paslanmaz materyalden yapılmış olması gerekir. Etle temas eden veya edebilecek yüzeylerin kaynak ve birleşme yerleri dahil, düzgün yapıda olur.
    13-Tesislerin et ve ürünleri ile ilgili tüm bölümlerinde termometre veya termograf bulundurulur.
    14-Çöplerin, atıkların ve tüketime uygun olmayan kanatlı et ve sakatatının konulması için, su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir nitelikte ve özel işaretli, kilitlenebilir yapıda taşıma kapları veya araçları, eğer çöp ve atıklar her çalışma günü sonunda tesisten uzaklaştırılmıyor veya imha edilmiyor ise bunların muhafazası için kilitlenebilir bir soğuk oda bulunması gerekir.
    15-Ambalajlama ve paketleme işlemlerinin yapıldığı tesislerde, gerekli materyalin hijyenik olarak depolanması için ayrı oda gerekir.
    16-Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden bertaraf ve tahliyesi sağlanır.
    17-Çalışan personelin sayısına bağlı olarak bu personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar ve zemine sahip yeterli büyüklükte ve sayıda oda veya odalar ile lavabo, duş ve tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği iki bölümlü bir dolap bulunur.
    18-Musluklar elle ve kolla çalışmayan tipte olur, sıcak ve soğuk su imkanı ile lavabolarda sıvı
temizlik materyali ve bir defalık kullanıma mahsus havlu ve ayakla açılabilen çöp bidonu gibi
imkanlar  bulundurulur. Tuvaletlerin doğrudan çalışma bölümlerine açılmaması gerekir.
    19-Canlı hayvan ve et nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu için yeterli imkanlara sahip ayrı yerler bulunması gerekir.

 29- a) KESİMHANELER;
    1-  Kasaplık kanatlı hayvanları getiren araçların kolaylıkla boşaltma yapmalarına izin verecek imkanların bulunması, ayrıca askılıma bölümünde hayvanların strese sokulmasının engellenmesi amacıyla loş bir ortam sağlanması gerekir.
    2- Kesilmek üzere tesise gelen kanatlı hayvanların bekletilmesi ve kesim öncesi muayenesi için yeterli büyüklükte, havalandırma ve ısıtma imkânlarına sahip, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, üstü kapalı bir bölüm ile burada çalışan personel için lavabo ve tuvalet imkanları bulunur.
    3- Ayrıca, canlı hayvanların araç üzerinde kesim öncesi muayenesine imkan verecek bir platform bulundurulur.
    4-  Hasta ve hastalığından şüphe edilen hayvanlar için kolay temizlenip dezenfekte edilebilir diğer bölümlerle bağlantısı olmayan ayrı deşarja sahip bir oda veya üstü kapalı bir yer bulunur.
    5-  Ayak, baş, tüy ve yenmeyen iç organları çalışma alanlarından uzaklaştırmak için kullanılan kaplar ve rende ring tesisi olmayan tesislerde depolama kapları, sızdırmasız, paslanmaz, temizlik ve dezenfeksiyona uygun materyalden yapılmış ve kapaklı olmalıdır. 
    6- Bölümler arasındaki kapılar çift taraflı çalışır veya otomatik tipte olur. Temiz ve kirli bölümler arasında iş akışını engellemeyecek şekilde uygun bir ayırma yapılır, ancak bu bölümler arasındaki geçişin zorunlu olduğu durumlarda geçiş yerlerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi olmalıdır.
    7- Şüpheli ve şarta tabi et ve iç organların muhafazası için ayrı birer soğuk ve şok depo bulunmalıdır.
    8-  Atık suyun uygun bir sistemle tasfiyesi sağlanır.
    9- Tavşanlar, kanatlı kombina ve kesimhanelerinde çalışma izin belgesinde belirtilmek suretiyle ve kanatlı hayvan kesiminin yapılmadığı zamanlarda kesilebilir. Ancak bu hayvanlara ait etlerin konulacağı soğuk depolar ayrı olur.
    10- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

29- b) ET PARÇALAMA TESİSLERİ;
    1- Parçalama, kemikten ayırma, ambalajlama ve paketleme için yeterli genişlikte, işlemlerin hijyenik kurallara uygun yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve gerekli teknik donanıma sahip oda veya odalar bulunur. Hazırlanmış et karışımlarının yapılması ve bunların ambalajlanması ayrı odada yapılır. Bu odalarda termometre veya termograf bulunur.
    2- Paketlenmiş ve paketlenmemiş et ile hazırlanmış et karışımları için ayrı ayrı olmak üzere yeterli kapasitede soğutma, dondurma ve muhafaza odaları bulunur.
    3- Kombina veya kesimhane dışında bağımsız olarak faaliyet gösteren bir parçalama tesisinde kırmızı et de parçalanmak istenirse, bu parçalama işlemi kanatlı etinin parçalandığı gün ve saatler dışında ve arada gerekli temizlik ve dezenfeksiyon yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilir.
    4- Parçalama, kemikten ayırma ve paketleme için işlemlerin hijyenik koşullarda yapılmasına imkan verecek genişlikte bir oda veya alanın bulunması halinde bu işlemler için ayrı ayrı odalara gerek yoktur.
    5- Taze et ve sakatat ayrı soğuk depolarda muhafaza edilecektir. Ancak ambalajlanmış ve paketlenmiş et ve sakatat uygun bir fiziki ayırımın sağlanması koşulu ile aynı soğuk depoda muhafaza edilebilir.
    6- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

29- c) SOĞUK DEPOLAR;
    1- Yeterli kapasitede, gerekli soğutma sistemine sahip, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir soğutma, dondurma ve muhafaza odaları gerekir. Odaların ısılarını gösterir termometre veya termograf bulunur.
    2- Soğuk depo içinde karkas, et, sakatat ve bunlara ait ürünlerin tabana veya duvarlara değmeden giriş ve çıkışı ile depolanmasını sağlayan paslanmaz özellikte bir donanım bulundurulur.
    3- Soğuk depolarda kapasitelerinin üzerinde depolama yapılamaz.
    4- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

29- d) SAKAKAT TEMİZLEME VE İŞLEME TESİSLERİ;
    1-  Sakatatın temizlenmesi ve işlenmesi için yeterli büyüklükte ve gerekli ekipmana sahip ayrı odalar bulunur.
    2-  Sakatatın paketlenmesi için ayrı bir bölüm gereklidir.
    3- Ortam ısısının azami olarak +12 0C’yi geçmeyecek şekilde tutulması için uygun bir soğutma sistemi bulunur.
    4-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

29- e) AMBALAJLAMA VE PAKETLEME TESİSLERİ;
    1-  Bu tesislere, taze et, sakatat, hazırlanmış et, hazırlanmış et karışımları, et ve sakatat ürünleri, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir paslanmaz materyalden yapılı, su ve hava geçirmez özellikte taşıma kapları içerisinde ve soğuk zincirin kırılmasına imkan vermeyen nakliye araçları ile getirilir.
    2-  Büyük ambalaj ve/veya paketler halinde ithal edilen ya da bu şekilde ülke içinde üretilen et ürünleri soğuk zincirin kırılmasına imkan vermeyen nakliye araçları ile getirilir.
    3-  Ambalajlama ve/veya paketleme ya da daha küçük dilim veya porsiyonlar haline getirilme işlemi hemen yapılmayacak ise bu maddeler tesise getirildikten hemen sonra soğuk muhafazaya alınmalıdır. Daha sonra bu işlemlerin yapıldığı ve ortam ısısının sürekli olarak azami +12 0C olduğu odalara hijyenik şekilde nakledilmelidir. Daha sonra bu işlemlerin yapıldığı ve ortam ısısının sürekli olarak azami +12 0C olduğu dilimleme ve porsiyon lamanın yapıldığı oda ve/veya odalara hijyenik şekilde nakledilmelidir.
    4-  Büyük ambalaj ve/veya paketler halinde ithal edilen ya da bu şekilde ülke içinde üretilen et ve sakatat ürünleri, kombina içerisinde bulunan veya bağımsız durumdaki bir et parçalama tesisi veya mamul madde üretim tesisi içerisinde daha küçük dilim veya porsiyonlar haline getirilecek ise bu işlemlerin yapılacağı yer tesisin diğer bölümlerinden tamamen ayrı olmalı ve ortam sıcaklığı azami +12 0C’yi geçmemelidir.
    5-  Ambalajlama ve/veya paketleme ya da daha küçük dilim veya porsiyonlar haline getirilme işleminin yapıldığı odalarda termometre veya termograf bulunur.
    6-  Personel, bina ve ekipmanın temizliğine azami itina gösterilmesi gerekir. Et ve et ürünleri ile temasta bulunan personel; kolay temizlenebilir, açık renkli ve temiz başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri ve koruyucu kıyafetler giymesi ve bu kıyafetlerin renklerinin işletmenin temiz ve kirli bölümlerinde çalışanlar için ayrı renkte olması gerekir. Personelin her çalışma günü başında temiz çalışma kıyafetleri giymesi ve gerektiğinde gün içerisinde bu kıyafetleri değiştirmesi lazımdır.
    7-  Deterjan, dezenfektan ve benzeri maddeler et ve et ürünleri ile doğrudan temas edecek şekilde kullanılamaz. Bu maddelerin çalışma ekipmanına zarar vermeyecek özellikte olması gerekir.
    8-  Şehir şebeke suyu dışındaki bir kaynaktan su temini halinde su kaynağı her türlü kirlenmelere karşı korunur ve suyun dezenfeksiyonu bir plan dahilinde yapılır.
    9-  İç organların temizlenmesi ve işlenmesinde çalışan personelin ete, etle çalışan personelin de iç organlara dokunmaması gerekir.
    10-Kullanılan suyun, resmi bir kurum tarafından usulüne uygun şekilde alınan numunelerinde her ay bakteriyolojik ve 3 ayda bir kimyasal analizleri yapılır ve sonuçları saklanır.
    11-Ambalajlama malzemelerinin hijyenik olması, etin, hazırlanmış et, hazırlanmış et karışımları, sakatatın ve mamul maddenin organoleptik özelliklerini bozmaması, ete insan sağlığı için zararlı olan maddeleri bulaştırmaması ve yeterince dayanıklı olması gerekir. Ambalajlama materyali bir defa kullanılır, ambalajlama materyali olarak kullanılan plastik torbalar şeffaf ve renksiz olur.
    12-Paketleme materyali temizlenmeye ve dezenfeksiyona uygun değilse veya paslanmaya müsait ise yeniden kullanılmaz.
    13-Taze et, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımları, sakatatlar ve mamul maddeler koruyucu bir ambalajla sarılır. Ambalajlı ürünlerin konulduğu paketler yalnız bir çeşit ürünü içerir.
    14-Her hayvan türüne ait taze et, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımları, sakatatlar ve et ürünleri için ambalajlama ve paketleme ayrı bölümlerde yapılır.
    15-Kasaplık hayvanların nakliyesi esnasında kullanılan kafeslerin, paslanmaz, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir materyalden yapılmış olması gerekir.
    16-Kasaplık kanatlı hayvanların, etlerin, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımlarının, sakatatın ve mamul maddelerin sevkinde kullanılan taşıma araçlarının her taşıma sonunda deşarjlı özel ayrı bölümlerde yıkanması ve dezenfekte edilmesi gerekir.
    17-Etler, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımları, sakatat ve mamul maddeler uygun soğutma sistemine sahip araçlarla taşınır. Bu taşıtların taşıma süresince istenilen ısıyı muhafaza edecek nitelikte olması ve iç yüzeylerinin düzgün, paslanmaz ve taşınan bu maddelerin organoleptik özelliklerini etkilemeyecek veya bu maddeleri insan sağlığına zararlı hale getirmeyecek bir malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyona uygun nitelikte olması gerekir.
    18-Et, hazırlanmış et ve hazırlanmış et karışımları, sakatat ve mamul maddeler paketli olarak sevk edilir.
    19-Yükleme ve sevk yerlerinin etin ve diğer ürünlerin hijyenik ve rahatlıkla yüklenmesini sağlayacak ve nakil araçlarının yanaşmasına imkan verecek yapıda olması gerekir.
    20-Taşıma araçları içinde paketlenmemiş etleri, paketlenmiş et ve sakatattan koruyacak uygun bir fiziki ayırma sağlanmadıkça nakiller aynı araçla yapılmaz.
    21-Diğer parçalar paslanmaz taşıma kapları ile paketlenmiş olarak veya su ve yağ sızdırmasız kaplar içerisinde nakledilir.
    22-Nakil araçları başka işler için kullanılmaz.
    23-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 30- BALIK VE SU ÜRÜNLERİ SATAN İŞYERLERİ İLE PAZAR YERLERİNDE BALIK SATIŞI YAPANLAR;

    1-Balık satan işyerlerinde, balık satışı diğer iş kollarından ayrı bağımsız bir bölümde yapılacaktır.
    2-Pazarlarda Balık Satışı yapan Pazarcı Esnafları Balıkları Çelik Tezgahlarda satışa sunacaklar ve bozulmaması için buz ile muhafaza edeceklerdir. Balık satış amaçlı işyeri, marketler balık ve her türlü su ürünleri yarım kapalı, kapalı soğutuculu çelik tezgâhlarda satışa sunulacaktır.
    3-Veteriner raporu olmadan balık satışı yapmak yasaktır.
    4-Belediyenin ve yetkili kurumların belirlediği zamanlar dışında balık ve su ürünleri satışı yapmak yasaktır.
    5-Satışa sunulan Balık ve su ürünlerinin cinsini ve buz hane balığı olduğunu gösterir etiket konulacaktır.
    6-Balık tartılan kaplar ve diğer malzemeler temiz olacaktır.
    7-Balık temizleme işlemi, balık atıklarının zemine yapışmayacak mermer, paslanmaz maden masalarda yapılacaktır.
    8-Balık satış yerlerinde şebeke suyu kullanılacaktır.
    9-Balık satış işyerlerinin zemini ve zeminden tavana kadar duvarları su geçirmez maddeden yapılacak, dükkânın içinde uygun bir yerde ucu gidere bağlı sifonlu ızgara bulunacaktır.
    10-Balık satış yerleri ve pazarlarda cadde, sokak, kaldırım ve Pazar içerisine su akmasını önleyecek tedbirler alınacaktır.
    11-Her türlü balık ve su ürünleri atıkları, ağzı daima kapalı, kolay yıkanabilir kaplarda toplanacaktır.
    12-Balık ve su ürünleri satan işyerlerinde, başka gıda maddesi satmak yasaktır.
    13-Pazarlarda, balık ve su ürünleri satan işyerlerinde kokmuş, kokmaya yüz tutmuş ve kulakları boyanmış balıkları bulundurmak ve satmak yasaktır.
    14-Balık satışı yapanlar su geçirmez önlük ve çizme giyeceklerdir.
    15-Satışa sunulan balık ve su ürünleri müşterinin görebileceği şekilde hazırlanacaktır.
    16-Seyyar balık satışı yasaktır.
    17-Ballıkçılar, sattıkları balıkları alıcılara sağlam ve temiz kâğıtlara sarıp naylon poşet içinde verecektir.
    18-Satışa sunulan balıkların üzerini kirli malzemeler ile örtmek yasaktır.
    19-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 31- SU ÜRÜNLERİ SATIŞ ARAÇLARI;
    1-Araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır.
    2-Tezgahlar paslanmaz olacaktır.
    3-Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı bulunacaktır.
    4-Soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı bulunacaktır.
    5-Kapasiteye uygun su deposu ve lavabo bulunacaktır.
    6-Sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır.
    7-Kesim ve dilimleme ekipmanları paslanmaz olacaktır.
    8-Parazit kontrol lambası bulunacaktır.
    9-Elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör bulunacaktır.
    10-Dışarıdan elektrik çekebilme donanımı bulunacaktır.
    11-Atık su toplama deposu bulunacaktır.
    12-Bulunacağı alan için Belediye Başkanlık makamı ‘’OLUR’’larının bulunması.

MADDE 32- BERBER, KUAFÖR SALONLARI

    1-Üretim, Satış ve Denetim Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırı biçimde Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.
    2-Bu tür işyerlerinin zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacak ve su giderleri ızgaralı sifon ile kanala bağlanacaktır.
    3-Pencereler dışarıdan içerisinin görünmesini engelleyecek şekilde tül, perde, jaluzi veya buzlu cam kullanmak suretiyle dizayn edilecektir.
    4-Salonun uygun bir yeri bekleme yeri olarak ayrılacak, bekleme ve salonun çalışma yerindeki koltuklar iyi malzemeden olacak, yırtık ve eski olmayacaktır.
    5-Saç kurutma makineleri salonun kapasitesine göre yeterli miktarda olacaktır.
    6-Boyama, manikür, pedikür, cilt, vücut, el ve ayak bakım yerleri gibi bölümler salondan görünmeyecek şekilde ayrı bir yerde olacaktır.
    7-Şehir şebeke suyu kullanılacak, su kesintilerine karşı yeterli büyüklükte musluklu depo bulundurulacaktır.
    8-Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacak ve kullanılacaktır.
    9-Salonun uygun bir yerinde yeterli büyüklükte vestiyer, askılık vb. olacaktır.
    10-Ustalık ve kalfalık belgesi olmadan çalışmak yasaktır.
    11-Kullanılan malzemeler temiz ve sağlam olacaktır.
    12-Ustura, makas, makineler ve malzemeler iyi cinsten olacak, kılları dökülmüş tıraş fırçaları kullanılmayacaktır.
    13-Jiletli ustura kullanılıyor ise jilet değiştirme işlemi müşterinin gözü önünde yapılacak ve her müşteri için ayrı, ayrı jilet kullanılacaktır.
    14-Kullanılan malzemeyi koymak için bir takım dolabı veya yeterli miktarda çekmeceler bulunacaktır.
    15-Kullanılan havlular, önlükler vb. malzemeler her bir müşteri için ayrı, ayrı yıkanmış, temiz, yırtık ve yıpranmamış olacaktır.
    16-Her tıraştan sonra kullanılan aletlerin dezenfeksiyon işlemi için lizollü su veya sterilizasyon cihazı bulundurulacak ve kullanılacaktır.
    17-Havlu ve önlükler işyeri önünde kurutulmayacaktır.
    18-Çalışma tezgâhlarının üzeri mermer veya su geçirmez bir maddeden olacak, her müşteri koltuğunun karşısında temiz ayna bulunacaktır.
    19-Çalışma masalarının bulunduğu duvar 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya mermer kaplı olacaktır.
    20-Isıtma yeterli seviyede olacaktır.
    21- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

MADDE 33- GÜZELLİK SALONLARI;

    1-  Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, sunta lam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacaktır.
    2-  Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    3- İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 m²’den küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir.
    4-  Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreter ya bölümünün yer aldığı en az      15 m² büyüklü-günde bir bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.
    5-  Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, güzellik salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.
    6-  Devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır.
Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.
    7-  Görevli personel, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyecektir.
    8-  Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunacaktır.
    9- Güzellik uzmanları, yetkili oldukları uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu müdür ile birlikte sorumludur.
    10-Güzellik salonlarında yapılacak işlemlerde güzellik uzmanının sorumluluğu altında çalışacak personel 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.
    11-Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça “güzellik salonu” ifadesi kullanılır.
    12-Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulamaz.
    13-Güzellik salonlarının reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde tanımlar kullanılamaz.
    14-Güzellik salonunda tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. 
    15-Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.
    16-Güzellik salonlarında deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.
    17-Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamaz.
    18-Güzellik salonlarında, cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları hariç masaj yapılamaz.
    19-Güzellik salonlarında cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 30’luk oranın üzerinde alfa hidroksil asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling  uygulamaları yapılamaz.
    20-Güzellik salonlarında yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.
    21- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 34- MASAJ SALONLARI;

    1-  Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, sunta lam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır.
    2-  Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
    3-  Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
    4-  Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içinde sekreter ya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.
    5-  Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır.
    6-  Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.
    7-  Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi bulunacaktır.
    8-  Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.
    9-  Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir.
    10-Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır.
    11-Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumludur.
    12-Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu müdürün sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.
    13-Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vaad eden, tüketiciyi yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz.
    14-Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.
    15-Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.
    16-Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.
    17-On sekiz yaş altındakiler çalıştırılamaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemez.”
    18- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 35- TAKSİ  DURAGI VE YAZIHANESİ;

    1-En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır.
    2-İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır.
    3-Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir.
    4-Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir.
    5-Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır.
    6-Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır.
    7-Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır.
    8-Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir.
    9-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 36- KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR; 

36- a) Kapalı otoparklar
    1-Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır.
    2-Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.
    3-Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.
    4-Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir.
    5-Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır.
    6-Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır.
    7-Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir.
    8-Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır.
    9-Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır.
    10-Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır.
    11-Kapalı oto park girişlerine herkesin görebileceği şekilde “LPG’ Lİ ARAÇLARIN GİRMESİ YASAKTIR.” ibaresi yazılı levhalar bulunacaktır.
    12- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

36-  b) Açık otoparklar
    1-Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat alınacaktır.
    2-Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden yapılacak olup, en az 9 m3 hacme sahip olacaktır.
    3-İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır.
    4-Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olacaktır.
    5-Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.
    6-Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.
    7-Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark açılamaz.
    8-Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez.
    9-Bu tür işyerleri teslim alınan araçlarda doğabilecek zarar ve ziyandan sorumludur.
    10-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 37- ÇAMAŞIR, HALI YIKAMA YERLERİ VE KURU TEMİZLEMECİLER;
 
    1-Çamaşırhanelerde kirli ve temiz çamaşırlar için ayrı ayrı bölümler olacaktır.
    2-Bu gibi işyerlerinin zeminleri ve duvarları yıkanabilir, tavan kısmı izalosyon olacak şekilde su, buhar, koku ve gürültü geçirmez maddelerden yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.
    3-Bu tür işyerlerinde atık sular işyeri içerisinde birikinti yapmayacak şekilde kapalı atık su kanallarına akması sağlanacaktır.
    4-Çamaşır yıkama yerlerinin her tarafı yeterince gündüz ışığı ile aydınlatılması sağlanacaktır.
    5-Bu gibi işyerlerinde yıkama ve temizleme esnasında meydana gelecek buharlaşma ve kokuların havalandırma sistemleri ile giderilmesi sağlanacaktır.
    6-Çamaşır ve kuru temizleme yerlerinde ütü odaları yıkama kısmından ayrı olacaktır.
    7-Çamaşırlar yıkama ve temizleme öncesi sterilize edildikten sonra hijyenik şekilde yıkanması, temizlenmesi sağlanacak ve muhafaza edilecektir.
    8-Çalışan personelin soyunma, dinlenme odaları, lavaboları ve wc’ ler temiz ve hijyenik olacaktır.
    9-Bu gibi işyerlerinde yıkanan halı, çamaşır ve benzeri malzemelerin dışarıda yıkanması ve kurutulması yasaktır.
    10-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 38- TÜPGAZ, YANICI, PATLAYICI MADDE SATAN, DEPOLAYAN,  İMAL  EDEN İŞYERLERİ

    1-Bu tür işyerleri kargır olacak ve tavanı ateşe dayanıklı maddeden yapılacaktır.
    2-Bu işyerlerinin yangın söndürme tertibatı itfaiye yönetmeliği hükümlerine göre olacaktır.
    3-Yanıcı ve patlayıcı madde imalatı ve ticareti yapılan yerlerin depolama amacı ile merdiven altlarında, koridorlarında, giriş-çıkış yerlerinde konutlarda ve diğer işyerlerinde bulundurmak yasaktır.
    4-Yanıcı ve patlayıcı madde imal eden ve bulunduran işyerlerinde (ateş, ateş lambası ve sigara ile yanaşmak yasaktır) uyarıcı levha bulundurulacaktır.
    5-Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolama ve perakende satış yerlerine yıldırımlık (paratoner) konulacaktır.
    6-İçerisinde katı, sıvı, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulunan kapların dışındaki koruma kabına “Tehlikeli Madde”  “Dikkatli Taşı” ibaresi yazılacaktır.
    7-Her ne şekilde olursa olsun LPG İstasyonlarından, benzinliklerden ve tankerlerden ev ve sanayi tipi tüplere dolumu ve satışı yapmak yasaktır.
    8-Cadde, sokak, bulvar ve meskenlere yakın yerlere dolu ve boş tüp yüklü araçları park etmek yasaktır.
    9-Tüp satış yeri ve bayilerinde tüp den tüpe dolum yapmak yasaktır
    10-Tüp satış yerlerinde ilgili kurum ve belediyece belirtilen 8 (sekiz) adet büyük tüp,16 (on altı)  adet küçük tüpten fazlası, sanayi tipi tüp ve hidrojen tüpü bulundurulamaz.
    11-Tüp satış bayilerinde tartı aleti bulundurulacaktır.
    12-Tüp Dolum toleransları 2 kğ’lık tüplerde Artı Eksi 150 gr.10-12 kg ‘lık Tüplerde Artı Eksi 300 gr.,20 Kg ve daha fazla ağırlıktaki tüplerde artı eksi 500 gram olacaktır.
    13-TSE standardı damgası bulunmayan, özelliğini kaybetmiş, deforme olmuş, korsan tüp satışı yapmak ve işyerinde bulundurmak yasaktır.
    14-Tüp satışı yapan işyerleri, tüpleri, eğitimli kişilerce müşterinin ev ve işyerlerine taşıyacaklar, cihazlara bağlayacak ve kontrolünü yapacaklardır.
    15-Tüp satış yerlerinde içme suyu ve gıda maddesi satışı yapmak ve bulundurmak yasaktır.
    16-Tüp satış yerleri haricinde irtibat büroları ve tüp malzemeleri satış işyerlerinde tüp bulundurmak ve su satışı yapmak.
    17-Tüp Satış Bayileri haricinde bina ve bahçelerinde depolama maksadıyla boş ve dolu tüp bulundurmak yasaktır.
    18- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

 

MADDE 39- ODUN, KERESTE, KÖMÜR VE MANGAL KÖMÜRÜ SATIŞ YERLERİ

    1-Yetkili kurumların belirlediği fiyat tarifesi üzerinden fahiş fiyat ile satış yapmak yasaktır.
    2-Odun ardiyelerinde öbekler halinde kırılmış odun bulundurulamaz.
    3-Odunlar müşterinin talebi doğrultusunda görebileceği ve anlaşıla bileceği  şekilde kırılacak ve tartılacaktır.
    4-Açıkta odun bulundurulması ve her ne şekilde olursa olsun ıslatılması ve ıslak satılması her şekilde yasaktır.
    5-Odunlar müşterinin talep ettiği odun cinsinden verilecek, karıştırılarak başka cins odun verilmeyecektir.
    6-Odun tartı kaplarının üzerine darası silinmeyecek şekilde yazılacaktır.
    7-Keresteler, odunlar ve kömür torbaları, yıkılıp kaymayacak şekilde muntazam biçimde istif edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.
    8-Odun, kereste,  kömür satış yerleri ve depoları yangından korunma tertibatı almış olacaklardır.
    9-Satışa sunulan mallara ait cins ve ebatlarının satış fiyatını gösterir levhalar müşterilerin görebileceği yerlere asılacaktır.
    10-Kömür torbalarının üzerinde logo, unvan, firma ismi olmadan satış yapmak yasaktır.
    11-Kömür torbaları yırtık, patlak, ağzı açılmış ve özelliğini kaybetmiş olmayacaktır
    12-Talimatnamenin genel hükümleri ve “Madde: 8” de yazılı olan hükümlerde bu işyerleri için geçerlidir
    13-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 40- TAŞ, KUM, KİREÇ OCAKLARI, BETON, BİRİKET, BÜZ, TUĞLA, KİREMİT, KARO, MERMER İMAL VE SATIŞ YERLERİ;

    1-Bu tür işyerlerinin halkın sağlığına ve dinlenmesine zarar verecek, şehrin estetiğini bozacak şekilde konut alanları içinde ve ilgili birimlerin uygun gördüğü yerler dışında satış ve imal yapması yasaktır.
    2-Bu tür işyerleri imal ettikleri ve satışa sundukları malzemeleri düzgün şekilde istif edeceklerdir.
    3-Bu tür işyerlerinin etrafı ve yükleme, boşaltma alanlarının çevresi uygun bir malzeme ile çevrilmiş olacaktır.
    4-Bu tür işyerleri Tozların çevreyi kirletmemesi ve rahatsız etmemesi için imalatta kullanılacak malzemeler ıslatılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
    5-Beton mikserlerine yüklenmesi gereken yükten fazla yükleme yapmak yasaktır.
    6-Beton mikserlerinin sevkıyatı sırasında betonun yollara dökmek yasak olup, dökülmemesi için gerekli tedbirler alacaktır.
    7-Mikser araçları içerisinde kalan beton vb. malzemelerin gelişigüzel çevreye boşaltılması yasaktır.
    8-İmal yerlerinde emisyon raporu ve deşarj izni almadan faaliyet göstermek yasaktır.
    9-Emisyon ölçüm raporları üç yılda bir yenilenecektir. (Ç.G.D.Y.) Çevresel gürültü yönetmeliği hususunda gerekli izinler alındıktan sonra faaliyet göstereceklerdir.
    10-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün önlemler işyerleri tarafından alınacaktır.
    11-Çalışan işçilerin dinlenme, soyunma odaları, dolapları, wc, duş yerleri, yemekhane bölümünden bağımsız bir yerde hijyenik bir ortamda olacaktır.
    12-Taş Ocakları, dinamit ve patlayıcı maddeler ile patlatma yapmadan önce gerekli emniyet tedbirlerini alacaklardır.
    13-Bu tür iş yerleri her türlü atıklarını görüntü ve çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde depolayacak ve ilgili kurumların belirlediği döküm sahasına dökümü yapılacaktır.
    14-Satış yerlerinde görüntü kirliliği oluşturacak şekilde aşırı derecede malzeme yığarak depolamak yasaktır.
    15-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 41- GAZOZ İMALATHANELERİ;

    1- Gazoz İmalathaneleri; a) Şurup yeri, b) Gazoz hazırlama kısmı, c) Kirli, kullanılmış şişelerin yıkandığı kısım e) Doldurulmuş şişelerin depo yeri, f) İşçilerin yiyip-içme, soyunma, giyinme, yemek yeme, sigara içme yeri ve yeteri kadar WC. ( bay-bayan) bölümlerinden oluşacaklardır.
    2- Bütün bu kısımların zemini ile işçi bölümlerinden başka diğer kısımların tüm duvarları fayans, seramik gibi su geçirmez ve yıkanarak temizlenebilir malzemeler ile kaplanmış olacak ve zeminin uygun yerlerinde kirli veya yıkama sularını kanalizasyona sevk edebilecek ızgaralı tahliye kanalları bulunacaktır.
    3- Her tarafın gündüz ışığı ile tamamı ile aydınlatılmasına kâfi gelecek adet ve genişlikte pencere, ayrıca dışarıdan sinek vb. haşarat girmesine mani olacak tertibat bulunacaktır.
    4- Muntazam çalışır durumda havalandırma tertibatı bulunacaktır. İmalathanede çalışan işçilerin soyunma, giyinme, temizlenme, yemek yeme ve sigara içmeleri için bölümler oluşturulacaktır.
    5- Muhtelif imal veya temizlik işleri için kullanılan raflar, masalar ve depoların üzerleri fayans veya buna benzer bir madde ile örtülecek, bunlardan madeni olanların emaye ile döşeli bulunması veya oksitlenme yapmaz ve bozulmaz krom nikel (18-10) evsafta olması temin edilecektir. Şurup süzmede kullanılacak süzgeç temiz olacaktır.
    6- Kirli şişeler, kaba kirleri alındıktan ve etiketleri çıkarıldıktan sonra % 2-4 nispetinde sodalı sıcak sabunlu sularla temizlenecek ve içinden kaynar su veya l00 derecelik buhar geçirilerek dezenfekte edilecektir.
    7- Gazoz imalinde kullanılacak şişeler belirlenen standartlarda ve renkte olacaktır. Kullanılan kapak ve tapaların bir daha kullanılması kati surette yasaktır.
    8- Gerek gazoz imali gerekse temizlik amacı ile şehir suyu kullanılacak, bu suyun bulunmadığı yerlerde temiz olduğu sağlık heyetince tespit ve tasdik edilmiş sularla doldurulmuş ve en aşağı 1000 ton hacminde olan depolara bağlı su tesisatı yapılmış olacaktır.
    9- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 42- KONSERVECİLER

    1- Bu mahaller tamamen müstakil ve kâgir binalarda olacak, ayrıca; a) Konserve yapılacak ürünleri ayıklama ve hazırlama, b) Pişirme ve kutulama, Mikropsuzlaştırma, c) Etiketleme ve depo, d) Kutu yapma, e) Bulaşık kapları yıkama, gibi başka, başka işlere mahsus yerleri birbirinden kâgir bölmelerle ayrılmış olacaktır.
    2- Bütün bu bölümlerin zemini ve zeminden itibaren tavana kadar duvarları her zaman yıkanabilecek tarzda su geçirmez maddelerden olacaktır.
    3- Şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şehir suyu geçmeyen mıntıkalarda da en az 100 tonluk su deposu bulundurulacaktır.
    4- Ocakların dumanlarının içeriyi ve dışarıyı rahatsız etmemesi için gerekli tertibat yapılacaktır.
    5- Konservesi yapılacak olan gıda maddelerinin ayıklanıp temizlenmesine yarayan masaların üzerleri mermer, seramik gibi maddelerle döşenmiş olacaktır. İşyerinin içinde ve zeminin uygun yerlerinde kanalizasyona bağlı, ızgaralı sifonlu tahliye kanalları bulunacak ve bütün kirli sular bu kanallar vasıtasıyla kanalizasyona akıtılacaktır.
    6- İmalathanenin iç kısımları sık, sık kaynar sodalı sularla yıkanacaktır.
    7- Her taraf temiz tutulacak, artıklar ve her türlü süprüntüler ağzı kapalı madeni kaplarda toplanacaktır.
    8- İşçilerin çalışırken giyecekleri elbise ve takkeleri ile önlükleri bulunacaktır.
İşçiler için ayrı bir yerde yıkanma, soyunup-giyinme ve yemek yeme yerleri ile sıhhi şartlara uygun WC’ler olacaktır.
    9- Yapılan konservelerin üzerlerinde, fabrikanın adını, bulunduğu yeri ve kutunun içindeki maddelerin cinsini, miktarını, imalat ve son kullanma tarihini gösterir bir etiket bulunması mecburidir.
    10- Etiketi bulunmayan, içindeki maddenin bozukluğuna delalet edecek en ufak bir şişkinlik gösteren veya kutusu eskimiş bulunan konserveleri satmak yasaktır. Kutuları sağlam olduğu halde bozulmuş, sasımış olan konservelerden üretici firma sorumludur.
    11- Başka yerlerden veya yabancı memleketlerden gelecek konservelerin etiketinin iyi bir halde bulunması şarttır.
    12- Sebze ve meyve konservesi yapılan işletmeler dâhilinde bunlarla beraber aynı zamanda balık ve et konserveleri yapmak yasaktır. Et konserveleri ancak ruhsatlı özel mezbaha, et kombinası ve belediye mezbahasında kesilmiş etlerden yapılabilir.
    13- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

MADDE 43- SUCUK VE PASTIRMA İMALATHANELERİ

    1- Mezbahalarda; Etlerin konup muhafaza edileceği soğuk hava odası, dolabı veya asık olarak
et bekleme bölümü, Etlerin parçalandığı kemiklerden tecrit edildiği bölümler, İmalathane bölümü, Kurutma bölümü, Hazırlanmış gıdaları saklama bölümü, Ambalaj, paketleme ve etiket bölümü, Bulaşık yıkama yeri, İmalathane içinde olmamak şartı ile işçiler için soyunup giyinme, yıkanma ve yemek yeme yerleri ile yeteri kadar Bay-Bayan WC’ ler bulunacaktır.
    2- İmalathaneler müstakil ve kâgir olacak, ancak ruhsatlı özel mezbaha, et kombinası ve belediye mezbahasında kesilmiş etler kullanılacaktır. Evlerde ve başka işler için kullanılan yerlerde imalathane kurulmasına izin verilmez.
    3- İmalathanenin zemini ve duvarları zeminden en az 2 metre yüksekliğe kadar su geçirmez ve daima yıkanabilir bir madde ile döşenmiş olacak, zeminin gereken yerlerinde sifonlu ve ızgaralı tahliye kanalları bulunacak ve hiçbir tarafta su birikintisi olmayacaktır.
    4- İmalathanenin her tarafının bol gündüz ışığı ile aydınlatılmış olması için yeteri kadar pencereleri olacak, dışsal zarar ve zararlılara (toz, duman, haşarat vb.) karşı gerekli önlemler alınacak ve gereği kadar hava tazeleme tertibatı yapılacaktır. Dışarıya açılan kapıların iç tarafına içeri ve dışarıya doğru açılabilir tel kapı konacaktır.
    5- İmalathanelerde şehir suyu tesisatı bulunacak, şehir suyu geçmeyen mıntıkalarda en az 50 tonluk temiz su deposu bulundurulacaktır. İmalathanenin gerekli yerlerine bu depodan borularla su sevk edilecektir.
    6- Ocak ve kazanlar, etlerin bulundurulduğu ve tuzlandığı yerlerden ayrı olacak, ocak ve kazanların gaz, duman veya buhar çıkararak imalathanenin içine ve dışına zarar vermemeleri için bina üstüne kadar uzatılmış filtreli muntazam bacaları bulunacaktır.
    7- Bütün işçiler beyaz iş gömleği giyeceklerdir.
    8- Kullanılan her türlü aletler, kaplar ve araçlar tam bir temizlik içinde bulunacak, et imalata hazır hale gelinceye kadar bakır, kurşun ve tahta kaplar içine konmayacak, etin dokunacağı her şey aralıksız, çatalsız, muntazam ve düz bulunmak şartı ile beyaz çini, mermer, granit veya seramik olacaktır.
    9- Etleri kesmek ve doğramak için kullanılan aletler paslanmaz ve kolay temizlenir cinsinden olacaktır.
    10- Sucuk ve pastırmalar imalathanenin içinde yalnız bu iş için yaptırılmış bol hava akımı olan yerlerde, kuru olacaktır.
    11- Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali satılan dükkânlarda, bu maddelerin rutubetli, tozlu, doğrudan doğruya güneşe ve harici zararlara karşı açık yerlerde ve diğer malzeme arasında bulundurulması yasaktır. Teşhir edilen ürünler camekânlar içinde bulundurulacaktır. Bunları kesmek ve ayırmak için kullanılan bıçak, tezgâh vs. temiz tutulması mecburidir.
    12-Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali toptancıları, ürünlerini soğuk hava depolarında muhafaza etmeye mecburdurlar.
    13- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

 

MADDE 44- BUZ İMALATHANELERİ VE SATIŞ YERLERİ

    1- Bu işyerleri kâgir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan işin bütün teferruatına yetecek genişlikteki yerlerde tesis edilecek, pencereleri vasıtası ile bol gündüz ışığı ile aydınlatılmış olacak, işyeri havasını muntazam değiştirebilmek için pencere üstünde aspiratörler olacak ve dikey hava bacaları veya merkezi havalandırma sistemi bulundurulacaktır.
    2- Bütün kısımların zemini ile işçilerin çalıştığı yerlerden başka diğer kısımların 2 metre yüksekliğe kadar duvarları fayans, seramik gibi su geçirmez ve yıkanarak temizlenebilir bir madde ile örtülmüş olacak ve zeminin uygun yerlerinde kirli veya yıkama sularını kanalizasyona sevk edebilecek ızgaralı tahliye kanalları bulunacaktır.
    3- Dışarıdan sinek, hamamböceği, fare vb. haşarat girmesine mani olacak önlemler alınacaktır.
İmalathanede çalışan işçilerin soyunma, giyinme, temizlenme, yemek yeme ve sigara içmeleri için bölümler oluşturulacak, ayrıca yeteri kadar Bay-Bayan WC. bulunacaktır.
    4- Muhtelif imal veya temizlik işleri için kullanılan raflar, masalar ve depoların üzerleri fayans veya buna benzer bir madde ile örtülecek, bunlardan madeni olanların emaye ile döşeli bulunması veya oksitlenme yapmaz ve bozulmaz krom nikel (18–10) evsafta olması temin edilecektir.
    5- Buzlar, krom-nikel veya belirlenen standartlardaki kaplarda dondurulacak ve nakledilecektir.
    6- İmalat yerlerinden satış yerlerine buz nakli için kullanılacak vasıtaların her tarafı kapalı ve belirlenen standartlarda olacaktır.
    7- Perakende buz satış yerlerinde, müşterilere kesilip verilecek buzların temiz bir testere ile müşterilerin istediği miktarda kesilip tartılarak verilmesi mecburidir.
    8- Buz satış yerlerinde müşterilerin rahatça görebileceği ve okuyabileceği bir yere, resmen tespit edilmiş fiyatı gösteren büyük bir levhanın asılması mecburidir. Buzlar, hijyenik koşullarda önlem alınarak müşteriye verilecektir. Perakende satış yapan buz satış yerlerinde buz kırma makinesi bulundurulacaktır.
    9-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 45- KURUYEMİŞ HAZIRLAMA YERLERİ

    1- Kuruyemiş hazırlama yerleri; yenilecek ve içilecek ürün imal edilen ve satılan yerlere ait genel hükümleri taşıyıp, ayrıca;
    2- Bu yerlerde kurukahve çekimi yapıldığı takdirde bu kısım tamamen kâgir bölme ile ayrılmış olacaktır.
    3- Bu yerlerde her türlü böcek, sinek vb. zararlı hayvanların bulunmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
    4- Bu yerlerde çalışanlar bej renkli iş gömleği giyeceklerdir.
    5- Ham ve işlenmiş kuruyemiş çuvalları tahta ızgaralar üzerinde, zemin ve duvarla temas etmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.
    6- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 46- SÜT ÜRETİM-TOPLAMA MERKEZLERİ İLE TEREYAĞ, PEYNİR, YOĞURT VE KAYMAK ÜRETİM YERLERİ

46- a) Genel Şartlar
    1- Şehir ve kasabalarda süt üretim yerleri, süt toplama merkezleri, tereyağı, kaymak, yoğurt ve peynir imal yerlerinin işletmeye açılabilmesi için bina teşkilat ve tesisatında, sağlık ve fenni yönden yapılacak tetkikler sonunda çalışmasında bir mahzur olmadığı anlaşıldıktan sonra faaliyete geçmesine bağlı olduğu belediye tarafından izin verilir.
    2-Süt üreticileri ve satıcıları bağlı oldukları belediyelerden bu işle uğraşabileceğine dair izin almağa mecburdur.
    3- Süt üretilen ve mamulleri yapılan yerlerde çalışanlarının sağlık muayene (portör muayenesi) cüzdanlarının olması ve belirlenen tarihlerde sağlık kontrollerinin yapılması mecburidir. Süt üretilen ve mamulleri yapılan yerlerin pencereleri ve havalandırma tertibatları küçük haşaratın geçmesine mani olacak şekilde telle kaplanmalıdır.
    4- Süt mamulleri yapılan yerlerin yakınlarına gübre ve süprüntü atılmamalı ve bu gibi yerler ahır ve ağıllar gibi fena kokulu yerlerin yanlarında inşa edilmemelidir.
    5- Sütlerin üretim ve süt mamullerinin yapılması için evvelce açılmasına müsaade edilen yerlerin zamanla mevcut vasıf ve şartları kaybederek veya talimatname hükümlerine riayet etmeyerek üretim ve imalata elverişli yer olmaktan çıkmaları halinde verilen izin (ruhsat) belediye tarafından geri alınır. Bu yerlerde çalışan kimselerin bilahare bu gibi işleri yapmalarına engel teşkil edecek halleri doğarsa, bunlar hakkındaki çalışma izinleri de aynı şekilde iptal edilir.
    6-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

46- b) Sütlerin istihsal edildikleri mahaller.
    1- Süt elde edilen bu yerler şehirlerde belediye hududundan asgari iki kilometre uzakta tesis edilmeli ve umumi yollarla irtibatı bulunmalıdır.
    2- Ahırlar büyükbaş hayvanların her biri için asgari zemin yüzeyi 4 metre kare ve yüksekliği asgari 3 metre olacak şekilde inşa edilmelidir.
    3- Ahır ve sağım yerleri aydınlık olmalı ve maksadı temin için pencereler zemin yüzeyinin asgari 25 de biri nispetinde yapılmalıdır.
    4- Ahırlarda havalandırmayı temin maksadıyla baca ve menfezler yapılmalıdır.
    5- Ahır ve sağım yerinin zemini ve şerbet olukları, zeminin temizliğini muntazam temin edecek şekilde meyilli yapılmalıdır.
    6- Ahırlardaki gübreler her gün kâfi uzaklıktaki gübreliklere taşınmalı ve yataklık olarak kullanılmamalıdır. Gübreliklerde toplanan gübreler sinek mevsiminde (1 Mayıs - 1 Aralık) her    dört günde bir uzağa nakledilmelidir.
    7- Bu ahırlarda sağım hayvanlarından başka hayvan bulundurulamaz.
    8- Sağıcılar, sağımdan evvel ellerini sabunlu su ile yıkamağa mecburdurlar. Sağım elbise ve önlükleri temiz bulunmalıdır.
    9- Elde edilen sütler sağımı müteakip hemen imalathanelere sevk edilmeli veya süt toplama merkezlerine nakillerine kadar serin bir yerde muhafaza edilmelidir.
    10- Süt nakline ve satışına mahsus bütün kapların gayet iyi kapanması ve kapakların sıkı olması mecburidir. Bez parçaları, ot ve saman gibi şeylerden veya sütü kirletebilecek ve fena koku verecek herhangi bir şekilde kapak kullanılması yasaktır.
    11- Sütleri taşıyan araba vb. vasıtalarda sütün, kirlenmesine neden olacak gübre, süprüntü ve buna benzer şeyler ile birlikte nakli yasaktır.
    12- Süt nakil vasıtalarına, sütle beraber, bulaşıcı hastalık taşıyan hasta insanların bindirilmesi ve süt kapları üzerine oturulması yasaktır.

46- c) Süt toplama merkezleri.
    1- Sütlerin tüketicilere arzından evvel belirli merkezlerde toplanıp kontrolden geçirilmeleri mecburidir. Bu toplama merkezleri şehir kenarında kurulmalıdır.
    2- Süt toplama depoları şu kısımları ihtiva eder. Sütün muayene ve kabul edileceği yer, Süte zarar vermeyecek bir maddeden yapılmış tank veya buna benzer bir kap bulunan kısım (Sütün depolanacağı kısım), Satış kaplarına doldurma kısmı, (boru ile süt toplama yerindeki tankla birleştirilmiş bulunacaktır).
    3- Sütler, süt tanklarına ve diğer toplama kaplarına, yapılacak muayeneden sonra temiz ve sık bir tülbentten süzülerek boşaltılmalıdır.
    4- Sütler, depolanacağı yerde + 10 derecenin altında muhafaza edilmelidir.
    5- Süt toplama depolarının zeminleri pürüzsüz ve mermer, fayans, granit vb. maddelerden temizlenmeyi kolayca temin ettirecek şekilde yapılmalıdır.

46- d) Pastörize müesseseleri .
    1- Pastörize müesseseleri hususi binalarda tesis olunmalı ve ahırlar, meskenler ve diğer ticarethanelerle doğrudan doğruya temasta olmamalıdır.
    2- Bu müesseselerin pastörize yapılan kısımlarının zeminleri çini veya süt asidinden etkilenmeyecek maddelerden ve zeminden tavana kadar olan duvarları fayanstan olacaktır. Diğer kısımların zeminleri mermer, granit, fayans, seramik vb. malzemeyle kaplı olmalı ve yıkama sularının birikmesine mani olacak kadar meyilli olmalıdır.
    3- Pastörize müesseselerinin yeteri derecede aydınlatılmasını temin edecek pencereler ve havalandırma tertibatı bulunacak ve pastörize edilen kısımda bulunan pencerelerin ebadı zemin yüzeyinin asgari 1/10 u kadar olmalıdır.
    4-Pastörize müesseseleri aşağıdaki kısımları ayrı, ayrı ihtiva etmelidir: Büro, laboratuar, süt kabul ve süt kaplarının yıkama yeri, Pastörize, şişe yıkama, doldurma ve kapatma kısmı, Pastörize edilmiş sütlerin muhafazasına mahsus kısım (Burada pencere olmayabilir) Yeteri kadar Bay-Bayan tuvalet ve işçilerin temizlik yapacağı kısım, Kazan dairesi.
    5-  Pastörize cihazları, üzerlerinde pastörize sıcaklığını gösteren ve kaydeden termometreler bulunmadıkça çalıştırılamaz.
    6- Şişelere ve kaplara konulacak etiketlerde bulunacak bilgiler Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olmalıdır.
 
46- e) Tereyağı imal yerleri.
    1- Tereyağı imal yerleri ahır, ağıl, gübrelik ve süprüntülerin atıldığı yerler gibi koku yapan yerlerin yanında yapılmamalı ve havalandırma tertibatı bulunmalıdır.
    2- Tereyağı imal yerleri asgari kısımları ihtiva etmelidir, Büro, ham madde kabul yeri (Süt ve krema) ve kirli kapların temizlenme kısmı, Santrifüj, yayık ve paketleme kısmı, Yağ muhafaza odası.
    3- Yağın işlendiği, muhafaza edildiği yerler serin olmalı ve serinliği temin edecek şekilde inşa edilmelidir.
    4- Yağ imal yerlerinin zeminleri mermer, fayans, granit veya buna benzer suyu geçirmeyecek maddelerden, temizleme sularını kolayca akıtabilecek şekilde meyilli yapılmış olmalı ve duvarlar zeminden tavana kadar fırçalanma ve temizlenmeyi mümkün kılacak maddeler ile yapılmalıdır.
    5- Yağ imal edilirken işçiler imalatın hiç bir safhasında elleri ile yağlara ve diğer maddelere dokunmamalı ve bu işler tamamıyla uygun aletlerle yapılmalıdır.

46- f) Kaymak imal yeri.
    1- Kaymak imal yerinde asgari kısımlar bulunmalıdır: Sütlerin kabul ve pişirme yeri, Kaymağın yapıldığı ve ambalajlandığı kısım, Kirli kapların temizlendiği kısım.
    2- Sütler, süzülmeden pişirme kazanlarına konulmamalıdır.
    3- Süt pişirme yerinde sıcaklık odun veya diğer duman yapan yakacak ile temin ediliyorsa, baca, dumanları iyi çekebilecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde sulu filtre sistemi ile yapılmalı ve bu yerde havalandırma tertibatı bulunmalıdır.
    4- Kaymak yapılacak sütler asgari 100 derecede yarım saat pişirilmeli ve ondan sonra kaymak tavalarına dökülmelidir.
    5- Pişirme esnasında süt hususi bir paletli tertibat ile karıştırılmalı ve bu iş insan tarafından doğrudan doğruya yapılmamalıdır.
    6- Bu yerlerin zeminleri mermer, fayans veya buna benzer maddelerden yıkanma sularını kolayca akıtabilecek şekilde meyilli yapılmalı ve kaymağın yapıldığı kısım duvarları zeminden tavana kadar fayans ile kaplanmalıdır.
    7- Kaymak tavaları krom-nikel (18-10) olmalıdır.
    8- Kaymakların satış yerlerine üzerleri temiz bir şekilde zararsız maddelerle örtülü olarak nakledilmeleri mecburidir.

46- g) Yoğurt imal yerleri .
    1- Yoğurt imal yerleri asgari kısımları ihtiva etmelidir: Yoğurt imali için gelen sütlerin toplama süzme ve pişirme yeri, Yoğurt mayalama yeri, Kirli kapların ve diğer eşyanın temizlenme yeri.
    2- Yoğurt imal yerinde sıcaklık odun veya diğer duman yapan yakacak ile temin ediliyorsa, baca, dumanları iyi çekebilecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde sulu filtre sistemi ile yapılmalı ve bu yerde havalandırma tertibatı bulunmalıdır.
    3- Sütler pişirme kazanlarına sık tülbentle süzülerek konulmalı ve pişirme esnasında hususi bir paletli tertibat ile karıştırılmalı ve bu iş insan tarafından doğrudan doğruya yapılmamalıdır.
    4- Yoğurt yapılacak sütler asgari 100 derecede yarım saat pişirilmeli ve mayalama sıcaklığında mayalanmalıdır.
    5- Süt mayalama yeri, oda veya ufak hücreler halinde olabilir. Süt mayalama odalarının yükseklikleri asgari 5 metre olmalı, tavanlar tahtadan yapılmalı ve tavanda havalandırmaya mahsus pencere veya tertibat bulunmalıdır.
    6- Mayalama odaları ve diğer kısımların zeminleri mermer, fayans veya buna benzer maddelerden yıkama sularını kolayca akıtabilecek şekilde meyilli yapılmalıdır.
    7- Mayalama esnasında yoğurtlar üzerine örtülen bezlerin temiz bulundurulması mecburidir.
    8- Temizlik bölümünde temizlik için lazım olan tertibat bulunmalı ve kapların sularının süzülmelerini temin için ızgaralı yerler bulunmalıdır.
    9- Nakilleri esnasında harici kirlenmelerden korunmak için yoğurt kapları zararsız örtülerle örtülmelidir.

46- h) Peynir imal yerleri.
    1- Peynir imal yerleri işleyecekleri peynir türüne göre lüzumlu sütü kolaylıkla sağlayabilecek yerlerde kurulmalıdır.
    2- Peynir imal yerleri kısımları ihtiva etmelidir, Süt kabul yeri (Burada su ısıtma ve süt kazanı bulunur, kapların temizliği yapılabilir) , Peynir işleme yeri, Olgunlaştırma yeri veya depo ve lehim yeri.
    3- Süt pişirme yerinde sıcaklık, odun veya diğer duman yapan yakacaklarla temin ediliyorsa baca, dumanları iyi çekebilecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde sulu filtre sistemi ile yapılmalı ve bu yerde havalandırma tertibatı bulunmalıdır.
    4- Bu yerlerin zeminleri ve tavan hariç duvarları su geçirmeyecek, kolay temizlenebilecek mermer, fayans vb. materyalden yapılmalıdır.
    5- Peynirhanelerde sütler mayalanmadan evvel 100 derecede yarım saat tutulmalıdır.
    6- Peynir işleme ve olgunlaştırma yerleri serin ve sıcaklığı mümkün mertebe sabit tutacak şekilde inşa edilmeli ve havalandırma tertibatı bulunmalıdır.


MADDE 47- BİTKİSEL YAĞ İMAL YERLERİ; 

   1-Bitkisel yağ imal yerleri, yenilecek ve içilecek ürün imal edilen ve satılan yerlere ait genel hükümleri taşıyıp, ayrıca;
    2- Bu gibi yerler kâgir ve müstakil binalarda; Hammadde saklama deposu, Ayıklama ve temizleme bölümü, Eritme ve çökeltme bölümü, Kutulama-ambalajlama bölümü, Yapılmış maddeleri saklama deposu, kısımlarını ihtiva edecek ve bu yerler birbirinden kâgir bölmelerle ayrılmış olacaktır.
    3- Saklama yeri soğutma tesisatına haiz olacak, raflar ve kaplar kolay temizlenebilir ve paslanmaz maddelerden yapılmış olacak ve burada bir termometre bulundurulacaktır.
    4- Temizleme ve ayıklama yerinde duvarlar tavandan tabana kadar mermer, fayans, seramik vb. maddeden yapılmış olacaktır. Diğer kısımlar ve tavanı plastik badana veya yağlı boya olacak, burada bulunan yıkama havuzları ve tezgâhlar mermer veya paslanmaz çelikten yapılmış olacaktır.
    5- Ayıklama sonunda çıkan artıklar kapalı, sızmaz, madeni veya plastik kaplara konacak ve kokmaları önleyici tedbirler alınacaktır.
    6- İşçiler beyaz renkli iş elbisesi ile başlık (bone) veya lastik çizme giyecekler ve su geçirmez önlük takacaklardır. Ayıklama, hazırlama, pişirme ve kutulara koyma yerinde çalışanlar ağız ve burunlarını kapatacak şekilde standartlara uygun maske takacaklardır. Bu yerlerde sigara içilmeyecek ve bu yasağı bildiren levhalar asılmış olacaktır.
    7-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.


MADDE 48- HUBUBAT, ZAHİRE, YEM, KURU SEBZE, KURUYEMİŞ, KAHVE, KAKAO, ÇAY, PATATES, SOĞAN, YUMURTA VE HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİ DEPOLARI;

48- a) Çeşitli depolar ve uygulayacakları emir ve yasaklar.
    1-İstifler arasında en az 1m. geçit bırakılması mecburidir.
    2-Bu yerlerde, her türlü böcek ve zararlı hayvanlarla mücadele için pencerelerinde 2 mm’ yi geçmeyen tel kafes ile fare kapanı bulunacaktır.
    3- Çuval içinde bulunan maddeler ızgaralar üzerine konulacaktır.
    4- Kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.
    5- Kuruyemiş depolarında tahtadan yapılmış yazıhane veya asma kat bulunması yasaktır.
    6- Bu yerlerde çalışanlar bej renkli iş elbisesi giyeceklerdir.
    7- Bütün gıda maddeleri; depoları tamamı ile dışsal zararlardan korunmuş kâgir ve rutubetsiz olan ve meskenlerle, içinde gıda maddesi işlenen ve atılan yerler haricinde diğer işletmelerle ilgili olmayan ve içindeki gıda maddelerini herhangi bir suretle kirletecek işler yapılmayan binalarda saklanacaklardır. Bu yerlerin zemini ve duvarları yıkanarak temizlenir bir madde ile örtülecek ve gerek görüldüğü takdirde kâgir zemin üzerindeki hareketli tahta ızgaralar üzerine konacaktır.
    8- Bu gıda maddelerinden uzun müddet saklanmaya müsait olmayarak bozulabilecek olanlar, mevsim şartlarına göre soğuk hava depolarına nakledilecektir.   
    9-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.
48- b) Sebze ve meyve konserve depoları.
    1- Bu yerlerde yeteri derecede tabii veya suni havalandırma tesisatı bulunacaktır.
    2- Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılmış olacak, gündüz ışığının yeterli olmadığı yerler yeterli derecede elektrikli ışıkla aydınlatılmış olacaktır.
    3- Çalışan işçiler bej renkli iş elbisesi giyeceklerdir.
    4- Vasıfları belirli olmayan (İmalat tarihi, son kullanma tarihi, menşei ve T.S.’ si) konserveleri bulundurmak, depolamak ve satmak yasaktır.
    5- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

48- c) Şeker depoları.
    1- Kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzeme ile yapılacaktır.
    2- Isıtma merkezi sistemle yapılacaktır.
    3- Madeni aksamın kıvılcım yapabilecek derecede birbirine vurulması ve sürtülmesi yasaktır.
Asetilen, petrol, mum ve diğer ışık vericilerle depolara girilmesi yasaktır. Görevli ve güvenlik personeli el (pilli-şarjlı) fenerleri ve ışıldak cihazları ile gezeceklerdir.
    4-Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

48- d) Yağ ve sabun depoları.
    1- Bu yerlerde yeterli derecede tabii ve suni havalandırma tesisatı bulunacaktır.
    2- Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılmış olacak, gündüz ışığının yeterli olmadığı yerler yeterli derecede elektrikli ışıkla aydınlatılmış olacaktır.
    3- Zeytinyağı doldurma yerlerinin tabanı sokak seviyesinden en az yarım metre aşağıda olacaktır.
    4- Çalışan işçiler bej renkli iş elbisesi giyeceklerdir.
    5- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

48- e) Soğuk hava depoları.
    1- Bu yerler, işin gerektirdiği oda ve bölmeleri ihtiva edecek ve her odanın tesisatı günün teknolojik şartlarına uygun olacaktır.
    2- Bina dışına çıkan kapılarda içe ve dışa açılan ikinci bir kapı olacak, bu kapılarla bina dışına açılan pencere delikleri 2 mm. yi geçmeyen tel ile örtülü bulunacaktır.
    3- Her odanın içinde, bir ucu makine dairesindeki ışıklı numaratöre bağlı birer zil tertibatı ile birer termograf ve ikişer adet ispirtolu termometre bulunacaktır.
    4- Soğuk havanın besin maddelerinin her tarafına aynı suretle tesir etmesini ve serbestçe cereyan temini için bu maddeler tabana temas etmeyen ızgara ve raflar üzerine seyrek istif edilecek ve her parça arasına çıtalar konulacak veya çengellere aralıklı asılacaktır. Her istif arasında serbestçe geçilecek genişlikte geçit yerleri bırakılmış olacaktır.
    5- Çeşitlerine göre ısı ve rutubet dereceleri bir olmayan veya birinin kokusu diğerine sinen
değişik besin maddeleri bir odada bulundurulmayacak ve odalara besin maddelerinden başka şey konulmayacak veya herhangi bir surette nitelikleri bozulmuş veya ambalajı açılmış veya ileri derecede paslanmış ambalajlı her türlü besin maddeleri bu depolara kabul edilmeyecek ve saklanmayacaktır.
    6- Bu depolarda her çeşit konservelerle taze balık, kümes hayvanları, tavşan ve av kuşları, sebze ve meyve, yumurta ve her çeşit yemeklik yağlar, süt ve sütten yapılmış her çeşit besin maddeleri kabul ve muhafaza olunur. Her çeşit taze etlerle (tavşan ve av kuşlarından başka) diğer av hayvanları bu depolara kabul edilmeyecek ve saklanmayacaktır.
    7- Taze etler; belediyenin, diğer resmi dairelerin ve özel izinli soğuk hava depolarında aşağıdaki şekillerde saklanabilir:
    a) Tavşan ve av kuşları iç organları çıkarıldıktan sonra asılı olarak,
    b) Kümes hayvanları tüyleri yolunmuş, iç organları çıkarılmış, ayakları hanep mafsalından kesilmiş olduğu halde asılı olarak,
    c) Çiğ balıklar niteliğini bozmayacak raf ve ızgaralarda,
    d) Tuzlu balıklar kapalı kapta veya teneke ambalajlarıyla,
    e) Yumurta sandıkları, araları yanlarda 8-10 cm. alt ve üstlerde 3-5 cm. olmak üzere istif edilerek,
    f) Yaş meyve ve sebzeler ambalajlarıyla,
    h) Hayvani yağlar, yumuşak peynir, kremalar, yoğurtlar ve benzeri sütten yapılmış besin maddeleri, her tarafı kapalı ve sızmaz kaplar içinde; kaşar, gravyer gibi sert peynirler ambalajlı ve açık olarak kompartımanlarda,
    g) Pastırma ve sucuklar ve diğer konserve etler ambalajlı ve açık olarak raf ve çengellerde saklanacaktır.
Bu depolardaki işçiler için soyunma, giyinme, yemek yeme, temizlenme, sigara içme bölümü ve yeteri kadar WC bulunacak, ayrıca bu bölümlerin besin maddelerinin depo edildiği yerlerle doğrudan doğruya bağlantısı bulunmayacaktır.
İşçilerin soğuk hava depolarında çalışabilmeye bünyelerinin yeterli olduğunu gösterir sağlık raporları olacaktır. Bu yönde raporu olmayanlar bu depolarda çalıştırılmayacaktır.
Soğuk hava depolarında depoya giren ve çıkan besin maddelerinin çeşit ve miktarıyla giriş ve çıkış tarihlerini kaydetmeye yarayan bir defter bulundurulacak, bu deftere yapılacak kayıtlar silintisiz, kazıntısız ve muntazam olacaktır.
Soğuk hava depolarında kapasitenin üzerinde depolama yapılamaz.
5- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

48- f) Bütün gıda imalathanelerinde;
Bütün gıda imalathanelerinde, gıda maddesi depolarında, buz imalathaneleri vb. gibi yerlerde elektrik kesilmesine karşı enerji üretmek için yeteri güçte jeneratör bulundurulacaktır.


MADDE 49- EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ

49- a) Genel Şartlar
    1- İşyeri zemini kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olmalı, duvarları su geçirmez kolay temizlenip dezenfekte edilebilir açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.
    2- İş yeri zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır.
    3- İş yerlerinde şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır.
    4- Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeni bulunmalıdır.
    5- Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvette, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır.
    6- İşyerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır.
    7- İşyerinin havasını, iklim, hayvan sayısı, hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır.
    8- Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.
    9- İşyeri her türlü mikroorganizmalara ve çeşitli parazitlere karşı yedi günde bir dezenfekte edilmeli ve dezenfeksiyon belgesi işyeri sorumlu veteriner hekimi tarafından imzalanarak işyerine asılmalıdır.
    10- Her kafeste yemlik ve suluk bulunmalıdır. Kafes, suluk, yemlik gibi malzemeler, her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir.
    11- Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır. Kafesler üst üste konmamalı, akvaryumlar ise 4 kattan fazla olmamak üzere üst üste konulabilir.
    12- Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde, tabii hayatlarındaki ortam sağlanmalıdır.
    13- İş yerlerinde köpek, kedi, sincap ve yırtıcı hayvanlar kafeslerde tek olarak bulundurulmalıdır.
    14- Akvaryum, raflar, kafesler ve masaların kapladığı alanlara ek olarak, hayvanların bakım, beslenme ve diğer hizmetlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeterli genişlikte koridor bulunmalıdır.
    15- Kafeslere konulan altlıklar en az haftada bir defa, gerekli durumlarda daha sık değiştirilmeli ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilmelidir.
    16- İş yerlerinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların, sağlıklı hayvanlarla irtibatını kesecek şekilde her hayvan türü için izole edilmiş ayrı karantina yerleri veya kafesleri bulundurulmalıdır.
    17- İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
    18- Temizlik artıkları, hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar, çöp kutusu içine konan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulacak, işyeri dışına bırakılmayacaktır.
    19- İşyerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, sorumlu veteriner hekim tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip işyerinde muhafaza edilir.
    20- İşyerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.
    21- İşyerlerinde bulunan hayvanlar, görevli veteriner hekimler tarafından, her türlü sağlık kontrolleri yapılmak üzere karantinaya alınabilir. Karantina sonunda sağlıklı hayvanlara sağlık karnesi düzenlenerek işyeri sahibine iade edilir. Bu süre içinde hayvanların her türlü masrafları işyeri sahibine aittir.
    22- Bu iş yerleri, başka işyeri ve meskenle doğrudan ilişkili olmamalıdır.
    23- İş yerlerinde, reçeteye tabi olmayan veteriner müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde satışı yapılamaz.
    24- İş yerlerinde, hayvan üretimi yapılamaz.
    25- Bu iş yerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak toplanan yaban av hayvanlarının, bunların yumurta ve yavrularının üretilmesi ve satılması yasaktır.
    26- İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez.
    27- Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerini, işyeri sorumlu veteriner hekimi, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.
    28- Satış yerlerinde hiç bir surette kafeslere misafir hayvan konmaz.
    29-Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol açacak yöntemler uygulanamaz ve cihaz tatbik edilemez.
    30- Talimatnamenin genel hükümleri bu işyerleri içinde geçerli olup, bu tür işyerlerine diğer kamu kurum ve kuruluşların yönetmelik hükümleri de uygulanır.

49- b) Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri.
1- Ev ve süs hayvanı satan iş yerlerinde, sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekimin çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.
2- Hayvanlar işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve yapılan işlem tarihi de belirtilerek sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık karnelerine işlenip onaylanmalıdır.
3- Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların satışı yasaktır.
4- İthal edilmiş hayvanlar için, ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.
5- İşyerlerinde yılan, kertenkele, kaplumbağa, kurbağa, her türlü kuş ve akvaryum balıkları hariç diğer hayvanların türe bağlı tüm aşılarının yapıldığını gösteren sorumlu veteriner hekim onaylı sağlık karneleri bulundurulmalıdır.
6- İşyerlerinde, kaplumbağa, balık, yılan, kertenkele gibi akvaryum hayvanları, kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kuş türleri ile kedi, köpek, gibi hayvanlar ayrı bölümlerde barındırılmalı ve satılmalıdır.
7- Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşması önlenmelidir.


MADDE 50- AÇIKÇA ADI GEÇMEYEN YERLER;

          Yenilecek, içilecek şeylerle bunlar ile münasebeti olan ürünleri imal etmek, satmak, nakil ve dağıtımını yapmakla iştigal edip de adı bu fasılda açıkça geçmemiş olan işyerleri, bu yönetmeliğin (talimatnamenin) müşterek hükümlerine tabi oldukları gibi mahiyetleri itibarı ile yönetmelikte (talimatnamede) bahsi geçen yerlerden en çok benzerlerinin hususi şartlarına da uymaya mecburdurlar.

 

YEDİNCİ  BÖLÜM

  Talimatnamede hüküm bulunmayan haller;
MADDE 51- Bu Talimatnamede zikredilmeyen iş kolları talimatnamenin genel esaslarına tabidirler.

MADDE 52- 5393 sayılı belediye kanununun 13. maddesine göre; “Belediye Sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.  

MADDE 53- Bu yönetmelikte, yukarıda belirtilen belediye emir ve yasaklarına uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında; Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16/04/1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil,15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Kanunun; 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı kanunla değişik 1. maddesi, 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Burada, söz konusu cezalar, yalnızca belediye encümeni kararı ile verilir.

MADDE 54- Belediye encümeni kararı ile verilebilecek, duruma uygun bir süre ve verilen, idarî
para cezasına veya cezalarına rağmen, emre aykırı davranışın, muhalif hareketin, devam etmesi durumunda; söz konusu 1608 sayılı kanunun, 5728 sayılı kanunla değişik 1. maddesine göre,
 “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” âmir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak, işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından; belediye encümeni kararıyla ve süresini de belediye encümeninin belirleyeceği, işyeri kapatma  (ticaret ve sanattan men) cezası verilir.

MADDE 55- Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını, başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananların; 1608 sayılı kanunun, 5728 sayılı kanunla değişik 1. maddesine göre, belediye encümeni kararıyla, idarî para cezası ile birlikte, söz konusu, tahsis hakkı iptal edilir.

MADDE 56- Belediyeye ait, kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni kararıyla, 6183 sayılı“Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında kanuna” göre, zarar
verenden tahsil edilerek, bununla birlikte; 1608 sayılı yasanın, 5728 sayılı kanunla değişik 1. maddesine göre, belediye encümeni kararı ile idarî para cezası verilir.

 


                                                             SON HÜKÜMLER


MADDE 57- Zabıta Memurlarının görevlerini ifa ederken görevlerini engelleyecek biçimde karışılamaz. Karşı koyarak zorluk çıkarılamaz. Küfür ve hakaret edilemez. Kamu  oyu oluşturularak görevi zorlaştırılamaz. Müdahalede bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

MADDE 58) Zabıta memurları tarafından tebliğ edilen her türlü evrak alınması zorunludur. Evrakı muhatabına vermemek, tebliğ edilen evraka zarar vermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunulamaz. Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibi, sorumlusu veya çalışanı işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, Pazar ruhsatı vb. belgeleri görevli memura göstermeleri zorunludur.

MADDE 59- İş bu Etimesgut Belediye Zabıta Kabahatler Talimnamesi hükümleri içerisinde belirtilmeyen ancak,  başka bir kanunda verilecek ceza belirtilmemişse zaman içerisinde değişen şartlara karşı çıkarılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler doğrultusunda ayrıca yeni bir karara gerek kalmadan  bu madde içerisinde (İlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için belediye yasağı olarak tutanakla belirtilen suç). uygulamaya geçilir. ( 5728 sayılı kanunla değişik, 1608 sayılı kanunun 1. maddesinde ayrıca;  “Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.” Hükmü getirildiğinden, buna göre; belediye meclisi veya encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için, başka bir kanunda verilecek ceza belirtilmemişse, söz konusu, bu madde hükümleri uygulanır. Ancak, belediye meclisi veya encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için, başka bir kanunda bir ceza öngörülmüş ise, sözü edilen, bu madde hükümleri uygulanamaz.)

MADDE 60- 05 ŞUBAT 2010 tarihinde Belediye Meclisimiz tarafından kabul edilip, yürürlüğe giren Zabıta Kabahatler Talimnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 61-Bu talimatname, Belediye Meclisince kabul edilip, yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 62-Bu talimatname hükümlerini Etimesgut Belediye Başkanlığı yürütür.

VİDEO GALERİLER

FOTO GALERILER


Etimesgut Bülten

Abone olun, belediye çalışmaları e-postanıza gelsin.

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5
Tel & Faks : 0 (312) 244 10 00 - 0 (312) 244 46 46
Etimesgut Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Copyright 2013 Tüm Hakları Saklıdır.