İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
BASIN ODASI > Duyurular
16
MAY
2023
PERSONEL ALIM İPTALİ

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1 Nisan 2023 tarih ve 32150 sayılı Resmi Gazete'de ve akabinde Belediyemiz 10/05/2023 tarihinde yayınlanan 1 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanımız iptal edilmiştir. Adaylara saygıyla duyurulur.

10
MAY
2023
MOBİL VEZNE ÇALIŞMA PROGRAMI

4
NİS
2023
2023 YILI VERGİ BORCU YAPILANDIRMA

Vergi Borcu Yapılandırma Başvuru Formu 
 

Not: Formun ilgili kısımlarını doldurduktan sonra çözüm merkezimize online şekilde başvuru yapabilirsiniz.

22
EYL
2022
HAYVAN BARINAĞI ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

Bahçekapı Mahallesi 2688. Cadde No:2'de bulunan Etimesgut Belediyesi Hayvan Barınağımızı (SALI, PERŞEMBE VE PAZAR) Günleri Saat: 14.00 ile 15.30 arasında ziyaret edebilirsiniz..

2
HAZ
2022
AYKOME Yönetmeliği Değişikliği

ETİMESGUT BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 ALTYAPI KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç             

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Etimesgut Belediyesi hizmet alanı içerisinde 15.12.2017 tarih ve 2445 no’lu Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kesinleşen 15 metre genişlik altında bulunan yollar üzerinde; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek her türlü altyapı tesisinin yapılması için ruhsat verilmesi, altyapı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışma usul ve müeyyidelerini, altyapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ile Koordinasyonun sağlanması, ruhsat şartlarına uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazı çalışmalarının engellenmesini sağlamaktır.

Kapsam        

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Etimesgut Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Biriminin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esas ve usulleri ile imar yolu genişliği 15 metrenin altındaki cadde ve sokaklarda her türlü bağımsız ve ortak kazı açılması gibi konularda uyulması gereken zaman ve şartlara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak       

MADDE 3- (1)  Bu yönetmelik, 2465 sayılı Belediyesi Gelirleri Kanunu,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8 ve 9 maddeler,   Anayasanın 124/1 maddesine,5393 sayılı Kanunun 14üncü maddesine, 15inci maddesinin (b)ve (c) fıkrasına,18inci maddesinin (f) ve (m) fıkrasına, 34üncü maddesinin (e) fıkrasına, 2464 sayılı Kanunun mükerrer 79 uncu maddesine, 80 inci maddesinin (d) fıkrasına, 82inci maddesine, 97inci maddesine, 24.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar       

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Etimesgut Belediye Başkanlığını,

b) Başkan: Etimesgut Belediye Başkanını,

c) Müdürlük: Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü,

ç)  Müdür: Fen İşleri Müdürünü,

d) AYKOME birimi: Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Birimini,

e) Büyükşehir AYKOME: Ankara Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezini,

f) Alt yapı ve plan: İçme, kullanma ve sulama suyu, yağmur ve atık su projeleri ile elektrik, doğalgaz, gaz, telefon, elektronik haberleşme, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri, merkezi ısıtma kanalları ve benzerleri gibi genel olarak yer altından geçebilecek tüm tesisler, yollar ve kaplamalarını,

g) Kazı: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği, üstünün ise gerekli teknik şartlara uygun olarak kapatılması suretiyle eski haline getirilmesi gereken her türlü kanal, çukur, hendek vb…

ğ) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri,

h) Ham yol: Üst yapısı olmayan İmar ve Kadastro yollarını,

ı)  Bariyer: Kazı’dan çıkan her türlü malzemenin yola taşmasını önleyen taşıtların yol üzerindeki hareketi sırasında muhtemel hata riskini azaltarak can ve mal emniyeti bakımından kazı’nin uygun kenarlarında kullanılan sistemlerdir. Bariyerlerde, gece görünebilmesi için fosforlu şeritler kullanılacaktır.

i) Kazı sezonu: Ankara Büyükşehir Belediyesi AYKOME toplantısında belirtilen tarih aralıklarını,

j) Arıza halleri: Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin her türlü alt yapı ve tesisleri ile benzerlerinde meydana gelen hasarı,

k) Acil çalışma: Altyapı hatlarının arıza verdiği durumlarda, arızanın yola veya çevreye zarar verdiği tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği hallerde yapılan çalışmayı,

l) Galeri: Altyapı tesislerinin yeraltında bir arada geçtiği ortak sistem,

m)Yatay sondaj: Yüzeyde kazı yapmadan yer altından alt yapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,

n) Mini kanal  : Kazı genişliği max. 20 cm. kazı derinliği max. 65 cm. olan trencher makine ile yapılan kazıyı,

o) Kurum ve kuruluşlar: Kurumsal görevi gereği veya bir iş kapsamında, devamlı ya da geçici olarak, alt yapı hizmeti veya yatırımı yapan kamu ve özel kurum ve kuruluşları,

ö) Münferit işler: Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin proje bazında olmayan alt yapı çalışmalarını,

p) Zemin tahrip bedeli: Çalışacak alandaki tahrip olacak üst zemin kaplama cinsinin, birim fiyatı ile kabul edilen metrajın çarpımından oluşan bedeli,

r) Ortak kazı: Birden fazla kurum ve kuruluşun aynı yerde alt yapı yapacağı anlaşılırsa ortak programa alınan alt yapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak kazı ile ilgili bütün işlemler için ilk keşif yapılması ihale dosyasının hazırlanması, kurum ve kuruluşun hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesi ve ortak ruhsatın verilmesini,

s) Nezaretçi personel: Alt yapı çalışması yapan veya yapacak kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin çalışmaya başlamadan önce çalışma yapacakları bölgede diğer bir kurum ve kuruluşun yer altı tesislerine zarar ve hasar verilmemesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluştan alt yapısı ile ilgili bilgi ve belgeyi verebilecek, işin tekniği ve emniyeti açısından nezaret edebilecek personeli,

ş)Ruhsat: Alt yapı ve tesislerine ilişkin her türlü kazı, yapım, bakım, onarım, kurulum, yerleşim, kaldırma, deplase ve benzerleri her türlü iş ve işlem için (Ek 1) formatında verilen alt yapı kazı izin belgesini,

t) Taslak program: Kurum ve Kuruluşların, belli ise 5 (beş) yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun olarak hazırlanan, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitirme tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan programını,

u)  Üst kaplama: Alt yapı çalışmasında kazı yapılan alanın mevcut olan kaplama malzemesini,

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlayıcılık, Bağlılık

Bağlılık

MADDE 5- (1) Etimesgut Belediyesi Altyapı Koordinasyon Birimi Etimesgut Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlıdır. Müdür bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6- (1) Altyapı koordinasyon Birimince tarafından alınan kararlar, Etimesgut Belediyesi sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Altyapı Koordinasyon Birimi, Görev ve Çalışma Esasları

 

Görev ve Çalışma Esasları

MADDE 7- (1) Görev ve çalışma esasları aşağıdaki gibidir;

a) Kurum, Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerce yapılacak alt yapı imalatlarına alt yapı tesisi açım ruhsatı düzenler.

b) Yönetmelik doğrultusunda gerekli denetimleri yapar.

c) Alt yapı yatırımı yapan kurum ve kuruluşlar arasında iletişim ve  koordinasyonu sağlar.

ç) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını koordine eder.

d) Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.

e) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için yol kaplama cins ve durumuna göre kazı, yatay sondaj veya açık kazı gibi çalışma yöntemlerini belirler.

f) Ortak program dışı kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp, yapılmadığını izler.

g) Doğal afet, güvenlik, sağlık ve arıza gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.

ğ) Alt yapı tesisi açım ruhsatı alım aşamalarını, iş ve işlem basamaklarını, ruhsat sonrası teminat iadesi vb. konularda Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişileri bilgilendirici yazılı veya görsel çalışmalar hazırlar veya hazırlatır.  

MADDE 8- (1)                                             

                                                        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                       Çalışma Usul ve Esasları

            Alt Yapı Tesisi Açımı Ruhsat Verilmesi – Zemin Tahrip Ücretlerinin Uygulanması

Altyapı Tesisi Açımı Ruhsat İşlemleri

MADDE 9- (1) Altyapı tesisi açımı ruhsat işlemleri aşağıdaki gibidir;

a) Alt yapı ve tesislerine ilişkin her türlü kazı ve benzeri iş - işlem için ruhsat düzenlenir.

b) Belediye sınırları içerisinde, cadde, sokak, park ve benzeri alt yapı çalışmaları için ruhsat verme yetkisini yürütür. Yönetmelik çerçevesinde gerekli denetimleri yapar.

c) Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak alt yapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan özel izin alınacaktır. Bu özel iznin alınması alt yapı çalışmasını yapacak kişi, kurum veya kuruluşun sorumluluğundadır. Alt yapı çalışmaları özel izni veren kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler ilgili kurum mevzuatlarına aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME'nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir.

ç)  Kurum ve Kuruluşlar tarafından proje bazında veya münferiden yapılacak alt yapı çalışmaları için ruhsat başvuruları talep yazısına; onaylı uygulama projesi veya krokisi, kazı yapılacak zemin cinsi, mahal listesi ve metrajları eklenerek yapılacaktır.

d) Gerçek ve tüzel kişiler, münferit işleri için başvurularını ilgili Kurum veya Kuruluşa  yapacaklardır. Kurum ya da kuruluş yapılacak parsel bağlantısı için düzenleyeceği bağlantı projesi veya krokisini bir üst yazı veya ilgili düzenlenen evrakları Belediye’ye ye gönderir. Bağlantı plan ve krokisinde yapılacak işleme ait zemin cinsi ve metrajı belirtilecektir. Belediye istemesi halinde bu evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunu yerinde teyit eder. 

e) Yukarıda belirtilen evrakların AYKOME Birimi’ne iletilmesinden sonra ruhsat işlemlerine başlanır.

f) Kurum veya kuruluşların kesin yatırım programında bulunmayıp sonradan planlanan proje bazındaki işlerine ait ruhsat başvurularında ruhsat verilip, verilmemesine ve çalışma koşullarına karar vermekte AYKOME Birimi yetkilidir.

g) Proje bazlı kazılarda mahallin; trafik, ulaşım ve diğer özellikleri dikkate alınarak uygun kazı şeklinin, güzergahının belirlenmesinde ve alt yapı çalışmasının ruhsatlandırılmasında AYKOME Birimi yetkilidir.

ğ)  Ruhsatta belirtilen başlama ve bitim tarihine uyulması esastır. Bu nedenle çalışma kesintisiz devam ettirilip ruhsatta yazılı sürede bitirilir.

h) Çalışma tarih aralığı belirlenmesinde Etimesgut belediyesi yetkilidir. Bu tarihler dışında kazı yapılması yasaktır. Ancak Arıza, protokole bağlanmış işler ve AYKOME birimince ihtiyaç olduğu tespit edilen durumlarda çalışma yapılabilir.

ı)Üstyapısı son üç yıl itibari ile yenilenen  cadde ve sokaklarda, 3 yıl içersinde alt yapı çalışmalarına izin verilmesi durumunda 2 katı olacak şekilde zemin tahrip bedeli hesaplanarak kazı ruhsatı verilmesi esastır. AYKOME birimi, açık kazı yapılmadan farklı metotlar uygulanarak çalışma şeklini belirlemede yetkilidir.

i)  Ek ruhsat; asıl ruhsatta belirlenen metrajdan fazla kazı yapılması veya işin süresinin uzatılması halinde verilir.

j) Kazısız çalışma yapılan yerlerde (Menhol, baca, ve kapak değişimi v.b.) AYKOME birimine başvuru zorunlu değildir.

k) Alt yapı tesisi başvurusu yapacak kurum tesisin geçeceği güzergâhlardaki imar ve kadastro durumunu inceledikten sonra ruhsat başvurusunda bulunur. İmara uygun yapılmayan alt yapı tesisine ruhsat verilmiş olsa dahi sorumluluk başvuru yapan kuruma aittir.

Zemin Tahrip Ücretlerinin Uygulaması

MADDE 10- (1) Zemin tahrip ücretlerinin uygulaması aşağıdaki gibidir;

a) Ruhsat bedeli zemin tipine (asfalt, karosiman, bordür v.b.) göre belirlenir. Zemin tipi ücretleri Etimesgut Belediyesi Meclisi’nce aksi karar olmadığı sürece Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirtilen ücretler esas alınır. Kurum, Kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler; alt yapı çalışması ruhsatı almak için belirlenen bedelleri ödemekle mükelleftir.

b)  Alt yapı çalışmalarına ait ruhsat verilmesi ile ilgili bedel ve harçlar;

c)  Zemin Tahrip Bedeli: Zemin cinsi bedeli x m2 cinsinden alanı.

-  Ruhsat Harcı: Zemin Tahrip bedelinin ( binde 2) si kadar. 

-  KDV: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan katsayı.

-  Keşif Bedeli:  Keşif Katsayısı + Zemin Tahrip Bedelinin ( Yüzde 1) i,

- Teminat: Kurum ve Kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden, zemin tahrip bedelinin % 50 (yüzde elli) kadar teminat alınır. Bu bedel kurumlar tarafından banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

-  Hasar Bedeli: Kazı alanı ve çevresinde bulunan imalatlardan beton bordür, beton yağmur oluğu, yol çizgisi ve benzeri üst kaplama malzemesi olmayan imalatların hasar veya zarar görmesi halinde m2 cinsinden alınan bedel.

ç) Kamu, Okul, Hastane ve Dini Tesislere ait içmesuyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik vb. için yapılacak kazılar Yüklenici vasıtası ile yapılacak ise şahıs ruhsat başvurusu şeklinde sonlandırılacaktır.  Ancak Kamu, Okul, Hastane ve Dini Tesislerin  bizzat kendileri tarafından yapılacak ise ruhsat harçları dışında bir ücret alınmadan kazı izni verilir.

d) Emniyet Genel Müdürlüğünün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Alt yapı imalatlarını Aykome birimine bildirmesi ve imalatlar ile ilgili sorumlulukların kendilerine ait olması şartıyla alacakları ruhsatlarda, ruhsat bedeli; yasal olarak alınması zorunlu olan harç ve diğer ücretler asgari olarak alınacak olup, bunun dışında kalan tutarlar alınmayarak işlem yapılacaktır.

 

e) Trencher makineleri ile yapılan mini kanal çalışmalarda kazı genişliği 30 cm olarak hesaplanır.

f)  Asfalt zeminlerde, kazı genişliği 30cm’den 50 cm’ye kadar olan kazılarda kazı genişliği 50 cm, kazı genişliği 50 cm ve üzeri olan kazılarda kazı genişliği 1.00 m olarak hesaplanır. Kazı genişliği 1 m. ve üzerinde olan kazılarda, kazı genişliğine 50 cm ilave yapılarak ruhsat düzenlenir.

g) Alt yapı Kurum Başvurularında Stabilize ve toprak zeminlerde Zemin tahrip bedeli alınmaz, keşif bedeli, ruhsat harcı ve teminat alınır.

ğ) Karosiman, kilitli parke, doğal taş plak döşeme vb. üst yapı malzemelerinde oluşan tretuvarlarda yapılacak her türlü kazı çalışmalarında kazı genişliklerine 50 cm ilave yapılarak işlem yapılır.

h) Asfalt zeminlerdeki yatay sondaj izni verilen alt yapı çalışmalarında; makine çalışma kazıları için makine çalışma alanı: min. 2 m x 3 m = 6 m2 (fazla olması halinde gerçek kazı ölçülerine 0.50 cm. ilave edilecek) dir.  Yatay sondaj çalışması yapılan çalışmalarda; zemin tahrip bedeli stabilize olarak  ve diğer ücretler tahsil edilerek ruhsatlandırma yapılır. 

ı) Ruhsat talebi, AYKOME Birimi’nce hesaplanan kazı izin ve teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce tahsilâtından sonra geçerli olur.

i) Onaylanmış olan alt yapı tesisi açım ruhsatı kurum, kuruluş yetkilisi ile özel ve tüzel kişilerin yetkilisi veya temsilcisine verilecektir.

j) Toplu mesken alanlarında Kamu Kuruluşu ve tüzel kişiliklerce, Belediye’ye yolların devri yapılmadan önce doğalgaz, kanalizasyon ve su şebeke hatları vb. altyapıların kendilerince yapıldığının belgelenmesi halinde Zemin Tahrip bedeli alınmadan stabilize zemin bedeli dikkate alınarak, Ruhsat Harcı ve Keşif Bedeli karşılığında ruhsatlandırma yapılır. Teminat alınmaz.

k) Yolları kendilerince yapılan özel ve tüzel kişiler, yolların Belediye’ye devri yapıldıktan sonra yapılacak/yapacak kanalizasyon, su şebeke hatları, vb. her türlü altyapılar için yapılacak kazılar ruhsata tabii olup kazı ruhsatı talebinde bulunacaklardır.

l)Alt yapı ruhsatında belirtilen metraj ile iş bitim tarihinden sonra hesaplanan kesin metraj arasında metraj ilavesi olması halinde, ek ruhsat düzenlenir.  Başvurusu, Şahıs ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ancak, ek ruhsat için alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır veya teminatından mahsup edilir. Teminatın yeterli olmaması halinde kanuni yollardan tahsili cihetine gidilir.

m) İletim veya Dağıtım lisansı olan tüzel kişiliğe sahip firmalarca yapılacak altyapı çalışmalarda, Enerji Piyasası Kanunu’nun 17. Maddesi 9. Fıkrası gereği ruhsat harcı ile teminat alınmaz.

 

 

                                                       BEŞİNCİ BÖLÜM

Altyapı Kazı Açılması (kazı yapılması), Kapatılmasında Uyulması Gereken Kurallar ve Emniyet Tedbirleri ile Denetim

Altyapı Kazı Açılması Kazı Yapılması

MADDE 11- (1) Altyapı kazı açılması kazı yapılması işlemleri aşağıdaki gibidir;

a) Kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler, acil-arıza halleri hariç altyapı tesisleri için ruhsatsız kazı yapamazlar.

b)  Ruhsattaki tarih, şartlar ve bu yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için Müeyyideler bölümündeki cezai yaptırımlar uygulanır.

 c)  Kazı ve dolgu işlerinde uyulacak teknik şartlar bu yönetmelikte belirtilmiş olup, ruhsat sahibi bunları yerine getirmekle yükümlüdür.

ç) T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demiryolları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile bu yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir.

d) Kurum ve Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler çalışmalarında yol kapamaları yapacaklar ise; Emniyet birimlerinden gerekli trafik müsaadesini alıp, diğer altyapı kuruluşlarını bilgilendirerek çalışmalarını Alt yapı tesisi açım ruhsatında belirtilen süreler ve şartlar içerisinde teknik şartnamelere ve AYKOME Yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

e) AYKOME Birimi’nden izin almaksızın kazı güzergâhı değiştirilmeyecektir. Kazı güzergâhının değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, kazıya başlamadan önce AYKOME Birimi’ne müracaat edilecek; AYKOME Birimi’nce uygun görülmesi halinde güzergâh değişimi yapılarak çalışmaya başlanacaktır. Güzergâh değişimi ile ilgili ruhsat bedeli üzerinden doğacak fark ayrıca tahsil edilecektir.

f)  Kazı çalışmalarından kaynaklanan her türlü maddi ve manevi zarardan kazıyı yaptıran veya yapan Kurum-Kuruluş ile gerçek ve tüzel kişi sorumlu olacaktır.

g) Ana arter ile cadde ve sokaklardaki çalışmalarda kazı kazılarından çıkan toprak, moloz ve benzeri malzemeler yolda veya yaya kaldırımında kesinlikle bırakılmayarak kazı esnasında kazıyı yapan tarafından nakledilecektir.

ğ) Çalışma sırasında yol ve kaldırım kesitinde altyapı tesis tespiti yapılacak, yerleri belirlenen yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Altyapı kuruluşlarına ait tesis bulunduğu kısımlarda çalışmayı yaptıran kurum ve şahıslar kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacaktır. Diğer kurumların altyapı tesislerinde çalışma sırasında meydana gelecek maddi ve manevi zararlardan kazıyı yaptıran veya yapan kurum-kuruluş ile gerçek ve tüzel kişiler sorumlu olacaktır.

 

 

h) Asfalt zeminlerde mutlaka Asfalt Kesme Makinesi kullanılacaktır.

ı)  Meskun mahal haricinde veya trafiğin yoğun olmadığı yerlerde kazı yapıldıktan sonra kazıdan çıkan toprak ve molozlar en geç kazının yapıldığı akşam kaldırılacaktır.

 i) Kurum ve kuruluşlar çalışmalarını tamamladıktan sonra Belediye’ye yazılı müracaat ederek çalışmalarının sona erdiğini bildirerek asfalt veya tretuvar çalışmalarının başlatılmasını sağlayacaklardır.  

 

 Kazının Kapatılmasında Uyulması Gereken Kurallar

 MADDE 12- (1) Kazının Kapatılmasında Uyulması Gereken Kurallar Aşağıdaki Gibidir;

 a) Asfalt ve stabilize zeminlerde; kazı hafriyatlarının tamamı döküm alanına nakledilecektir. Kazıdan çıkan malzeme, kesinlikle dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. Asfalt, stabilize ve tretuvarlarda yapılan kazılar,  Yollar Fenni Şartnamesine uygun (30 cm. kalınlıklarda) sıkıştırılmaya en müsait malzeme (stabilize malzeme, konkasör artığı malzeme, mıcır tozu, 0-63 numara malzeme v.b.) ile doldurulacaktır. İlgili altyapı kurum veya kuruluşun teknik standardındaki yastıklama ve gömlekleme tabakalarındaki dolgu malzemesi haricinde olan dolgu için bu şartlar aranır. Uygun olmayan malzeme inşaat mahalli dışına ruhsat sahibi tarafından nakledilecektir.

 b)  Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içine boşaltılmayacak, kazı boyunca depolanacaktır. Daha sonra malzeme maksimum 30’ar cm tabakalar halinde serilip ve her bir tabaka uygun kapasitede silindir veya kompaktör ile sıkıştırılacaktır.

c) Çalışma mahallinde silindir veya kompaktör bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular için ilgili cezai işlem uygulanır.

ç) Kazılardan çıkan toprak ve molozların yolda veya yaya kaldırımında bekletilmeksizin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl güncellenerek belirlenen moloz döküm alanlarına dökülmesi mecburidir.

d) Kazı sonrası hendek standartlara uygun doldurulduktan sonra kazı çevresi temizlenir. Buna uyulmadığı takdirde ilgili müeyyideler uygulanacaktır.

 

Emniyet Tedbirleri

MADDE 13- (1) Emniyet Tedbirleri Aşağıdaki Gibidir;

a) Altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için 25 metre aralıklarla standartlara uygun seyyar çelik ve ahşap karkas yaya köprüleri konulacaktır.

b) Kazı sırasında gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler, çevre güvenliği ile ilgili gerekli işaret ve işaretçiler ruhsat sahibi tarafından temin edilecektir. Kaldırım da yapılacak kazılarda gerekmesi halinde yürüyüş yolu oluşturulacaktır.

c)  Yoğun araç trafiği olan güzergahlarda çalışma yapılacak ise; çalışılacak güzergaha ait trafik işaretlemelerinin proje veya krokisini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili Birimi olan UKOME Şube Müdürlüğü’ne sunularak onaylatılacaktır.

ç)  Kazı alanına, yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyer ve bağlı şeritler konulacaktır. Hiçbir şekilde moloz ve topraklar bariyer ve şeritler dışına taşmayacaktır.

d)  Çalışmaların gece yapılması veya üst kaplama işi tamamen bitmemiş kazıların etrafına bariyerler, sarı ikaz fenerleri, akülü flaşör ve işaret levhaları konularak her türlü emniyet tedbiri alınacaktır. Yeterli işaret ve ikaz fenerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından doğacak hukuki sorumluluktan çalışmayı yapan veya yaptıran kurum/şahıs sorumlu olacaktır.

e) Proje bazlı işlerin çalışması ile ilgili olarak; çalışmanın başlangıç ve bitiş  noktalarına konulması gereken bilgilendirme levhası üzerine ilgili kurumun adı, amblemi ve sorumlu kuruma ait telefon numaraları bulunacaktır. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden ruhsat sahibi sorumludur. Önemli güzergahlar ve noktalarda bayrakla uyarı yapan elemanlar bulundurulmadan çalışma yapılmayacaktır.

f)  Çalışmayı yapan altyapı kurum ve kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişiler, yukarda adı geçen cihaz ve trafik işaretlemelerini devamlı olarak yeterli sayıda sağlam, temiz ve çalışır vaziyette bulunduracaktır.

g) Yolu enine kesecek şekilde açılan kazı aynı gün kapatılmayacak ise üzeri çelik karkas ve saç levhalarla örtülecek veya diğer önlemlerle trafik akımı sağlanacaktır.

h) Kazının uygun yerlerine 10 metre ara ile kazı işaret levhaları konulacaktır.

ı)  Çalışmalar yolun trafik emniyeti ve düzenini bozmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

i)  Yolun geçici olarak trafiğe kapatılması durumunda işe başlamadan önce alternatif servis yolları tekniğe uygun olarak freze malzemesi, sıcak asfalt, soğuk asfalt yapılacak ve malzeme bedeli kazıyı yapan ilgili kurum ve kuruluş tarafından ayrıca ödenecektir. İşin bitiminde servis yolu gerekirse eski haline getirilecektir.

 

Denetim

MADDE 14- (1) Kazı çalışmalarının alt yapı tesisi açım ruhsatı şartlarına, tekniğine uygun ve süresi dâhilinde yapılıp yapılmadığı, AYKOME Birimi tarafından ya da denetim yetkisi verilen kurum ve kuruluşlarca geçici kabul ve kesin kabul olacak şekilde denetlenir. Kazı sonrası tamiratları Belediyemiz ile protokol imzalayarak kendilerince yapan kurumlarda kabul süreçleri aşağıda yazıldığı şekliyle yapılır.                                                    

-Geçici kabul işlemleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel veya Tüzel kişilerce ruhsat kapsamındaki proje bazlı çalışmalarının tamamlandığını yazılı olarak bildirmeleri üzerine başlatılır. Görevlendirilmiş kontrol elemanı iş ile ilgili uygulamaları ve işlemleri inceleyerek bir eksiklik olup, olmadığını tutanak ile belirleyip, işin fiilen gerçekleşmiş bulunan metrajın ruhsat metrajı ile örtüşüp örtüşmediği, kazı dolgularının eksik olup olmadığı kontrol edilecektir. Kabule engel bir işlem bulunmaması halinde geçici kabul işlemleri yapılacaktır. Kabule engel bir husus varsa kabul işlemi, bu hususların giderilmesini müteakiben yapılacaktır.

-Kesin kabul işlemleri, Geçici kabul tarihini müteakip ilgili kurumun yazılı başvurusu üzerine 1 (bir) yıl sonunda, ruhsata konu güzergahlar tekrar heyetçe gezilerek ruhsat kapsamındaki güzergahlarda üstyapısı yapılsın veya yapılmasın zemin oturmaları vb. olumsuzluklar bulunup, bulunmadığı kontrol edilecektir. Herhangi bir olumsuzluk yok ise kesin kabul işlemleri yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Süre Uzatımı ve Arıza Halleri

 

 Süre Uzatımı

 MADDE 15- (1) Süre Uzatımı İşlemleri Aşağıdaki Gibidir;

 

a) Kurum ve Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler, yapmış oldukları çalışmalarının ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa; ruhsatta belirtilen bitiş tarihinden 7 (yedi) gün önce kalan işin metrajını belirten liste ile birlikte AYKOME Birimi’ne yazılı olarak süre uzatımı talep edilecektir. AYKOME Birimi’nce yapılan inceleme sonucu, uygun görüldüğü takdirde gerekli süre uzatımı verilecektir.

b) AYKOME Birimi’ne alt yapı tesisi açım ruhsatı için başvurup, sezon sonuna kadar ruhsat işlemlerini takip edip bedellerini yatırmayan kamu kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilerin evrakları yıl sonunda tekrar kontrol edilerek evrakların düzenlendiği kurum veya şahısa iade edilir. Bedeli yatırılmadan,  kazı ruhsatı tanzim edilmeden abone bağlantı işlemleri yapıldığı anlaşılan işlerde müeyyide bölümünde yazılı cezai yaptırımlar uygulanır.

 Arıza Halleri

 MADDE 16- (1) Arıza Halinde Yapılması Gereken İşlemler Aşağıdaki Gibidir;

a) Arıza hallerinde yapılacak çalışmalar için,  0312 246 11 07 no’lu faks numarasına veya e-posta (AYKOME@etimegut.bel.tr) adresine arızanın tarihi, yeri, niteliği ile onarımı yapacak kurum ve kuruluş ile ilgili bilgiler 24 (yirmidört) saat içinde bildirilecektir.

b)  Trafik işaretlemeleri ve emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara hemen başlanacaktır.

c) Arızalara yapılan müdahalede yapılan zemin tahrip metrajlarını ve cinsini, onarımı takip eden ilk hafta içerisinde toplu olarak Belediye’ye bildirerek gerekli zemin tahribinin ücretlendirilmesini isteyeceklerdir.  Tahakkuk edilecek bedel, aylık baz da ilgili Kurum veya tüzel kişiye yapılacak tebliğe müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde Belediye’nin göstereceği banka hesap numarasına yatıracaklardır.

d) Şahıs parsel bağlantılarda arıza olması halinde arıza, şahıs tarafından ilgili kurum ve kuruluşa bildirilecek, kurum ve kuruluş da Belediye ’ye haber verecektir. Arıza kazısı ile ilgili olan kişiler arıza çalışmalarına trafik ve emniyet tedbirlerini alarak hemen başlayacak, aynı zamanda ruhsat işlemlerini takip ederek 5 iş günü içerisinde yaptıkları çalışmalarını ruhsatlandıracaklardır. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacaktır. 

                                                       

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminat,Teminat iadesi, Zemin Tahrip Bedeli İadesi,Teminatın Gelir Kaydedilmesi

ve

Geçiş aHakkı

 

 

Teminat

MADDE 17- (1)  Üst yapısı tarafımızca eski  haline getirilecek zemin ruhsatlarında teminat bedeli zemin tahrip bedelinin %50’si oranında uygulanır.

a) Alt yapı kuruluşları her ruhsat için ayrı ayrı teminat bedelini nakdi yahut süresiz olmak kaydı ile kesin teminat mektubu şeklinde idareye sunabilir.

b)Teminat Mektubu kesin ve süresiz olmak zorundadır.

 

Teminat İadesi

MADDE 18- (1) Teminat İadesi Aşağıdaki Gibidir;

a)  Protokole bağlanan alt yapı iş ve işlemlerinde Kamu Kurum ve Kuruşları ile bunlara ait yükleniciler vasıtası ile proje bazlı ruhsata bağlı kazıların yönetmeliklere ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlanması ile ruhsat sahibinin yazılı başvurusu üzerine gerçekleşecek Geçici Kabul işlemlerinin onayını müteakiben teminatın, % 50’si iade edilir. Kalan %50’si ise Kesin Kabul tutanağının onaylanmasını müteakip iade edilir.

b) Gerçek ve Tüzel kişilerce münferiden yapılan içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, doğalgaz, elektrik bağlantıları vb. abone bağlantıları için verilen alt yapı tesisi açım ruhsatı doğrultusunda yapılan çalışmayı müteakip, dolgu ve sıkıştırılması ve saha temizliği yapıldıktan sonra, tahsil makbuz aslının Belediye’ye ibrazından itibaren 3 (üç) ay sonunda teminatın iadesi gerçekleştirilir. 3 (üç) ay içerisinde zeminde herhangi bir oturma veya çökme olması halinde teminat iadesi yapılmaz, yatırılan bedel gelir kaydedilir.  Ruhsattan fazla kazı yapılmasının tespiti halinde fazlaya ilişkin metraja ait bedel teminatından kesilir. Teminatın yeterli olmaması halinde kanuni yollardan tahsili cihetine gidilir.

 

Zemin Tahrip Bedeli İadesi

MADDE 19- (1) Zemin Tahrip Bedeli İadesi İşlemleri Aşağıdaki Gibidir;   

a)  Başvuruya istinaden düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmemiş yerlere ait yer ve zemin tespitinden sonra Başkanlık Olur’u alınmak suretiyle sadece zemin tahrip bedeli ile teminat iadesi yapılır. Diğer (KDV, ruhsat harcı, keşif bedeli )  ödemeler iade edilmez.

b)  Ruhsata baz olan metrajdan daha az kazı yapılmış ise; yer ve zemin tespitinden sonra Başkanlık OLUR’u alınması suretiyle, altyapı tesisi açım ruhsatı alınırken ödenmiş olan tutardan, tahribi yapılmamış zemin minha edilerek, bedel iadesi yapılır. İlk başvuruda ödenen diğer (KDV, ruhsat harcı, keşif bedeli) iade edilmez. 

 

 

Teminatın Gelir Kaydedilmesi

MADDE 20-(1) Teminatın Gelir Kaydedilmesi işi aşağıdaki gibidir;

Proje bazlı işler hariç (münferiden yapılan bağlantı işlemleri) ruhsatın düzenlendiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde alınmayan teminatlar gelir kaydedilir.

 

 Geçiş Hakkı

MADDE 21-(1) 27 Aralık 2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğe  göre geçiş hakkı işlemlerini uygular.

 

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Müeyyideler

 

İzinsiz Alt Yapı Kazısı Yapılması

MADDE 22- (1) İzinsiz Alt Yapı Kazısı Yapılması kazı yapılması halinde, bu durum fotoğraflanarak tespit tutanağına bağlanır.2464  Belediye gelirleri kanunun Mükerrer 79. Maddesi uyarınca izinsiz altyapı kazısı yapanların tahrip tutarının 5(beş ) katına kadar idari para cezası verilir. Düzenlenen fotoğraflı tespit tutanaklarına istinaden Belediye Encümenince idari para cezası uygulanır. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Ek Ruhsat Alınmaması

MADDE 23- (1)  Kazı ruhsatında belirtilen miktar ve cinsten fazla zemin açımı yapılmasının çalışma anında veya teminat iade aşamasında tespiti halinde 15 (on beş)  iş günü içerisinde ek ruhsat alınması sağlanır. Ek ruhsata ait bedeller, ruhsatın düzenlendiği yıldaki birim fiyatlar üzerinden hesaplanır. Ek ruhsat almadan yapılan işler ruhsatsız sayılır ve çalışılan alana ait metraj üzerinden, zemin tahrip bedelinin 3(üç) katına kadar ceza uygulanarak ruhsat tanzim edilir. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

 

 

 

 

 

 

Uygunsuz Zemin Kesimi

MADDE 24- (1)  Asfalt, beton vb. zeminlerdeki çalışmalarda mutlaka kesme makinesi kullanılacaktır. Zemin kesme makinesi kullanılmadığı veya eksik kullanıldığının tespiti halinde  kesimi yapılmayan toplam metre karenin yarısının asfalt birim fiyatıyla çarpılarak elde edilen bedel ceza olarak rücu edilir.

 

Uygunsuz Dolgu Malzemesi

MADDE 25- (1) Uygunsuz dolgu malzemesi kullanılması halinde yapılacak işlemler;

 a) Kazılan yerden çıkan malzeme (toprak zemin hariç) tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. Yerine yol fenni şartnamesine uygun stabilize malzeme doldurulacak ve sıkıştırılacaktır. Bu uygulamanın yapılmadığının tespiti halinde; sorunlu tüm dolgu alanı tespit edilir. Hendek dolgusunda kullanılan malzeme çıkartılarak uygun malzeme ile dolgu yapması sağlanır. Ayrıca sorunlu olarak tespit edilen kazı alanı metrajı, stabilize zemin ücreti, birim fiyat  alınarak  3(iki) katı  cezai işlem uygulanır.

b) Kazı sonrası hendek uygun dolgu malzemesi ile standartlara uygun dolgu yapıldıktan sonra kazı çevresi  ve temizlenir. Buna uyulmadığı takdirde olumsuz kazı metrajı (m2) toprak zemin birim fiyatı dikkate alınarak 3(üç) katına kadar cezalı işlem uygulanır. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Zeminde Çökme Oluşumu

MADDE 26- (1) Zeminde Çökme Oluşması Halinde Yapılacak İşlemler Aşağıdaki Gibidir;

a) İşin tamamlanmasına müteakip Belediye, çalışma programı yoğunluğu nedeniyle kazı alanında asfaltlama yapamadığı durumlarda, dolgunun usulüne uygun sıkıştırılmamasından kaynaklı oturma nedeniyle oluşacak maddi ve manevi tüm kazalardan ruhsat sahibi sorumlu olacaktır.

b)  İş bitiminden kesin kabule kadar, asfalt veya tretuvarda çökme oluşması halinde, çöken zemin Belediyece ikinci kez onarılır. Onarılan metraj ait zemin tahrip birim fiyatının 3(üç) katına kadar cezalı olarak ilgilisinden tahsil edilir veya teminatından mahsup edilir. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.       

Yatay Sondaj Yapılmaması 

MADDE 27- (1) AYKOME Birimi tarafından açık kazı yapılmadan yatay sondaj tekniği ile verilen ruhsatlı çalışmalarda, yatay sondaj yapılmayıp açık kazı yapıldığının tespiti halinde tahrip olan zemine ait zemin tahrip birim fiyatının 3(üç) katına kadar cezalı işlem uygulanır. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Kazı Artıklarının Nakledilmemesi

MADDE 28- (1) Kazıdan çıkan hafriyat  yolda veya tretuvarda bırakılmayacak, kazı esnasında nakledilecektir. Hafriyatların kaldırılması yönünde verilecek ihtar süresince de bir işlem yapılmaz ise hafriyat Belediye ekiplerince kaldırılır ve kaldırma masrafları içinde bulunduğu yıla ait kamu kurumlarınca belirlenen fiyatlar üzerinden hesaplanarak 3(üç) katına kadar  ilgilisinden tahsil edilir. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Tanıtım Levhası Trafik Ve Emniyet Tedbirlerinin Alınmaması

MADDE 29- (1)  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin çalışmalarında; tedbirlerin alınmadığı; işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı, Kurum çalışma tabelası ve tanıtıcı panolarının bulunmadığı, altyapı hatlarının belirlenmesi ve emniyeti için ikaz şeridi kullanılmadığı, trafik işaretleme projeleri ve çevre kirliliği ve trafiği olumsuz etkileyen çalışmaların tespit edildiğinde iş durdurulur gerekli önlemlerin alınması sağlanarak işe devam ettirilir. Ayrıca toplam zemin tahrip bedelinin  %20’si kadar cezai işlem uygulanır.

 

 

 

Güzergâh Değişiminin Bildirilmemesi

MADDE 30- (1)  Ruhsat kapsamında bulunmayan bir güzergah üzerinde kazı yapılacak ise bu güzergaha ait bilgiler AYKOME Birimine bildirilerek ek ruhsat talep edilecektir. AYKOME biriminin izni olmaksızın güzergah değiştirilerek yapılacak çalışmalar, ruhsatsız çalışma kabul edilerek 22.1 madde doğrultusunda cezai işlem uygulanır.

Cezanın Uygulanması

MADDE 31- (1)  Cezai işlemler Etimesgut Belediye Encümeni tarafından uygulanır.

İtirazlar

MADDE 32- (1) Cezai işlemlerin iptal edilmesinde Belediye Encümeni yetkilidir.

Tespit Tarihi

MADDE 33- (1)  Uygulanan cezalarda tutanakların tarihi esas alınır.

 

 

 

Kazı Harici Tahribat

MADDE 34- (1) Kazı yapılan alanda iş makineleri veya aparatları ile asfalt zeminde yapılan diğer tahribat için, tahrip edilen alan kadar asfalt zemin tahrip bedeli birim fiyatın 3(üç) katına kadar cezai müeyyide uygulanır. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Uygunsuz Kazı

MADDE 35- (1) Ruhsat alınmadan yapılan her türlü kazılar uygunsuz kazıdır. Yeraltından insan eli marifetiyle yapılan ruhsatsız kazılarda, kazı alanı kadar stabilize zemin tahrip bedeli birim fiyatının 3 (üç) katına kadar ceza ilgilisinden tahsil edilir. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli  Hükümler

 Yürürlük

 MADDE 36 - (1) Bu yönetmelik Etimesgut Belediye Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 621 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 (2) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Yürütme

 MADDE 37 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Etimesgut Belediye Başkanı yürütür.13/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
MAY
2022
2022 VERGİ DÖNEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ / ÖDEME NOKTALARI
13
ARL
2021
SOSYAL HİZMETLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

 

 

ANKARA İLİ

ETİMESGUT BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMETLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

(TASLAK)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin belediye imkânları dâhilinde ihtiyaçlarının karşılanmasını ve sorunlarının çözümünü amaçlar. Dar gelirli veya yoksul, muhtaç veya gelirleri geçimlerine yetmeyen çocuk, kadın, erkek, aile, yaşlı, engelli, sokakta yaşayan kimsesiz kişiler, öğrenciler, şehit aileleri ile belediye sınırları içinde veya belediye sınırları dışında meydana gelen doğal afetler, salgın hastalıklar veya yangın, patlama ve diğer acil durumlar sonucu zarar görmüş veya mağdur olmuş kişilere, Etimesgut Belediyesinin yapacağı sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri kapsar. Belediyenin kültür hizmetleri kapsamındaki faaliyet ve harcamaları Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
 2. Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve müdahaleyi gerektiren olayları,
 3. Ayni yardım: Yiyecek, giyecek, ev eşyası, yakacak, kırtasiye, tersine göç barınma, bakım, onarım, mesleki eğitimler, çocuklara yönelik eğitimler, psikolojik destek ve danışmanlık gibi muhtaç kişi ve dar gelirli müracaatçının ihtiyacına göre belediye bütçesinin imkânları dâhilinde verilecek mal, malzeme ve hizmet yardımlarını,

ç) Banka: Bu Yönetmelik kapsamında yardım hesabının tutulduğu ve yardım almaya hak kazananlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü bankayı,

 1. Belediye Başkanı: Etimesgut Belediye Başkanını,
 2. Belediye Meclisi: Etimesgut Belediye Meclisini,
 3. Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin iki katını geçmeyen aileyi,
 4. Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

ğ) Geçici ihtiyaç sahibi: Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmeyen fakat tedavi amacı gibi nedenlerle Etimesgut’ta bulunduğu süre boyunca beslenme, barınma ve şehir içi ulaşım ihtiyacı duyan kişiyi,

 1. Hizmet Başvuru Dilekçesi: Sosyal hizmet almak isteyen kişiler tarafından ilgili müdürlüğe sunulan ve hizmetin konusu ile taleplerini dilekçe
 2. İbadethaneler: Her türlü dini hizmetlerin verildiği yerleri,
 3. İlgili Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veya sosyal yardım ve hizmetin konusuna göre Belediye Başkanınca görev verilen müdürlük ve/veya müdürlükleri,
 4. Kimsesiz kişi: Fiziksel ve sosyal yönden kendine yeterliliğini kaybetmiş, sosyal destekten yoksun, annesi babası, yakını, koruyucusu olmayan, sahipsiz veya terk edilmiş kişiyi,
 5. Mağdur kişi: Meydana gelen doğal afetler, salgın hastalıklar veya yangın, patlama ve diğer acil durumlar sonucu maddi, manevi veya kazanç ve gelir yönünden zarar görmüş, geçici veya sürekli dar gelirli duruma düşmüş kişileri,
 6. Muhtaç kişi: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı; 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan ya da aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kişiyi,
 7. Nakdi yardım: Bu Yönetmelik kapsamında belediye bütçesinin imkânları dâhilinde yapılacak para ya da özel

anlaşmalarla para yerine geçebilecek sosyal yardım kartı, akıllı kart,  alışveriş çeki-kuponu,  ulaşım veya toplu ulaşım bedeli, su, elektrik, doğalgaz bedeli vb. ödeme hizmetleri ve araçları ile yapılacak yardımları,

 • Yoksul kişi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yoksulluk sınırı altında gelire sahip kişi veya kişileri, 

ö)Sosyal hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının ülke şartlarında ortalama bir seviyeye getirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

p) Sosyal yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişi ve ailelere belediye bütçesinin imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile barınma ve benzeri yardımları,

r) Sosyal yardım başvuru formu: Sosyal yardımın belirlenmesinde esas olmak üzere; kişilerin durumlarını tespit etmeye yarayan, bu yönetmelik hükümlerine ve 6698 Sayılı Kanuna uygun olarak müdürlükçe hazırlanan ve yardım talebinde bulunanlar tarafından doldurulan belge

s) Sosyal yardım değerlendirme kurulu: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre oluşturulan Kurulu,

ş) Sosyal yardım değerlendirme formu: Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ilgili müdürlükçe hazırlanmış olan müracaatçıların başvurularının değerlendirildiği, incelendiği ve sonucunun gösterildiği formu,

t) Sosyal yardım değerlendirme kriterleri cetveli: Bu yönetmelik ekinde yer alan ve yardım alacak kişilerin değerlendirilmesinde esas teşkil eden kriterleri gösteren, her bir kriterin karşılığında artı (+) ve eksi (-) puanların yer aldığı ve toplam puanlama üzerinden öncelik sırasının ve yardım tipinin objektif olarak belirlenmesini sağlayan, sosyal yardım başvuru formu ekinde doldurulan belge

u) Yaşlı: 60 ve üzeri yaşta olup sosyal, kültürel yönden veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyacı olan kişiyi,

          ifade eder.

Temel ilkeler ve genel esaslar

MADDE 4 –  (1)  Bu Yönetmeliğe göre sosyal hizmetler ve sosyal yardımlardan faydalanacak kişiler arasında, kesinlikle din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapılamaz. Kişilerin siyasi kanaatleri göz önünde bulundurulamaz. Sosyal hizmet ve sosyal yardımlar hakkaniyet esasına göre yapılır.

                        (2) Belediye bu Yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan yoksul, dar gelirli, muhtaç, engelli, yaşlı, geçici ihtiyaç sahibi, öğrenci, kimsesizler, engeliler, kadın ve çocuklar, mağdurlar ile afet ve acil durumlarda zarara uğrayan kişiler ve ailelere yardımda bulunabilir.

                       (3) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilir. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konulur.

                       (4) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç engelli ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir.

                       (5) Sosyal yardım taleplerinin karşılanmasında, sunulan sosyal yardımların talebi karşılamaması halinde; öncelik belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir. Afet ve acil durum nedeniyle yapılacak yardımlarda bu durumdan zarara uğrayan, mağdur kişilere öncelik verilir.

                       (6) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç ve dar gelirli kişileri en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale getirmek amacı ile üretime katılımlarının sağlanması ve istihdamlarına destek olunması esastır.

                        (7) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak devamlı bir hak doğurmaz.

                        (8) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilmez.

                        (9) Sosyal yardımlardan yararlanan kişilere sunulan yardımların insan onurunu rencide etmeyecek şekilde ve teşhir edilmeden yapılması esastır.

                        (10) Nakdi yardımlar için kullanılacak ödeme sistemi ve araçları Müdürlükçe belirlenir, bu amaçla kamu ve özel sektör tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurul, Başvurular, Hakkın Sona Ermesi, Kayıt ve Kontrol Sistemi

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Başkanlık makamının görevlendireceği, ilgili birim Müdürünün Başkanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur veya sözleşmeli belediye personeli arasından görevlendirilecek üç (3) asil, üç (3) yedek üye olmak üzere toplam dört kişiden oluşur.

                        (2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu; Sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından müracaatçının belgelerinin incelenmesi, yerinde yapılan incelemeler ve sosyal yardım değerlendirme formu ve sosyal yardım değerlendirme kriterleri cetveli dikkate alınarak hazırlanan raporları inceleyerek yardım yapılmasının uygun olduğu kişilere yapılacak yardımın miktarı, süresi ve türü ile ilgili karar verir.

                        (3) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun sekretarya işleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş ilgili müdürlük tarafından yapılır.

                        (4) Birim Müdürünün toplantılara katılamadığı durumlarda en kıdemli üye Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna başkanlık yapar,

                        (5) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

                          (6) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, kurul başkanının belirleyeceği günlerde veya üyelerin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

                          (7) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit eder ve uygulamanın belirlenmesine karar verir. Sosyal yardım değerlendirme kriterlerinin güncellenmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılması konularında gerekli hazırlıkları yapar ve Belediye Meclisince karar verilmesini sağlar.

                         (8) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda kararlar oy çokluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde başkanın tarafı çoğunluk olarak kabul edilir.

                         (9) Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacaklar

MADDE 6 –  (1) Belediye sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç, yoksul ve dar gelirli kişi ve ailelere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

 1. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde yaşamını sürdürmekte güçlük çeken kişi ve aileler,
 2. Dar gelirli, muhtaç kişi ve/veya aileler ile çocuk, genç, yaşlı ve engelliler,
 3. Afet, salgın ve acil durumlar nedeniyle zarara uğramış, mağdur olmuş kişi ve/veya aileler,

ç) Hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan dar gelirli kişiler,

 1. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilen kişiler,
 2. T.C. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile yapılacak protokoller çerçevesinde anneleri cezaevinde olup kendileri ile birlikte cezaevinde olan 0-6 yaş grubu çocuklar, 6-18 yaş arası anneleri cezaevinde kendileri dışarıda yakınlarının yanında olan çocuklar,
 3. Şiddet mağduru olup 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu gereği hakkında koruma kararı bulunan veya sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları,
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlarla ilgili hizmet sağlanacak çocuk konukevlerinde gündüz bakım desteği sağlanan dar gelirli ailelerin çocukları,

ğ) Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmediği halde yolculuk veya hastalık sebebiyle tedavi amacıyla Ankara’ya gelmiş Etimesgut ilçesinde geçici konaklayan aileler ve çocukları,

h) Yukarıda sayılanların dışında olmakla birlikte günlük geçimlerini sürdürecek geliri olmayan yardıma muhtaçlığına karar verilen diğer kişi veya aileler,

ı) Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan muhtaç kişi veya dar gelirli aileler,

                    (2) Olağanüstü bir felaket, hayati tehlike arz eden epidemik veya pandemik salgın durumları, diğer salgın hastalıklar veya kazaya maruz kalanlar ile ameliyat geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar veya bu durumların ortaya çıkardığı aciliyet nedeniyle sosyal inceleme yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, beyan esas alınmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapılacak dar gelirli, yoksul veya muhtaç kişi ve aileler,

                    (3) Doğal afetler, salgın hastalıklar veya acil durumlar sonucu dar gelirli ve mağdur duruma düşen kişi veya aileler,

                    (4) İç karışıklık, savaş, doğal felaket, salgın hastalık ve benzeri nedenlerle zorunlu göçle Etimesgut ilçesine gelenler,

                    (5) Bu maddenin 3. ve 4. fıkralarına göre yapılacak sosyal yardımların başvuru koşulları ve yaralanma şartları ve miktarı Belediye Meclisince belirlenir.

Sosyal yardımlara başvurular

MADDE 7 – (1) Sosyal yardımlara başvurular aşağıdaki şekillerde yapılır.

 1. Yardım talebinde bulunmak isteyenlerin, ilgili müdürlükçe hazırlanarak yürürlüğe konulan Sosyal Yardım Başvuru Formu, dilekçe ve istenen belgelerle birlikte Belediyeye müracaatları,
 2. İhtiyaç sahibi kişiler adına zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, eğitim kurumları, muhtarlar ve vatandaşların müracaatları,
 3. Sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından yerinde yapılan tespitler,

ç) Belediyenin internet sitesinden, E-Devletten veya elektronik postadan veya Belediyeye ait web (internet) sitesinden alınan başvurular,

 1. Basında, sosyal medyada çıkan haberler, çeşitli kanallardan alınan ihbarlar.

Sosyal yardım başvurularında istenen belgeler

MADDE 8 – (1) Sosyal yardım almak için başvuruda bulunan muhtaç, dar gelirli veya yoksul kişi ve/veya ailelerden, Sosyal Yardım Başvuru Formunda belirttiği bilgilere istinaden aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Gelir elde ediyorsa maaş veya ücret veya gelir durumunu gösteren vergi matrahı vb belgeler,
 3. Trafik Şube Müdürlüğünden kendisi ve eşi adına araç kaydı belgesi,

ç)  Kendisi ve eşi adına var ise tapu kaydı

 1. Kiracı veya kiralayan ise kira kontratı fotokopisi,
 2. Ailede okuyan öğrenci var ise öğrenim belgesi,
 3. Ailede engelli veya kronik sağlık sorunu olan var ise en az %40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu,
 4. Şehit yakını veya gazi olduğuna dair belge,

ğ)  Belediyemizce hazırlanan form ve ekinde yer alan değerlendirme cetveli. (Sosyal Yardım Başvuru Formu)

            (2) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılacak yardımlarda, Belediye Meclisi kararıyla belirlenen belgeler istenir ve başvuru formu kullanılır.

            (3) İlgili müdürlük ihtiyaç duyduğu başkaca belgeleri resmi sistemlerden sorgulayarak başvuruya ekleyebilir.

Başvuruların incelenmesi ve yardım kararı

MADDE 9 – (1) Başvuruların incelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

 1. Sosyal yardımlar için yapılan başvurular, sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından yerinde veya belgeler üzerinden incelenir.
 2. Usulüne uygun ve gerekli belgelerle yapılan başvurular sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından gerekirse yerinde yapılan incelemelerle tamamlanır. İncelenmesi tamamlanmış başvurular hakkında incelemeyi yapan sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından sosyal yardım değerlendirme formu hazırlanarak Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunulur.
 3. İncelemesi bitmiş başvuru evrakı, bilgisayar ortamında kayıt altına alınır.

ç) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, sosyal yardım inceleme görevlilerinin müracaat kriterleri ve yardımın niteliğine göre gerekli görülmesi halinde yerinde yapılan incelemelere göre oluşturduğu sosyal yardım değerlendirme formunu inceleyerek, başvuru sahibine sosyal yardım yapılıp yapılmayacağına karar verir ve bütçe imkânları dâhilinde gerekli yardım yapılır.

 1. Sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından acil ihtiyaç hâsıl olduğu tespit edilenler ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılacak yardımlarda, sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre yardım yapılır. Bu şekilde yapılan yardımlar daha sonra Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nca uygunluk denetimine tabi tutulur ve karara bağlanır.
 2. Sosyal yardım başvuruları, bu madde hükümlerine göre tamamlandıktan sonra sosyal yardımın niteliğine göre ve ilgili müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, sosyal yardım inceleme görevlilerinin, başvuru evrakıyla birlikte başvuru sahibinin evine giderek yapmış oldukları inceleme ile tamamlanır.
 3.  İkamet edilen bir konut dışında başkaca daire, ticarethane vb bağımsız bölüm mülkü olanlara veya bir  konutu ile birlikte  emlak vergisi rayiç değerleri  toplamı brüt asgari ücretin iki yıllık tutarını aşan miktarda arazi, tarla veya arsaları olanlara Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3. ve 4. Fıkralarındaki uygulamalar hariç sosyal yardım yapılmaz.
 4. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3. ve 4. fıkralarına göre (doğal afetler, salgın hastalıklar, iç karışıklık, savaş veya acil durumlarda) yapılacak sosyal yardımlar Belediye Meclisinin belirleyeceği şartlara göre yapılır.

Sosyal yardım alma hakkının sona ermesi, kayıt, takip ve kontrol sistemi

MADDE 10 – (1) Belediyemizce yapılan güncellemeler, incelemeler, değerlendirmeler ve ihbarlar sonucu Sosyal Yardım Başvuru Formundaki beyanın gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yardımlar kurul tarafından iptal edilir.

   (2) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir, gerekli görülmesi halinde ilgililer hakkında kanuni işlem başlatılır.

                (3) Kişinin ihtiyaç sahipliği halinin ortadan kalktığı, kişinin şahsi beyanı ve yapılan araştırmalarla tespit edilmesi halinde yardım alma hakkı sona erer.

                 (4) İlgili birim, yardım yapılan aile ve kişilere sağlanan yardım ve hizmetlerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak kaydetmek ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

                (5) Kişiler mali durumlarında değerlendirme ölçütlerini etkileyen değişiklik olması halinde bu durumu bir ay içinde sosyal yardım ve hizmetlerden sorumlu Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

                (6) İlgili müdürlük gerekli gördüğü takdirde sosyal hizmet ve yardımlardan yararlananların beyanlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda beyanda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespiti halinde yardım kesilir.

                (7) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan sosyal yardım ve hizmetlerden sahte ve yanıltıcı bilgi, belge düzenlemek, vermek suretiyle haksız yere yararlandığı tespit edilen kişilerin tespiti halinde ödenen nakdi ve ayni yardımlar ilgililerden kanuni faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu konuda ilgililer önceden bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Çeşitleri, Süresi ve Miktarları

Nakdi yardımlar

MADDE 11 – (1) Nakdi yardım çeşitleri aşağıda sayılmıştır.

 1. Sosyal yardım yönetmeliği kapsamındaki tüm gruplardaki ihtiyaç sahibi veya zarar uğramış mağdur kişi ve ailelere yapılacak para ya da para yerine geçebilecek sosyal yardım kartı, akıllı kart, alışveriş çeki, ulaşım bilet veya kartı-kontörü, elektrik, su, doğalgaz vb. ödeme hizmetleri ve araçları ile yapılacak yardımlar. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine verilecek alışveriş çeki veya bu mahiyetteki kupon veya kartlar ile alışveriş yaptırılır, bu amaçla hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır ve alışveriş yapılan merkezlere çek, kupon veya kart bedelleri fatura karşılığında ödenir.
 2. Belediye bütçesinin imkânları dâhilinde Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım, servis ücreti ve diğer eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan yardımlar,
 3. Afet, acil durum veya salgın hastalık hallerinde zarar uğrayan veya mağdur olan veya dar gelirli duruma düşen hemşehri hukukuna haiz her gruptaki kişilere, esnaf, çiftçi, sanatkar, işletme sahibi veya şirket hissedarı kişilere yapılan nakdi yardımlar.

ç) İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere yapılan nakdi bağışlar,

Ayni yardımlar

MADDE 12 – (1) Ayni yardım çeşitleri aşağıda sayılmıştır.

 1. Etimesgut ilçesi sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselerin ihtiyacına göre belediye bütçesinin imkânları dâhilinde verilecek gıda, yakacak, giysi, kırtasiye, ekmek, su, eğitim, ulaşım, mal ve malzemeler,
 2. Öğrencilere ve vatandaşlara verilen sıcak çorba ve kahvaltı yardımları,
 3. Etimesgut sınırları içerisinde ikamet eden veya Etimesgut sınırları içerisinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine, dar gelirli, muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik giysi yıkama yardımları,

ç) İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarında, kapalı mekânlarda veya evlerinde günlük sıcak yemek yardımı,

 1. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı,
 2. Belediye bütçe imkânları dâhilinde, çocukların sünnet ettirilmesi, sünnet kıyafetleri ve hediye verilmesi,
 3. Yönetmelik kapsamındaki muhtaç kişilere geçici konaklama hizmeti ve ödemeleri,
 4. İhtiyaç sahibi öğrencilere, yaşlılara, engellilere, gazi ve şehit ailelerine gezi ve tatil imkânı sağlanarak bunlarla ilişkili ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer ayni ihtiyaçlarının karşılanması. İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak kırtasiye, kitap, eğitim öğretim amaçlı bilgisayar, tablet, internet paketi yardımları,

ğ) Afet, salgın hastalık ve acil durumlara maruz kalanlara yapılan her türlü mal, malzeme ve hizmet yardımları,

 1. Cenaze ve defin hizmetleri kapsamında yapılan yardımlar,

ı) Taziye hizmetleri kapsamında yapılan yardımlar,

 1.  Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, engelli, hasta vatandaşlarımıza, 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sigortalı sayılmayan kişilere, sigortalı olsalar bile giderlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan tıbbi ve rehabilitasyon amaçlı protez, tekerlekli sandalye, koltuk değneği vb. medikal malzemeler gibi yardımlar,
 2.  Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde yaşayan çocuklar ve yeni doğan bebeklere temel gıda (süt, yumurta, peynir, bal mama vb.) ve giysi, malzeme ( bez, biberon vb. ) yardımları,

k) Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan dar gelirli aile ve muhtaç kişilere yapılan yardımlar,

l)  Belediye sınırları içinde yaşayan dar gelirli aile ve muhtaç kişilere kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ilaç ve sağlık giderlerini karşılamak üzere yapılan yardımlar,

m) Evlenecek İhtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve toplu düğünlerinin yapılması,

n) Yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi, dar gelirli, muhtaç ve/veya başarılı öğrencilere gezi ve tatil imkânı sağlanması ve bu süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımlar,

o) Yukarıda sayılan yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, günün şartlarına göre ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılamak üzere yapılacak diğer yardımlar.

(2) Ayni yardımlar belediyenin bütçe olanakları çerçevesinde ve ihtiyaç sahiplerinin önceliklerine göre yapılır.

Sosyal yardımların süresi ve miktarları

MADDE 13 – (1) Sosyal yardımların miktarı ve süreleri sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından yapılan incelemelerin sonucuna göre Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engellilere, Yaşlılara ve Çocuklara Verilecek Sosyal Hizmet ve Yardımlar

Engellilere verilecek sosyal hizmet ve yardımlar

MADDE 14 – (1) Engellilere verilecek sosyal yardım ve hizmetler;

 1. Yerinde bakım, temizlik, sağlık, bakım-onarım, psiko-sosyal destek ve benzeri hizmet ve yardımları,
 2. Ulaşımda kolaylık sağlamak için özel araçla ücretsiz ulaşım hizmeti yardımları,
 3. Okullarda okuyan engelli öğrencilere her türlü beslenme, giysi, temizlik malzemesi ve benzeri yardımları,

 

ç) Engel durumlarına göre, her türlü araç gereç, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, beyaz baston, konuşan saat, hasta bezi, hasta yatağı, hasta karyolası ve benzeri yardımları,

 1. Rehabilitasyon hizmet ve yardımları,
 2. Belediye imkânları dâhilinde tatil, dinlenme, eğitim ve konaklama hizmetleri,
 3. Günün şartlarına göre uygun görülen diğer yardımlardan,

        oluşur.

Engellilere yönelik yapılacak sosyal yardımların şartları ve tespiti

 

MADDE 15 – (1) Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde yaşayan en az %40 ve üzeri engelli raporu olan, sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan engellilere yapılacak sosyal yardımlar, sosyal yardım inceleme görevlilerinin, engellilerin bizzat ikametgâhlarına giderek, ilgili müdürlükçe hazırlanmış Engellilere Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin İnceleme Formuna göre düzenleyecekleri inceleme raporlarının, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmesinden sonra, kurulca uygun görülenlere yardım yapılır.

Yaşlılara yapılacak sosyal hizmetlerin genel esasları

MADDE 16 – (1) 60 ve üzeri yaşlarda olan yaşlı vatandaşlarımıza belediyenin bütçe imkânları doğrultusunda ücretsiz hizmet verilir.

Yaşlılara verilen sosyal hizmet faaliyetlerine başvuru esasları

MADDE 17 – (1) Yaşlılara verilen sosyal hizmet faaliyetlerinden yararlanmak isteyen yaşlı vatandaşlarımızdan Hizmet Başvuru Dilekçesi istenir.

                       (2) Yaşlı vatandaşlarımız bizzat kendileri veya yakınları aracılığı ile başvuru yapabilirler.

Yaşlılara verilecek sosyal hizmet ve yardımlar

MADDE 18 – (1) Yaşlılara verilecek sosyal yardım ve hizmetler;

 1. Evde ve yerinde bakım, temizlik, sağlık, bakım-onarım, psikolojik destek ve benzeri hizmet ve yardımları,
 2. Rehabilitasyon hizmet ve yardımları,
 3. Belediye imkânları dâhilinde tatil, dinlenme, eğitim ve konaklama hizmetleri,

ç) Dezavantajlı yaşlının başta sosyo-ekonomik durumu ve bakımıyla ilgili dezavantajının giderilmesine yönelik olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu kurma hizmetleri,

 1. Doğal afet (salgın hastalıklar, deprem, yangın, sel, kaza ve benzeri) durumlarında verilecek yardım ve hizmetler,
 2. Günün şartlarına göre değişen ve yeni ortaya çıkan hizmet anlayışıyla uygun görülen diğer yardım ve hizmetlerden oluşur.

 

 

Yaşlılara yönelik yapılacak sosyal yardımların şartları ve tespiti

MADDE 19 – (1) Sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından,  Yaşlılara Yapılacak Sosyal Hizmet ve Yardımlara İlişkin İnceleme Formuna göre, yaşlının bizzat evine gidilerek sosyal inceleme yapılır.

           (2) Sosyal yardım inceleme görevlilerinin hazırlamış olduğu sosyal değerlendirme formlarına göre, yaşlının evde bakım ve evde bakıma destek hizmetlerini ( temizlik, sağlık, bakım-onarım, psikolojik destek ve benzeri ) alıp alamayacağına, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunca karar verilir.

Çocuklara yönelik yapılacak sosyal yardımların şartları ve tespiti

MADDE 20 – (1) Etimesgut ilçesi sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselerin 18 yaşından küçük çocukları için sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından yerinde inceleme yapılır.

          (2) Sosyal yardım inceleme görevlilerinin hazırlamış olduğu sosyal değerlendirme formlarının, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmesinden sonra, kurulca uygun görülen 18 yaşından küçük çocuklara yardım yapılır.

                       (3) Çocuklara verilecek hizmetlerde ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kurumlarla işbirlikleri yapılabilir. Gönüllü kişi, dernek ve meslek kuruluşlardan destek alınabilir.

Çocuklara verilecek sosyal hizmet ve yardımlar

MADDE 21 – (1) Çocuklara verilecek yardım ve hizmetler;

 1.  Çocuk konukevlerinde temel olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 45 inci ve 5 inci maddeleri gereğince çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirmeye, çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık hizmetleri,
 2. İlgili kamu kurumlarının katılımı ile ortaklaşa hazırlanacak ulusal ve uluslararası kaynaklı proje ve programlar ile ceza ve tutukevlerinde bulunan annelere ve annelerinin yanında kalan 0-6 yaşındaki çocuklara yönelik sosyal, kültürel, psikolojik, danışmanlık ve rehberlik eğitimleri,
 3. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak ulusal ve uluslararası projelerle, annesi cezaevinde olup yakınlarının yanında bulunan 06-18 yaş aralığındaki risk altındaki çocuklar ile diğer risk altında, dezavantajlı gruplar ve sokakta çalışan çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif, yönlendirme, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,

ç)  Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli aileler ve muhtaç kişilerin çocuklarına yönelik gündüz bakım (kreş) hizmeti için alınacak olan ücretin tamamını veya bir kısmının karşılanacağı yardımı,

 1. Belediyemiz bütçe ve imkânlarına göre Etimesgut’taki çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kahvaltı ve temel gıda, kıyafet, kırtasiye yardımları ile üst öğrenime (lise, üniversite) hazırlık ve takviye kursları açılması, mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyet, organizasyon, proje ve programlar uygulanması, yardım ve hizmetleri,
 2. Günün şartları ve bütçe imkânları dâhilinde uygun görülen diğer yardım ve hizmetlerden,

          oluşur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bütçe, İstatistikler, Ödemeler ve Kayıt Sistemi

Sosyal yardım ve hizmetlerden sorumlu birim ve bütçe

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardım ve hizmetler, görev dağılımında yetki ve sorumluluk verilen İlgili Müdürlük tarafından yürütülür. İlgili Müdürlüğün bütçesine bu amaçla yeteri kadar ödenek konulur. Ödenekler başka amaçlar için kullanılmaz.

Sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin istatistikler

MADDE 23 – (1)  Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin olarak taleplerin alınması sırasında düzenlenen formlar istatistiksel veri tabanının oluşturulmasında esas alınır. Bu veri tabanında sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin istatistiksel veriler aylık ve yıllık dönemler itibariyle yardım yapılan kişi ve aile sayısı, yapılan yardım ve hizmet türleri itibariyle ve raporlamaya uygun bir şekilde detaylı olarak oluşturulur.

           (2)Sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin veriler altışar aylık dönemler itibariyle saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışı kapsamında Belediyenin internet sayfasında yayımlanır.

Giderlerin gerçekleşmesi

MADDE 24 – (1) Sosyal yardımlara ilişkin giderlerin gerçekleştirilmesi, özel bir uygulamaya tabi olmaksızın, diğer mal ve hizmet alımı giderlerinin gerçekleşme esas ve usullerine tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

                                               Sosyal Yardımlara İlişkin Diğer Hükümler

 

İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar

MADDE 25 – (1) Sosyal yardımların yapılması esnasında, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, yardım vakıfları, muhtarlar ve Etimesgut Kent Konseyi ile işbirliği halinde bu Yönetmelik çerçevesinde yardımlar yapılabilir.

                        (2) Sosyal yardım ve hizmeti kapsamında; vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak işbirliği 09/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 26 – (1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli ayni ve/veya nakdi yardım ve destek sağlayabilir.

Kurullarda görev alacaklara ödeme yapılmayacağı

MADDE 27 –(1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan sosyal yardım ve hizmetlerin sunulması için kurulan kurullarda görev alan üyelere ve görevlendirilenlere, kamu görevlilerine ödenecek mesailer dışında, ücret, maaş, huzur hakkı ve benzeri adlar altında ödeme yapılmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 28 – (1) 03/03/2020 tarih ve 109 sayılı Etimesgut Belediye Meclisi kararı ile yürürlükte bulunan Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 29 – (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik Sayıştay görüşü alınarak, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

EK-1 SOSYAL YARDIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ CETVELİ( Muhtaç - Dar Gelirli - Yoksul Kapsamındakiler)

EK-2  SOSYAL YARDIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ CETVELİ (Afet - Acil Durum - Salgın Hastalık Kapsamındakiler)

21
MAY
2021
BAKIM ONARIM

5
MAR
2021
AFETE KARŞI HAZIRLIKLI OL

5
MAR
2021
AFETLERE HAZIR OL

26
AĞS
2020
ANKARA BATI ADLİYE YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
12
AĞS
2020
İHALE İLANI

16
TEM
2020
46820 Ada 1 Parsel Yıkım Tebligatı

Etimesgut Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının 15.06.2020 tarih ve 13268 – 1831 sayılı yazısı ve eklerinde belirtilen; Bağlıca Mahallesi, 46820 ada 1 sayılı parselde bulunan Arasta AVM isimli inşaatın metruk halde bulunduğu, genel güvenliği tehdit ettiği, uyuşturucu madde kullanımına müsait olduğu can ve mal güvenliğini tehdit ettiği, kaçakçılığın yapılması gibi amaçlarla kullanıma müsait olduğu ve yasa dışı işlerle uğraşanların mesken haline getirdiği, katlarda düşme riskine karşı hiçbir önlemin bulunmadığı genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği belirtilmektedir.

İlçe Jandarma Komutanlığınca genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen yapılar ile ilgili gerekli tebligatlar 17.06.2020 tarih ve 1011- 4892 sayılı yazımızla yapı müteahhitine ve tüm maliklere yapılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde;  “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereğince halkın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan, genel güvenlik ve asayiş bakımından da tehlike arz edebilecek durumda olan yapıya yasal işlemlerin yapılabilmesi için 30 gün süre ile resmi internet sayfamızda yayınlanacaktır.  

 

 

 

16
TEM
2020
46061 ada 2 Parsel Yıkım Tebligatı

Etimesgut Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 08.06.2020 tarih ve 10604 – 1518 sayılı yazısı ve eklerinde belirtilen; Ahimesut Mahallesi, 1890.Sokak No:15 sayılı adreste yapılan araştırmada bahse konu olan yapının 8 katlı apartman olduğu, giriş kapısının açık olduğu, içerisinde kimsenin olmadığı, camlarının tümünün kırık olduğu, binada bulunan boş dairelerin içerisinde kırık alkol şişelerinin bulunduğu ayrıca fuhuş yapıldığına ve uyuşturucu kullanıldığına dair emarelerin bulunduğu, boş ve metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak durumların oluşabileceği tespit edilmiştir denilmektedir.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen yapılar ile ilgili gerekli tebligatlar 17.06.2020 tarih ve 1029 – 4924 sayılı yazımızla yapı müteahhitine ve tüm maliklere yapılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde;  “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereğince halkın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan, genel güvenlik ve asayiş bakımından da tehlike arz edebilecek durumda olan yapıya yasal işlemlerin yapılabilmesi için 30 gün süre ile resmi internet sayfamızda yayınlanacaktır.  

 

 

12
MAY
2020
VERGİLERİNİZİ ÖDEMEYİ UNUTMAYIN!

28
NİS
2020
BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE´M


5
ARL
2019
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

12
KAS
2019
MOBİL VEZNE ÇALIŞMA PROGRAMI

16
EKM
2019
ASANSÖR SÖZLEŞMESİ

29
AĞS
2019
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Süvari Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde  bulunan gecekondu maliklerinin hak sahipliğinin tespitine ilişkin başvurular 30.09.2019 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

*Bu ilan tebliğ yerine geçecektir.


ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

10
MAY
2019
Asansör Muayene Ücretleri

27
ARL
2018
OTO YIKAMA VE HALI İŞ YERLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLARA DAİR YÖNERGE
18
ARL
2018
A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org