İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

SOSYAL HİZMETLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

 

 

ANKARA İLİ

ETİMESGUT BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMETLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

(TASLAK)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin belediye imkânları dâhilinde ihtiyaçlarının karşılanmasını ve sorunlarının çözümünü amaçlar. Dar gelirli veya yoksul, muhtaç veya gelirleri geçimlerine yetmeyen çocuk, kadın, erkek, aile, yaşlı, engelli, sokakta yaşayan kimsesiz kişiler, öğrenciler, şehit aileleri ile belediye sınırları içinde veya belediye sınırları dışında meydana gelen doğal afetler, salgın hastalıklar veya yangın, patlama ve diğer acil durumlar sonucu zarar görmüş veya mağdur olmuş kişilere, Etimesgut Belediyesinin yapacağı sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri kapsar. Belediyenin kültür hizmetleri kapsamındaki faaliyet ve harcamaları Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
 2. Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve müdahaleyi gerektiren olayları,
 3. Ayni yardım: Yiyecek, giyecek, ev eşyası, yakacak, kırtasiye, tersine göç barınma, bakım, onarım, mesleki eğitimler, çocuklara yönelik eğitimler, psikolojik destek ve danışmanlık gibi muhtaç kişi ve dar gelirli müracaatçının ihtiyacına göre belediye bütçesinin imkânları dâhilinde verilecek mal, malzeme ve hizmet yardımlarını,

ç) Banka: Bu Yönetmelik kapsamında yardım hesabının tutulduğu ve yardım almaya hak kazananlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü bankayı,

 1. Belediye Başkanı: Etimesgut Belediye Başkanını,
 2. Belediye Meclisi: Etimesgut Belediye Meclisini,
 3. Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin iki katını geçmeyen aileyi,
 4. Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

ğ) Geçici ihtiyaç sahibi: Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmeyen fakat tedavi amacı gibi nedenlerle Etimesgut’ta bulunduğu süre boyunca beslenme, barınma ve şehir içi ulaşım ihtiyacı duyan kişiyi,

 1. Hizmet Başvuru Dilekçesi: Sosyal hizmet almak isteyen kişiler tarafından ilgili müdürlüğe sunulan ve hizmetin konusu ile taleplerini dilekçe
 2. İbadethaneler: Her türlü dini hizmetlerin verildiği yerleri,
 3. İlgili Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veya sosyal yardım ve hizmetin konusuna göre Belediye Başkanınca görev verilen müdürlük ve/veya müdürlükleri,
 4. Kimsesiz kişi: Fiziksel ve sosyal yönden kendine yeterliliğini kaybetmiş, sosyal destekten yoksun, annesi babası, yakını, koruyucusu olmayan, sahipsiz veya terk edilmiş kişiyi,
 5. Mağdur kişi: Meydana gelen doğal afetler, salgın hastalıklar veya yangın, patlama ve diğer acil durumlar sonucu maddi, manevi veya kazanç ve gelir yönünden zarar görmüş, geçici veya sürekli dar gelirli duruma düşmüş kişileri,
 6. Muhtaç kişi: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı; 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan ya da aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kişiyi,
 7. Nakdi yardım: Bu Yönetmelik kapsamında belediye bütçesinin imkânları dâhilinde yapılacak para ya da özel

anlaşmalarla para yerine geçebilecek sosyal yardım kartı, akıllı kart,  alışveriş çeki-kuponu,  ulaşım veya toplu ulaşım bedeli, su, elektrik, doğalgaz bedeli vb. ödeme hizmetleri ve araçları ile yapılacak yardımları,

 • Yoksul kişi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yoksulluk sınırı altında gelire sahip kişi veya kişileri, 

ö)Sosyal hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının ülke şartlarında ortalama bir seviyeye getirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

p) Sosyal yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişi ve ailelere belediye bütçesinin imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile barınma ve benzeri yardımları,

r) Sosyal yardım başvuru formu: Sosyal yardımın belirlenmesinde esas olmak üzere; kişilerin durumlarını tespit etmeye yarayan, bu yönetmelik hükümlerine ve 6698 Sayılı Kanuna uygun olarak müdürlükçe hazırlanan ve yardım talebinde bulunanlar tarafından doldurulan belge

s) Sosyal yardım değerlendirme kurulu: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre oluşturulan Kurulu,

ş) Sosyal yardım değerlendirme formu: Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ilgili müdürlükçe hazırlanmış olan müracaatçıların başvurularının değerlendirildiği, incelendiği ve sonucunun gösterildiği formu,

t) Sosyal yardım değerlendirme kriterleri cetveli: Bu yönetmelik ekinde yer alan ve yardım alacak kişilerin değerlendirilmesinde esas teşkil eden kriterleri gösteren, her bir kriterin karşılığında artı (+) ve eksi (-) puanların yer aldığı ve toplam puanlama üzerinden öncelik sırasının ve yardım tipinin objektif olarak belirlenmesini sağlayan, sosyal yardım başvuru formu ekinde doldurulan belge

u) Yaşlı: 60 ve üzeri yaşta olup sosyal, kültürel yönden veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve desteğe ihtiyacı olan kişiyi,

          ifade eder.

Temel ilkeler ve genel esaslar

MADDE 4 –  (1)  Bu Yönetmeliğe göre sosyal hizmetler ve sosyal yardımlardan faydalanacak kişiler arasında, kesinlikle din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapılamaz. Kişilerin siyasi kanaatleri göz önünde bulundurulamaz. Sosyal hizmet ve sosyal yardımlar hakkaniyet esasına göre yapılır.

                        (2) Belediye bu Yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan yoksul, dar gelirli, muhtaç, engelli, yaşlı, geçici ihtiyaç sahibi, öğrenci, kimsesizler, engeliler, kadın ve çocuklar, mağdurlar ile afet ve acil durumlarda zarara uğrayan kişiler ve ailelere yardımda bulunabilir.

                       (3) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilir. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konulur.

                       (4) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç engelli ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir.

                       (5) Sosyal yardım taleplerinin karşılanmasında, sunulan sosyal yardımların talebi karşılamaması halinde; öncelik belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir. Afet ve acil durum nedeniyle yapılacak yardımlarda bu durumdan zarara uğrayan, mağdur kişilere öncelik verilir.

                       (6) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç ve dar gelirli kişileri en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale getirmek amacı ile üretime katılımlarının sağlanması ve istihdamlarına destek olunması esastır.

                        (7) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak devamlı bir hak doğurmaz.

                        (8) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilmez.

                        (9) Sosyal yardımlardan yararlanan kişilere sunulan yardımların insan onurunu rencide etmeyecek şekilde ve teşhir edilmeden yapılması esastır.

                        (10) Nakdi yardımlar için kullanılacak ödeme sistemi ve araçları Müdürlükçe belirlenir, bu amaçla kamu ve özel sektör tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurul, Başvurular, Hakkın Sona Ermesi, Kayıt ve Kontrol Sistemi

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Başkanlık makamının görevlendireceği, ilgili birim Müdürünün Başkanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur veya sözleşmeli belediye personeli arasından görevlendirilecek üç (3) asil, üç (3) yedek üye olmak üzere toplam dört kişiden oluşur.

                        (2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu; Sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından müracaatçının belgelerinin incelenmesi, yerinde yapılan incelemeler ve sosyal yardım değerlendirme formu ve sosyal yardım değerlendirme kriterleri cetveli dikkate alınarak hazırlanan raporları inceleyerek yardım yapılmasının uygun olduğu kişilere yapılacak yardımın miktarı, süresi ve türü ile ilgili karar verir.

                        (3) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun sekretarya işleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş ilgili müdürlük tarafından yapılır.

                        (4) Birim Müdürünün toplantılara katılamadığı durumlarda en kıdemli üye Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna başkanlık yapar,

                        (5) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

                          (6) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, kurul başkanının belirleyeceği günlerde veya üyelerin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

                          (7) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit eder ve uygulamanın belirlenmesine karar verir. Sosyal yardım değerlendirme kriterlerinin güncellenmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılması konularında gerekli hazırlıkları yapar ve Belediye Meclisince karar verilmesini sağlar.

                         (8) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda kararlar oy çokluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde başkanın tarafı çoğunluk olarak kabul edilir.

                         (9) Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacaklar

MADDE 6 –  (1) Belediye sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç, yoksul ve dar gelirli kişi ve ailelere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

 1. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde yaşamını sürdürmekte güçlük çeken kişi ve aileler,
 2. Dar gelirli, muhtaç kişi ve/veya aileler ile çocuk, genç, yaşlı ve engelliler,
 3. Afet, salgın ve acil durumlar nedeniyle zarara uğramış, mağdur olmuş kişi ve/veya aileler,

ç) Hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan dar gelirli kişiler,

 1. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilen kişiler,
 2. T.C. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile yapılacak protokoller çerçevesinde anneleri cezaevinde olup kendileri ile birlikte cezaevinde olan 0-6 yaş grubu çocuklar, 6-18 yaş arası anneleri cezaevinde kendileri dışarıda yakınlarının yanında olan çocuklar,
 3. Şiddet mağduru olup 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu gereği hakkında koruma kararı bulunan veya sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları,
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlarla ilgili hizmet sağlanacak çocuk konukevlerinde gündüz bakım desteği sağlanan dar gelirli ailelerin çocukları,

ğ) Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmediği halde yolculuk veya hastalık sebebiyle tedavi amacıyla Ankara’ya gelmiş Etimesgut ilçesinde geçici konaklayan aileler ve çocukları,

h) Yukarıda sayılanların dışında olmakla birlikte günlük geçimlerini sürdürecek geliri olmayan yardıma muhtaçlığına karar verilen diğer kişi veya aileler,

ı) Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan muhtaç kişi veya dar gelirli aileler,

                    (2) Olağanüstü bir felaket, hayati tehlike arz eden epidemik veya pandemik salgın durumları, diğer salgın hastalıklar veya kazaya maruz kalanlar ile ameliyat geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar veya bu durumların ortaya çıkardığı aciliyet nedeniyle sosyal inceleme yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, beyan esas alınmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapılacak dar gelirli, yoksul veya muhtaç kişi ve aileler,

                    (3) Doğal afetler, salgın hastalıklar veya acil durumlar sonucu dar gelirli ve mağdur duruma düşen kişi veya aileler,

                    (4) İç karışıklık, savaş, doğal felaket, salgın hastalık ve benzeri nedenlerle zorunlu göçle Etimesgut ilçesine gelenler,

                    (5) Bu maddenin 3. ve 4. fıkralarına göre yapılacak sosyal yardımların başvuru koşulları ve yaralanma şartları ve miktarı Belediye Meclisince belirlenir.

Sosyal yardımlara başvurular

MADDE 7 – (1) Sosyal yardımlara başvurular aşağıdaki şekillerde yapılır.

 1. Yardım talebinde bulunmak isteyenlerin, ilgili müdürlükçe hazırlanarak yürürlüğe konulan Sosyal Yardım Başvuru Formu, dilekçe ve istenen belgelerle birlikte Belediyeye müracaatları,
 2. İhtiyaç sahibi kişiler adına zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, eğitim kurumları, muhtarlar ve vatandaşların müracaatları,
 3. Sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından yerinde yapılan tespitler,

ç) Belediyenin internet sitesinden, E-Devletten veya elektronik postadan veya Belediyeye ait web (internet) sitesinden alınan başvurular,

 1. Basında, sosyal medyada çıkan haberler, çeşitli kanallardan alınan ihbarlar.

Sosyal yardım başvurularında istenen belgeler

MADDE 8 – (1) Sosyal yardım almak için başvuruda bulunan muhtaç, dar gelirli veya yoksul kişi ve/veya ailelerden, Sosyal Yardım Başvuru Formunda belirttiği bilgilere istinaden aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Gelir elde ediyorsa maaş veya ücret veya gelir durumunu gösteren vergi matrahı vb belgeler,
 3. Trafik Şube Müdürlüğünden kendisi ve eşi adına araç kaydı belgesi,

ç)  Kendisi ve eşi adına var ise tapu kaydı

 1. Kiracı veya kiralayan ise kira kontratı fotokopisi,
 2. Ailede okuyan öğrenci var ise öğrenim belgesi,
 3. Ailede engelli veya kronik sağlık sorunu olan var ise en az %40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu,
 4. Şehit yakını veya gazi olduğuna dair belge,

ğ)  Belediyemizce hazırlanan form ve ekinde yer alan değerlendirme cetveli. (Sosyal Yardım Başvuru Formu)

            (2) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılacak yardımlarda, Belediye Meclisi kararıyla belirlenen belgeler istenir ve başvuru formu kullanılır.

            (3) İlgili müdürlük ihtiyaç duyduğu başkaca belgeleri resmi sistemlerden sorgulayarak başvuruya ekleyebilir.

Başvuruların incelenmesi ve yardım kararı

MADDE 9 – (1) Başvuruların incelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

 1. Sosyal yardımlar için yapılan başvurular, sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından yerinde veya belgeler üzerinden incelenir.
 2. Usulüne uygun ve gerekli belgelerle yapılan başvurular sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından gerekirse yerinde yapılan incelemelerle tamamlanır. İncelenmesi tamamlanmış başvurular hakkında incelemeyi yapan sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından sosyal yardım değerlendirme formu hazırlanarak Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunulur.
 3. İncelemesi bitmiş başvuru evrakı, bilgisayar ortamında kayıt altına alınır.

ç) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, sosyal yardım inceleme görevlilerinin müracaat kriterleri ve yardımın niteliğine göre gerekli görülmesi halinde yerinde yapılan incelemelere göre oluşturduğu sosyal yardım değerlendirme formunu inceleyerek, başvuru sahibine sosyal yardım yapılıp yapılmayacağına karar verir ve bütçe imkânları dâhilinde gerekli yardım yapılır.

 1. Sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından acil ihtiyaç hâsıl olduğu tespit edilenler ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılacak yardımlarda, sosyal yardım inceleme görevlisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre yardım yapılır. Bu şekilde yapılan yardımlar daha sonra Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nca uygunluk denetimine tabi tutulur ve karara bağlanır.
 2. Sosyal yardım başvuruları, bu madde hükümlerine göre tamamlandıktan sonra sosyal yardımın niteliğine göre ve ilgili müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, sosyal yardım inceleme görevlilerinin, başvuru evrakıyla birlikte başvuru sahibinin evine giderek yapmış oldukları inceleme ile tamamlanır.
 3.  İkamet edilen bir konut dışında başkaca daire, ticarethane vb bağımsız bölüm mülkü olanlara veya bir  konutu ile birlikte  emlak vergisi rayiç değerleri  toplamı brüt asgari ücretin iki yıllık tutarını aşan miktarda arazi, tarla veya arsaları olanlara Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3. ve 4. Fıkralarındaki uygulamalar hariç sosyal yardım yapılmaz.
 4. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3. ve 4. fıkralarına göre (doğal afetler, salgın hastalıklar, iç karışıklık, savaş veya acil durumlarda) yapılacak sosyal yardımlar Belediye Meclisinin belirleyeceği şartlara göre yapılır.

Sosyal yardım alma hakkının sona ermesi, kayıt, takip ve kontrol sistemi

MADDE 10 – (1) Belediyemizce yapılan güncellemeler, incelemeler, değerlendirmeler ve ihbarlar sonucu Sosyal Yardım Başvuru Formundaki beyanın gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yardımlar kurul tarafından iptal edilir.

   (2) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir, gerekli görülmesi halinde ilgililer hakkında kanuni işlem başlatılır.

                (3) Kişinin ihtiyaç sahipliği halinin ortadan kalktığı, kişinin şahsi beyanı ve yapılan araştırmalarla tespit edilmesi halinde yardım alma hakkı sona erer.

                 (4) İlgili birim, yardım yapılan aile ve kişilere sağlanan yardım ve hizmetlerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak kaydetmek ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

                (5) Kişiler mali durumlarında değerlendirme ölçütlerini etkileyen değişiklik olması halinde bu durumu bir ay içinde sosyal yardım ve hizmetlerden sorumlu Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

                (6) İlgili müdürlük gerekli gördüğü takdirde sosyal hizmet ve yardımlardan yararlananların beyanlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda beyanda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespiti halinde yardım kesilir.

                (7) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan sosyal yardım ve hizmetlerden sahte ve yanıltıcı bilgi, belge düzenlemek, vermek suretiyle haksız yere yararlandığı tespit edilen kişilerin tespiti halinde ödenen nakdi ve ayni yardımlar ilgililerden kanuni faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu konuda ilgililer önceden bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Çeşitleri, Süresi ve Miktarları

Nakdi yardımlar

MADDE 11 – (1) Nakdi yardım çeşitleri aşağıda sayılmıştır.

 1. Sosyal yardım yönetmeliği kapsamındaki tüm gruplardaki ihtiyaç sahibi veya zarar uğramış mağdur kişi ve ailelere yapılacak para ya da para yerine geçebilecek sosyal yardım kartı, akıllı kart, alışveriş çeki, ulaşım bilet veya kartı-kontörü, elektrik, su, doğalgaz vb. ödeme hizmetleri ve araçları ile yapılacak yardımlar. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine verilecek alışveriş çeki veya bu mahiyetteki kupon veya kartlar ile alışveriş yaptırılır, bu amaçla hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır ve alışveriş yapılan merkezlere çek, kupon veya kart bedelleri fatura karşılığında ödenir.
 2. Belediye bütçesinin imkânları dâhilinde Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım, servis ücreti ve diğer eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan yardımlar,
 3. Afet, acil durum veya salgın hastalık hallerinde zarar uğrayan veya mağdur olan veya dar gelirli duruma düşen hemşehri hukukuna haiz her gruptaki kişilere, esnaf, çiftçi, sanatkar, işletme sahibi veya şirket hissedarı kişilere yapılan nakdi yardımlar.

ç) İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere yapılan nakdi bağışlar,

Ayni yardımlar

MADDE 12 – (1) Ayni yardım çeşitleri aşağıda sayılmıştır.

 1. Etimesgut ilçesi sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselerin ihtiyacına göre belediye bütçesinin imkânları dâhilinde verilecek gıda, yakacak, giysi, kırtasiye, ekmek, su, eğitim, ulaşım, mal ve malzemeler,
 2. Öğrencilere ve vatandaşlara verilen sıcak çorba ve kahvaltı yardımları,
 3. Etimesgut sınırları içerisinde ikamet eden veya Etimesgut sınırları içerisinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine, dar gelirli, muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik giysi yıkama yardımları,

ç) İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarında, kapalı mekânlarda veya evlerinde günlük sıcak yemek yardımı,

 1. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı,
 2. Belediye bütçe imkânları dâhilinde, çocukların sünnet ettirilmesi, sünnet kıyafetleri ve hediye verilmesi,
 3. Yönetmelik kapsamındaki muhtaç kişilere geçici konaklama hizmeti ve ödemeleri,
 4. İhtiyaç sahibi öğrencilere, yaşlılara, engellilere, gazi ve şehit ailelerine gezi ve tatil imkânı sağlanarak bunlarla ilişkili ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer ayni ihtiyaçlarının karşılanması. İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak kırtasiye, kitap, eğitim öğretim amaçlı bilgisayar, tablet, internet paketi yardımları,

ğ) Afet, salgın hastalık ve acil durumlara maruz kalanlara yapılan her türlü mal, malzeme ve hizmet yardımları,

 1. Cenaze ve defin hizmetleri kapsamında yapılan yardımlar,

ı) Taziye hizmetleri kapsamında yapılan yardımlar,

 1.  Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, engelli, hasta vatandaşlarımıza, 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sigortalı sayılmayan kişilere, sigortalı olsalar bile giderlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan tıbbi ve rehabilitasyon amaçlı protez, tekerlekli sandalye, koltuk değneği vb. medikal malzemeler gibi yardımlar,
 2.  Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde yaşayan çocuklar ve yeni doğan bebeklere temel gıda (süt, yumurta, peynir, bal mama vb.) ve giysi, malzeme ( bez, biberon vb. ) yardımları,

k) Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan dar gelirli aile ve muhtaç kişilere yapılan yardımlar,

l)  Belediye sınırları içinde yaşayan dar gelirli aile ve muhtaç kişilere kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ilaç ve sağlık giderlerini karşılamak üzere yapılan yardımlar,

m) Evlenecek İhtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve toplu düğünlerinin yapılması,

n) Yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi, dar gelirli, muhtaç ve/veya başarılı öğrencilere gezi ve tatil imkânı sağlanması ve bu süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımlar,

o) Yukarıda sayılan yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, günün şartlarına göre ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılamak üzere yapılacak diğer yardımlar.

(2) Ayni yardımlar belediyenin bütçe olanakları çerçevesinde ve ihtiyaç sahiplerinin önceliklerine göre yapılır.

Sosyal yardımların süresi ve miktarları

MADDE 13 – (1) Sosyal yardımların miktarı ve süreleri sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından yapılan incelemelerin sonucuna göre Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engellilere, Yaşlılara ve Çocuklara Verilecek Sosyal Hizmet ve Yardımlar

Engellilere verilecek sosyal hizmet ve yardımlar

MADDE 14 – (1) Engellilere verilecek sosyal yardım ve hizmetler;

 1. Yerinde bakım, temizlik, sağlık, bakım-onarım, psiko-sosyal destek ve benzeri hizmet ve yardımları,
 2. Ulaşımda kolaylık sağlamak için özel araçla ücretsiz ulaşım hizmeti yardımları,
 3. Okullarda okuyan engelli öğrencilere her türlü beslenme, giysi, temizlik malzemesi ve benzeri yardımları,

 

ç) Engel durumlarına göre, her türlü araç gereç, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, beyaz baston, konuşan saat, hasta bezi, hasta yatağı, hasta karyolası ve benzeri yardımları,

 1. Rehabilitasyon hizmet ve yardımları,
 2. Belediye imkânları dâhilinde tatil, dinlenme, eğitim ve konaklama hizmetleri,
 3. Günün şartlarına göre uygun görülen diğer yardımlardan,

        oluşur.

Engellilere yönelik yapılacak sosyal yardımların şartları ve tespiti

 

MADDE 15 – (1) Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde yaşayan en az %40 ve üzeri engelli raporu olan, sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan engellilere yapılacak sosyal yardımlar, sosyal yardım inceleme görevlilerinin, engellilerin bizzat ikametgâhlarına giderek, ilgili müdürlükçe hazırlanmış Engellilere Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin İnceleme Formuna göre düzenleyecekleri inceleme raporlarının, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmesinden sonra, kurulca uygun görülenlere yardım yapılır.

Yaşlılara yapılacak sosyal hizmetlerin genel esasları

MADDE 16 – (1) 60 ve üzeri yaşlarda olan yaşlı vatandaşlarımıza belediyenin bütçe imkânları doğrultusunda ücretsiz hizmet verilir.

Yaşlılara verilen sosyal hizmet faaliyetlerine başvuru esasları

MADDE 17 – (1) Yaşlılara verilen sosyal hizmet faaliyetlerinden yararlanmak isteyen yaşlı vatandaşlarımızdan Hizmet Başvuru Dilekçesi istenir.

                       (2) Yaşlı vatandaşlarımız bizzat kendileri veya yakınları aracılığı ile başvuru yapabilirler.

Yaşlılara verilecek sosyal hizmet ve yardımlar

MADDE 18 – (1) Yaşlılara verilecek sosyal yardım ve hizmetler;

 1. Evde ve yerinde bakım, temizlik, sağlık, bakım-onarım, psikolojik destek ve benzeri hizmet ve yardımları,
 2. Rehabilitasyon hizmet ve yardımları,
 3. Belediye imkânları dâhilinde tatil, dinlenme, eğitim ve konaklama hizmetleri,

ç) Dezavantajlı yaşlının başta sosyo-ekonomik durumu ve bakımıyla ilgili dezavantajının giderilmesine yönelik olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu kurma hizmetleri,

 1. Doğal afet (salgın hastalıklar, deprem, yangın, sel, kaza ve benzeri) durumlarında verilecek yardım ve hizmetler,
 2. Günün şartlarına göre değişen ve yeni ortaya çıkan hizmet anlayışıyla uygun görülen diğer yardım ve hizmetlerden oluşur.

 

 

Yaşlılara yönelik yapılacak sosyal yardımların şartları ve tespiti

MADDE 19 – (1) Sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından,  Yaşlılara Yapılacak Sosyal Hizmet ve Yardımlara İlişkin İnceleme Formuna göre, yaşlının bizzat evine gidilerek sosyal inceleme yapılır.

           (2) Sosyal yardım inceleme görevlilerinin hazırlamış olduğu sosyal değerlendirme formlarına göre, yaşlının evde bakım ve evde bakıma destek hizmetlerini ( temizlik, sağlık, bakım-onarım, psikolojik destek ve benzeri ) alıp alamayacağına, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunca karar verilir.

Çocuklara yönelik yapılacak sosyal yardımların şartları ve tespiti

MADDE 20 – (1) Etimesgut ilçesi sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselerin 18 yaşından küçük çocukları için sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından yerinde inceleme yapılır.

          (2) Sosyal yardım inceleme görevlilerinin hazırlamış olduğu sosyal değerlendirme formlarının, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmesinden sonra, kurulca uygun görülen 18 yaşından küçük çocuklara yardım yapılır.

                       (3) Çocuklara verilecek hizmetlerde ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kurumlarla işbirlikleri yapılabilir. Gönüllü kişi, dernek ve meslek kuruluşlardan destek alınabilir.

Çocuklara verilecek sosyal hizmet ve yardımlar

MADDE 21 – (1) Çocuklara verilecek yardım ve hizmetler;

 1.  Çocuk konukevlerinde temel olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 45 inci ve 5 inci maddeleri gereğince çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirmeye, çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık hizmetleri,
 2. İlgili kamu kurumlarının katılımı ile ortaklaşa hazırlanacak ulusal ve uluslararası kaynaklı proje ve programlar ile ceza ve tutukevlerinde bulunan annelere ve annelerinin yanında kalan 0-6 yaşındaki çocuklara yönelik sosyal, kültürel, psikolojik, danışmanlık ve rehberlik eğitimleri,
 3. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak ulusal ve uluslararası projelerle, annesi cezaevinde olup yakınlarının yanında bulunan 06-18 yaş aralığındaki risk altındaki çocuklar ile diğer risk altında, dezavantajlı gruplar ve sokakta çalışan çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif, yönlendirme, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,

ç)  Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli aileler ve muhtaç kişilerin çocuklarına yönelik gündüz bakım (kreş) hizmeti için alınacak olan ücretin tamamını veya bir kısmının karşılanacağı yardımı,

 1. Belediyemiz bütçe ve imkânlarına göre Etimesgut’taki çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kahvaltı ve temel gıda, kıyafet, kırtasiye yardımları ile üst öğrenime (lise, üniversite) hazırlık ve takviye kursları açılması, mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyet, organizasyon, proje ve programlar uygulanması, yardım ve hizmetleri,
 2. Günün şartları ve bütçe imkânları dâhilinde uygun görülen diğer yardım ve hizmetlerden,

          oluşur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bütçe, İstatistikler, Ödemeler ve Kayıt Sistemi

Sosyal yardım ve hizmetlerden sorumlu birim ve bütçe

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardım ve hizmetler, görev dağılımında yetki ve sorumluluk verilen İlgili Müdürlük tarafından yürütülür. İlgili Müdürlüğün bütçesine bu amaçla yeteri kadar ödenek konulur. Ödenekler başka amaçlar için kullanılmaz.

Sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin istatistikler

MADDE 23 – (1)  Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin olarak taleplerin alınması sırasında düzenlenen formlar istatistiksel veri tabanının oluşturulmasında esas alınır. Bu veri tabanında sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin istatistiksel veriler aylık ve yıllık dönemler itibariyle yardım yapılan kişi ve aile sayısı, yapılan yardım ve hizmet türleri itibariyle ve raporlamaya uygun bir şekilde detaylı olarak oluşturulur.

           (2)Sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin veriler altışar aylık dönemler itibariyle saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışı kapsamında Belediyenin internet sayfasında yayımlanır.

Giderlerin gerçekleşmesi

MADDE 24 – (1) Sosyal yardımlara ilişkin giderlerin gerçekleştirilmesi, özel bir uygulamaya tabi olmaksızın, diğer mal ve hizmet alımı giderlerinin gerçekleşme esas ve usullerine tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

                                               Sosyal Yardımlara İlişkin Diğer Hükümler

 

İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar

MADDE 25 – (1) Sosyal yardımların yapılması esnasında, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, yardım vakıfları, muhtarlar ve Etimesgut Kent Konseyi ile işbirliği halinde bu Yönetmelik çerçevesinde yardımlar yapılabilir.

                        (2) Sosyal yardım ve hizmeti kapsamında; vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak işbirliği 09/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 26 – (1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli ayni ve/veya nakdi yardım ve destek sağlayabilir.

Kurullarda görev alacaklara ödeme yapılmayacağı

MADDE 27 –(1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan sosyal yardım ve hizmetlerin sunulması için kurulan kurullarda görev alan üyelere ve görevlendirilenlere, kamu görevlilerine ödenecek mesailer dışında, ücret, maaş, huzur hakkı ve benzeri adlar altında ödeme yapılmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 28 – (1) 03/03/2020 tarih ve 109 sayılı Etimesgut Belediye Meclisi kararı ile yürürlükte bulunan Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 29 – (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik Sayıştay görüşü alınarak, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

EK-1 SOSYAL YARDIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ CETVELİ( Muhtaç - Dar Gelirli - Yoksul Kapsamındakiler)

EK-2  SOSYAL YARDIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ CETVELİ (Afet - Acil Durum - Salgın Hastalık Kapsamındakiler)

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org