İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
REMZİ DEMİREL

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Kuruluşu

Bilgi İşlem Müdürlüğü; müdür ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

 1. Akıllı Kent Otomasyonu ve Kent Bilgi Sistemi içerisinde kullanılan verilerin güncel tutulması ile ilgili olarak; saha taraması, kamu kurum, kuruluşları ile veri alış verişi ve koordinasyonu, müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması, mal ve hizmetlerin satın alınması ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek.
 2. Belediye hizmetleriyle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yıllık raporlar düzenlemek, Başkanlık Makamına Belediye çalışmaları ile ilgili diğer konularda aylık izleme raporları hazırlamak,
 3. Belediyenin tüm birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları ve donanımları temin etme, gerekli sistemi kurma ve işleyişini sağlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek. Bu kapsamda;
  1. Belediye binasında bulunan bilgisayar ağının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temin edilmesi, bu amaçla, Belediye bünyesindeki tüm birimlerde kullanılan bilgisayar ve yardımcı makinelerin tamir ve bakımını yapmak,
  2. Belediye birimlerinde kullanılan PC ve çevre aygıtlarının temini, düzenli çalışmasının sağlanması için gerekli bakımların yapılması ve sorunlarının giderilmesi, bilgisayar sistem ağının güvenliği için oluşturulan güvenlik sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
  3. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi veya temini, birimlerce kullanılan yazılımların ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesi, Programlarda çıkan eksikliklerin giderilmesi, gerekli uyarlamaların yapılması,
  4. Belediyenin internet sayfası ile ilgili düzenleme ve güncellemelerin yapılması, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere internet desteği sağlaması ve söz konusu birimlerden gelen Web sayfalarının tasarımını ve güncellemelerinin yapılması,
  5. Belediyeye ait verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve güvenliğinin sağlanması, Tüm işlemlerin ve bilgilerin dijital ortama aktarılması ve geliştirilmesinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,
  6. Gerek görülen belediye personelinin bilgisayar ve çevre birimleri ile ilgili eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgisayar sarf malzemesi talepleri ile ilgili teknik şartnameler hazırlanarak temin edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.
 4. Çağdaş BT (Bilgi Teknolojilerinin), IT (İletişim Teknolojilerinin) ve her türlü teknik gelişmeleri inceleyerek belediyede kullanımlarının teşvik ve temininin sağlanması hususunda çalışmalar yapmak.
 5. E-devlet ve E-belediye alt yapılarının kurulması için; gerekli CBS, KBS, harita ve arşivlerin sayısallaştırılması, bölge araştırmalarının yapılması ve bölgenin vektörel-sayısal kayıtlarının tutulması, yazılım ve analizlerinin çıkartılması ve hazırlanması konularında gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak  veya katkıda bulunmak.
 6. İletişim ve bilişim teknolojisinin gerektirdiği tüm hizmetleri, malzeme araç, gereç, yazılım ve donanımlarını temin etmek, tamir-bakımını yapmak veya yaptırmak.

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek amacı ile en fazla 5 adet fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulur. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org