İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
FATMA ATAY DEMİRHAN

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Kuruluşu

Hukuk İşleri Müdürlüğü; müdür, avukatlar ve alt birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

  1. Etimesgut Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, yasalar, tüzükler ile yönetmeliklere göre Başkan tarafından verilen, vekaletnamede saptanan sınırlar içinde çözümler getirmek,
  2. Başkan adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde, avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, icra işlemlerini yürütmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli işlemleri yapmak ve davaları sonuçlandırmak, aleyhe kararları temyiz etmek,
  3. Başkanlık makamı ile Başkanlık onaylı müdürlüklerin yazılı istekleri üzerine hukuksal sorunlar hakkında görüş belirtmek.
  4. Davacılar tarafından Belediye aleyhine, Belediye tarafından davalılar aleyhine açılan adli ve idarî davalar ile ilgili olarak ilgili Avukat tarafından dilekçelerin süresi içerisinde mahkemeye verilmesi, temyiz edilmesi için hazırlanan temyiz ve karar düzeltme dilekçelerinin masraflarının yapılarak süresi içinde ilgili mahkemeye verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  5. İcra Müdürlükleri ve İcra Hakimlikleri ile ilgili Avukatlar tarafından hazırlanan şikayet dilekçelerinin, mal beyanlarının süresi içinde ilgili Müdürlüklere verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  6. Duruşma tutanaklarının alınması, sonuçlanan davaların kararlarının tebliğe çıkarılması, mahkeme masrafı, keşif ve bilirkişi ücretlerinin ilgili mahkeme veznesine yatırılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
  7. Davacılar tarafından Belediye aleyhine, Belediye tarafından davacılar aleyhine açılan davaların dosya açma ve kayıt işlemlerini yapmak.

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere 1 Avukatlar birimi ve 1’de İcra ve İdari İşler birimi olmak üzere toplam 2 birim başkan onayı ile kurulabilir.

Aylık Falliyet Raporu

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

 MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr