İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
ADEM AKSU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; müdür ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Belediyenin İnsan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi, iş gücü verimliliğinin arttırılması ile ilgili çalışmaları yapmak. Belediye personel politikasının “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara” uygun olarak oluşmasını sağlamak.
  2. Belediye memurlarının atama, görevde yükselme, sicil, disiplin,  özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri, İş Kanununa tabi işçilerin iş akdi, iş akdi fesh, Toplu İş Sözleşmesi, sendikal ilişkiler, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri, Belediye Kanununun 49.maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sözleşmelerini yapmak, yenilemek ve iptal etmek,  özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri yapmak,
  3. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre işlemleri yürütmek,
  4. Belediye personelinin eğitim programını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak, 3308 sayılı çıraklık ve mesleki eğitim kanunu gereğince öğrenci staj işlemlerini yapmak,
  5. Belediye memurlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavı iş ve işlemlerini yapmak,
  6. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, kurum çalışanlarına motivasyon sağlayıcı ve arttırıcı her türlü çalışmayı yapmak.
  7. Kurum çalışanlarının; Kurumdan beklentilerini, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların gelişimi ve yönetime katılımını temini amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapar, yaptırır ve katkıda bulunur.
  8. Belediyenin kısa ve uzun dönem gelişim planlarının hazırlanması ve insan gücü ve ihtiyacının belirlenmesi faaliyetlerini yürütmek, stratejik nitelikte büyük projelerin söz konusu olması halinde, kalkınma planında çerçevesinde projelerin insan gücü ihtiyacını belirlemek,

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için 1 adet şeflik, en fazla 4 adet fonksiyonel servis/birim Başkanlık onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

 

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr