İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
SERKAN DÜZTÜRK

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 T.C
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM,HUKUKSAL DAYANAK,SÜRE,KURULUŞ,TEŞKİLAT VE
TANIMLAR

Amaç ve Kapsam:

Madde-1
Bu Yönetmeliğin amacı,Etimesgut Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ve bağlı birimlerin görev ve yetkileri çerçevesinde çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Hukuksal Dayanak:

Madde-2
   Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye kanunun 48,49,71.maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Kuruluş:

Madde-3
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Meclisimizin 08/10/2010 tarih ve 569 sayılı almış olduğu Meclis kararı ile kurulmuştur.
Teşkilat:

Madde-4
Müdürlüğün görevleri daha etkin ve verimli yürütebilmesi içim;
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü:
a)İşletme ve İştirakler Müdürü
b)İşletme ve İştirakler Şefliği
c)İdari işler Şefliği
d)İhale İşler Şefliği
e)Başkanlık onayı ile oluşturulan en fazla 7 (yedi) adet fonksiyonel birim/servisten oluşur.
Süre:

Madde-5
Bu yönetmenlik Belediye Meclisince değiştirilmediği müddetçe geçerlidir.
Tanımlar:

Madde-6
Bu yönetmenlikte geçen;
Belediye: Etimesgut Belediyesini
Başkanlık :Etimesgut Belediye Başkanlığını
Müdürlük: İşletme ve İştirakler Müdürünü
Birim: Belirli Hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve uygulayan ve bu çerçeve içinde çalışan şeflikler ve fonksiyonel birim/servisleri belirtir.

İKİNCİ BÖLÜM
                    Görev,Yetki ve Sorumluluklar
Madde-7

Müdürlüğün görevleri şunlardır;
(a)Belediye sınırları içinde kanun ve yönetmelikler uygun Etimesgut Belediye Başkanlığınca kurulması kararlaştırılan İşletme ve İştiraklerin kuruluş,işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,işletilen işletmelerin çalışması,yönetimi,denetimi,verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak,Belediye birimlerinin mal ve hizmet taleplerini doğrudan temin ve ihale yoluyla 4734 sayılı Kamu ihale kanunun ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde karşılamak.
(b)Belediyeye ait sosyal,kültürel,sanatsal,sportif,(engelliler eğitim,gençlik,aile danışma,psikolojik rehberlik ve danışmanlık,kültür merkezleri,judo eğitimi,yüzme havuzları,faaliyetleri merkezleri,kadın sığınma evleri,sokak çocuklarına gece barınma yerleri,kreş,spor ve sergi sarayları,sosyal ve sportif faaliyet merkezleri,çocuk meclisi vb.)faaliyetlerin hizmet verdiği Belediyeye ait işletme ve iştiraklerini işletmek,her türlü iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
(c)Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptırmak ve ihale sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak,harcama yetkilisi olarak ihtiyaçların tespiti ve temini için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
(ç)Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç,hedef,strateji,misyon,vizyon ve ilkeler doğrultusunda,yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ilgili politikalarını belirleyerek üst yönetimin onayına sunmak,onaylanan politikalarının uygulanışını izlemek.
(d)Stratejik plana uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken Etimesgut Belediyesi’nin amaçları, uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu,sağlamak,hazırlanan plan,program ve bütçe önerilerini üst yönetimin onayına sunmak.
(e)Etimesgut Belediyesi ‘nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirilecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri,yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek;gerektiği hallerde önlemler almak,ilgililere bilgi vermek.
(f)Birim faaliyetlerinin, iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dahilinde astları arasında dağıtmak, sorumlulukları belirlemek, Astların liyakat değerlendirilmesini yapmak, Gerektiğinde terfi taltif önerilerini üst yönetime sunmak, sorunlarını görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak ve ahenkli bir çalışma düzeninin oluşmasını sağlamak.
(g)Yönetimi altındaki birimlerin faaliyetlerini takip etmek, iş verimini artıracak şekilde birimler arası iyi bir haberleşme sistemini oluşturmak; birimlerle ilgili kayıtları tutmak, kayıtları tutulan evrakların tertip ve muhafaza edilmesini sağlamak, gelen ve giden evrakları özelliğine göre ilgili birimler havale etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
(ğ)Birimlerine ait taşınır ve taşınmazların ilgili mevzuatlarında belirtilen usul ve esaslara göre kayıt ve kontrol işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak.
(h)Çalışanların mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim alımlarını sağlamak.
(ı)Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, istihdam edilecek personelin seçiminde ilgili mevzuatlara uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teklifte bulunmak.
(i)Belediye iştirakleri olan şirketlerin ana sözleşme hükümleri çerçevesinde;ayni,nakdi sermaye artırımı yeniden değerlendirme iştirake katılım payı gibi taleplerini incelemek  değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak.

 

(j) Astların liyakat değerlendirilmesini yapmak (sicil raporlarını doldurmak) gerektiğinde taltifte bulunmak, sorunlarını görev kapsamında çözüm bulmaya çalışmak, disiplini ve onaylanan  disiplin cezalarını uygulanmasını sağlamak.
(k)Birimlerin faaliyetlerini gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç malzeme vb. ihtiyaçları temin etmek ve temin için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
(ı)Belediye iştiraklerini çalışmalarını, şirketlerin vereceği raporlar ile gerektiğinde istenecek ek bilgiler ve belgeler aracılığı ile izlemek, değerlendirmek ve mevcut iştiraklerle olan ilişkilerde Belediyenin menfaatlerini korumak iştiraklerin karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak çalışmalarını sağlamak.

Madde-8

Müdürlüğün görevleri şunlardır:
(a)İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatları çerçevesinde yöneticilik kararlarını yerine getirmek.
(b)Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak.
(c)Müdürlük faaliyetlerini ilgilendirilen mevzuatı takip etmek.
(ç)Üst makam tarafından istenilen bilgileri temin için raporlar hazırlamak sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek.
(d)Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp ve programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
(e)Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek
(f)Birimlerin 24 saat güvenliğini sağlamak ve olayları zamanında kolluk kuvvetlerine bildirmek
(g)Yangın ve sabotaj ihtimaline karşı tedbir almak, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve itfaiyeden yardım istemek.
(h)Belediyenin bütün birimleri ile işbirliği sağlamak
(ı)Yıllık faaliyet raporlarını Başkanlık Makamına sunmak
(i)Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.
(j)Müdürlük bütçe ve ücret tarife teklifini hazırlamak.
(k)Birimlerin mal ve hizmet taleplerini doğrudan temin ihale yoluyla 4734 sayılı kamu ihale kanunun ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde karşılamak. Yapılan işlerle ilgili olarak her ay sonunda yüklenici firma/firmaların geçici hak ediş raporunu hazırlamak ve geçici muayene kabuk komisyonu’na sunmak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.
(l)Görev alanına giren konularda uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda üst makama tekliflerde bulunmak.
(m)Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar mazeretini vermek, ödül takdirname yer değiştirme gibi personel işlemleri için üst makama önerilerde bulunmak görevlerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek.
(n)Görevini gereğini yerine getirmeyen çalışma usul ve esaslara aykırı hareket eden personel hakkında gerekli işlemleri başlatmak.
(o)Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden azami ölçüde tedbirleri almak.

 

 

Madde-9

İşletmeler ve İştirakler Şefliğinin görev,yetki ve sorumlulukları:
(a)Başkanlığımızın girişeceği yatırımlar için gerekli etüt ve projeleri hazırlamak ve planlamak
(b)Belediyemiz bünyesinde bulunup Müdürlüğe bağlı olan İşletme ve iştiraklerin verimli bir şekilde çalışmasını temim etmek.
(c)İşletmelerin günün şartlarına göre ekonomik kurallar içinde üretimlerini artırıcı mali ve teknik etütler yapmak.
(ç)İşletmelerin yaptıkları iş programları bütçe ve bilançolarını tetkik edip Başkanlığa sunulması işletmeler ve iştiraklerle koordinasyonu sağlamak ve işletmelerin çalışmalarına yön vermek.
(d)Belediye şirket işletme ve iştiraklerin her türlü faaliyetlerini halka hizmet ederken, kaynakların optimum kullanımı gerçek ihtiyaçlara yönelik etkin verimli ekonomik hızlı kalite ve kolay ulaşır olabilmesi için tespit ve öneriler yapmak.
(e)İşletme iştirakler her türlü iş ve işlemlerin hesap verebilirlik şeffaflık ve açıklık yönlerinden izlemek ilgili yasalara göre idari ve mali denetim olağan ve olağanüstü genel kurul gibi faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde şirket işletme ve iştiraklerini yetkili organların bilgilendirmek.
(f)Belediye şirket işletme ve iştiraklerini insan kaynakları ve istihdam politikaları hakkında öneriler geliştirmek gelişmeler ve ihtiyaçlar göre yeni şirket ve ortaklık kurulması seçeneklerini incelemek ve gerekçeli öneriler geliştirmek.
(g)Belediyemizden faaliyetlerini sürdüren hali hazırdaki şirket işletme ve iştiraklerin devri satışı tasfiyesi vb. konularda gerekli tüm iş işlemlerin yürütülmesine katkı sağlamak.
(ğ)Sosyal kültürel ve sportif tesisler kurmak ve şişletmesini sağlamak.
(h)Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

Madde-10

İhale Şefliğinin görevleri:
(a)Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek işletme ve iştiraklerin mal hizmet alımları ile müdürlüğün mal ve hizmet alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve Mevzuatlar çerçevesinde yürütmek ve bu hususta gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak.
(b)Müdürlüğün ve bağlı birimlerin mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale iş ve işlemlerini yapmak.
(c)İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgili bağlı birimlere iletmek.
(ç)Müdürlüğün ve bağlı birimlerin mal ve hizmet alımlarını 4734 sayılı Kamu ihale kanunu çerçevesinde gerçekleştirdikten sonra alımı yapılan ürünlerin muayene ve kabulünü yapmak satın alma dosyasını Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
(d)Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde yürütmek.
(e)Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.

 

 

 

 


Madde-11

İdare İşler şefliği’nin Görevleri:
(a)Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin özlük işlemlerini takip ederek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilmesini sağlamak.
(b)Müdürlük personeline ait sicil dosyalarının düzenlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak.
(c)Müdürlük personelinin hizmet sırasında terfi, nakil,izin cezalandırma, işten ayrılma ve emeklilik işlemlerini yürütmek ve personellerle ilgili her türlü özlük işlerini tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
(ç)Müdürlüğün diğer birimlerle işbirliği yaparak gider ve gelir bütçe tekliflerini hazırlamak stratejik çalışma planlarını faaliyet raporlarını hazırlamak ve bilgi alışverişinde bulunmak.
(d)Müdürlüğün tüm yazışmalarını gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.
(e)Her türlü genelge,tebliğ yönetmenlik ve Müdürlük emirlerini ilgili personele duyurmak ve Müdürlüğün her türlü idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatlara göre yürütmek.
(f)Müdürlüğe ait taşınır malların giriş-çıkış kayıt değer tespiti hurda sayım devir bakım  ve onarım işlerini yürütmek.

 

 

Yetki ve Sorumlulukları:

Madde-12

Müdür ve Şefler:

 5393 sayılı Belediye Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu göreviyle ilgili diğer mevzuat bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bağlı bulunduğu Üst makama karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevin Planlanması ve Yürütülmesi

Madde-13 Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Madde-14 Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve gayreti göstererek verilen görevleri süratle yapmak zorundadır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde-15 Müdürlük tarafından Şefliklere gönderilen yazıların tamamı gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. Evrak hakkındaki gerekli işlemler yapılarak yapılan başvuru ve talepler yasal çerçeve sürede değerlendirilerek Müdürün görüşü doğrultusunda ilgisine cevap verilir.

Madde-16 Müdürlük’de yasal sorumluluk çerçevesinde tutulan evraklar, ihale dosyaları, projeler, hak ediş dosyaları ve diğer dosyalar mevzuat hükümlerine uygun olarak arşivlendirilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Madde-17 İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur
Madde-18 Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayınlanmasını müteakiben yürürlüğe girer.
Madde-19 Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

BAĞLI BİRİMLER
1- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
2- Hanımeller Üretim Merkezi
3Göktürk Aile Yaşam Merkezi
(a) Kuaför
(b) Güzellik Merkezi

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr