İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
NİHAT BAYRAMOĞLU

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Kuruluşu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; müdür, şef ve müdürlük bünyesinde oluşturulan  fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi için prensipleri, uygulama esaslarını tespit etmek, programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almak.
  2. Park Bahçe hizmetleri ile kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü sağlayacak standartlar seviyesine ulaştırmak  İçin projeler geliştirmek, planlama yapmak, bakımı ve korunmasını sağlamak. Bu amaçla; rekreasyon alan miktarlarını arttırmak, park ve bahçe, çocuk bahçesi, yeşil alan, spor sahaları, yaya bölgeleri vs. tesis edilecek yerleri belirlemek, mülkiyeti Belediyeye veya Hazineye ait alanların etüt, proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak, yapılan alanların bakım, onarım, işletme ve güvenliğini sağlamak. 
  3. Müdürlüğün hizmetlerini etkin ve verimli yürütmek üzere, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri satın almak, satın alma öncesi ve sonrası yasal alt yapıyı hazırlamak, Satın alma yoluyla alınan mallara ilişkin muayene ve taşınır vize işlemlerini yapmak.
  4. Müdürlük fonksiyonları ile ilgili, ağaç, çiçek, çim ve benzeri ürünlerin temin ya da üretilmesini sağlamak, gerekli araç ve gereci temin etmek, bakım-onarımını yapmak,
  5. Park ve bahçelerin aydınlatma ve sulamasını yapmak, bakım ve korumasını yapmak ve yaptırmak, yeni yapılan parklara isim teklif etmek, yol ağaçlandırması yapmak, yaptırmak ve bakımını temin etmek,
  6. Belediye sınırları içinde kalan bölgede çevreye muhalif olan, park ve bahçeleri kirleten ya da zarar veren vatandaşlara cezai işlem yapmak. 
  7. Belediye sınırları içerisinde ruhsata tabi yapılarda peyzaj projelerinin tasdiki ve onayını yapmak. İskan ruhsatında projeye uygun düzenlemenin yapılıp yapılmadığını kontrol edip çevre vizesini vermek.

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için 2 adet şeflik, en fazla 6 adet fonksiyonel birim/servis Başkanlık onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

 

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

MECLİS KARARI

 

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr