İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
VECDİ BAĞIŞ ÜSTÜN

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

ANKARA İLİ
ETİMESGUT BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ;  dar gelirli, yoksul, muhtaç, gazi ve şehit yakınları, dul ve yetimler, kimsesizler ile engellilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Etimesgut Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, muhtaç, gazi ve şehit yakınları, dul ve yetimler, kimsesizler ile engellilere yapılacak ayni yardımları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, kırtasiye, tıbbi ve rehabilitasyon amaçlı araç gereçler, ev eşyası ile sosyal inceleme raporuyla verilmesi gerekli görülen diğer malzeme yardımlarını,
b) Belediye: Etimesgut Belediyesini,
c) Belediye Başkanı: Etimesgut Belediyesi Başkanını,
d) İhtiyaç Sahibi: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasını geçindirmeye yetecek geliri bulunmayan kimseyi,
e) Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,
f) Kimsesiz: Anne-babası veya kişiyi korumak ve bakmakla yükümlü bir yakını bulunmayan kimseyi,
g) Muhtaç: İhtiyaç duyduğu şeyi başkasından sağlamak zorunda olan yoksul ve fakir kimseyi,
h) Engelli: Bedensel eksikliği veya zihinsel ve ruhsal bozukluğu olması nedeni ile çalışamaz ya da iş göremez durumda olan kişiyi,
ı) Sosyal İnceleme: Ayni yardımdan faydalanacak olanların tespiti çalışmalarını yapmakla görevli personelin, yardım talebinde bulunanların sosyal ve ekonomik durumları hakkında yapacağı incelemeyi,
j) Yardım: Ayni olarak verilecek yardımları,
k) Yoksul:  Geçimini temin etmekte sıkıntı çeken, fakirlik ve sefalet içinde olan veya çalışma gücünü kullanmakta yetersiz olan kimseleri,
l) Müdürlük: Yönetmelik hükümlerini uygulayacak olan “ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüdür”,
m) Yönetmelik:  Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’ ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yardımların Çeşitleri ve İçeriği
Yardım Çeşitleri

MADDE 5- (1) Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar.
a) Gıda Yardımı: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda değerlendirme kurulunca belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da belirli aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, gazi ve şehit yakınları, dul ve yetimler, kimsesizler ile engellilere dağıtılır.
b) Kırtasiye Yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım defter, kitap, araç-gereç, çanta gibi malzemelerden oluşur.
c) Giyim Yardımı: Elbise, pantolon, kaban, kazak, ayakkabı, vb. giyim eşyasını kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Kurulu

Değerlendirme kurulunun oluşumu
MADDE 6- (1) Değerlendirme Kurulu Başkanı, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, diğer üyeler memur veya Sözleşmeli memur olmak üzere en az 3 ve tek sayıda kişiden oluşan kurul yedek üyelerde dâhil olmak üzere Belediye Başkanı tarafından oluşturulur. 

Kurul kararı ve toplantıları
MADDE 7- (1) Kurul eksiksiz olarak toplanır, kararlar üyelerin çoğunluğu ile alınır.
         (2) Kurul üyelerinin izinli ya da raporlu olduğu sürelerde toplantılara yedek üyeler katılır.
         (3) Kurul toplantılarını her ayın son haftasında mesai saatleri içerisinde gerçekleştirir.

Kurulun görevleri
MADDE 8- (1) Değerlendirme Kurulunun görevleri:
a) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek bilgi ve belgelerini belirlemek.
b) Sosyal yardıma başvuranların ihtiyaç sahibi olup olmadığına karar vermek.
c) İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlığının ortadan kalkması halinde sosyal yardımların kesilmesine karar vermek.
¬¬¬¬
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal İnceleme Raporları

Sosyal inceleme raporları
MADDE 9- (1)  Muhtaç durumdaki kişilerin, ekonomik ve sosyal durumları ile ailevi bilgilerini gelir ve mal varlığı durumlarının Sosyal Yardımlar Şefliği personelince araştırılması, sonucu oluşturulan ve Değerlendirme Kurulunun bilgilerine arz edilen bilgi, belge ve kanaat raporlarıdır.

           (2) Değerlendirme  Kurulu rapor içeriğine göre ihtiyaç sahibi olup olmadığına karar verir.
                      (3) İhtiyaç sahipleri bu yönetmeliğin ekinde yer alan “Muhtaçlık Durumu Değerlendirme Kriterleri Puan cetveli”ne göre yapılan değerlendirmede en az 70 (Yetmiş) puan almak şartıyla yardım almaya hak kazanır.  Kriter cetveli Ek:1 formu ile ekte sunulmaktadır. 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sosyal Yardımların Kesilmesi

Sosyal yardımın kesilmesi
MADDE 10- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, istenilen belgelerin sahte ya da yanıltıcı olduğu, ihtiyaç durumunun kalmadığının tespiti halinde yapılmakta olan yardımlar komisyon tarafından alınan karar neticesinde kesilir.
  (2) Birinci fıkra uyarınca Sosyal Yardımların Kesilmesine karar verilen ihtiyaç sahipleri Sosyal yardımın kesilmesine sebebiyet veren olay veya fillerin gerçekleştiği andan itibaren almaya hak kazandıkları Sosyal Yardımların %25’i oranındaki nakdi bedeli cezai şart olarak Belediye Veznesine yatırmayı kabul eder.

ALTINCI BÖLÜM
Dosya İşlemleri Ve Tutanaklar

Dosya işlemleri
MADDE 11- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evraklar buradan takip edilerek, sonuçlananlar bu dosya da muhafaza edilir.


Tutanaklar
MADDE 12- (1) Kişilere yapılacak her türlü yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyasında saklanır.


YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük Ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 13- (1) Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik Etimesgut Belediye Meclisince kabul edilip ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


EK: 1
              1/2


ANKARA İLİ ETİMESGUT BELEDİYESİ


MUHTAÇLIK DURUMU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

AİLENİN İŞ DURUMU PUANI
A ÇALIŞMIYOR 20
B MEMUR- İŞÇİ (KAMU) 1
C ASGARİ ÜCRETLİ 5
D EMEKLİ 7
E DUL - YETİM MAAŞLI 7
AİLENİN NET GELİRİ (AYLIK) PUANI
A 00 TL (HİÇ GELİRİ OLMAYAN)  30
B 500 TL'DEN AZ 25
C 500-900 TL ARASI 25
D 900-1100 TL ARASI 20
E 1100-1300 TL ARASI 10
F 1300-1500 TL ARASI 5
G 1500 TL'DEN FAZLA 0
AİLENİN DURUMU PUANI
A SAĞ VE BERABER 0
B BOŞANMIŞ VEYA VEFAAT ETMİŞ 15
C EŞİ CEZAEVİNDE 15
D YETİM AİLE 30
E ŞEHİT AİLESİ 20
F GAZİ AİLESİ 15
G TEK BAŞINA YAŞIYOR 30
EVİN ISINMA DURUMU PUANI
A DOĞALGAZLI 5
B ELEKTRKLİ 8
C SOBALI 10
D MERKEZİ SİSTEM 5
AİLENİZDE Kİ KİŞİ SAYISI PUANI
A BİR 1
B İKİ 2
C ÜÇ 4
D DÖRT 6
E BEŞ 7
F ALTI 8
G YEDİ VE ÜZERİ 10
AİLEDE OKUYAN ÇOCUK SAYISI PUANI
A 1(İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE) 3
B 2(İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE) 6
C 3(İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE) 9
D 4(İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE) 12
E 5 VE ÜZER (İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE) 15
F ÖRGÜN ÜNİVERSİTE OKUYANLARIN HEPSİ 15
ÖZEL OTONUZ VAR MI ? PUANI
A EVET -10
B HAYIR 0
                    2/2  
ENGELLİ DURUMU PUANI
A %40 HAFİF ENGELLİ 10
B %60 ORTA DERECELİ 15
C %80 VE ÜZERİ AĞIR ENGELLİ 20
D YAŞLILIK DURUMUNDAN AĞIR ENGELLİ 15
EVİN DURUMU PUANI
A KİRA 10
B KENDİ EVİ -10
C KREDİLİ EV 8
D KİRA BAŞKASI TARAFINDAN KARŞILANIYOR. 5
E EV AKRABA ADINA KİRA ÖDEMİYOR -10
F YAKININ YANINDA İKAMET EDİYOR. 3
YARDIM ALDIĞI KURUMLAR  PUANI
A 2022 SAYILI YASA İLE ENGELLİ MAAAŞI -5
B 65 YAŞLILIK AYLIĞI -5
C EVDE BAKIM ÜCRETİ -5
D KAYMAKLIK YARDIMI -5
E BÜYÜKŞEHİR YARDIMI -5
F DERNEK VAKIF YARDIMI -5
  
GAYRİMENKUL DURUMU PUANI
A EV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN -20
B DÜKKAN  -40
C ARSA -50
D TARLA EKİLİ ALAN VE BAĞ,BAHÇE -40
E GECEKONDULU ARSA -20
G HAZİNE AİT YERDE GECEKONDU -10
  
ELDEN VEYA KREDİ BORÇ DURUMU PUANI
A VAR  10
B YOK 0

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org