İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
SERKAN DÜZTÜRK

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; müdür, uzman ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

 1. Hükümet programı, makro hedefleri, yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları, Bakanlar Kurulu kararları, ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit eder. Bu esaslar içinde belediyenin ana hizmet politikasını ve buna paralel olarak planları hazırlar,  hazırlanmasında yardımcı olur ve yönlendirme görevini yapar.
 2. Dengelenmiş ve kesinleşmiş bütçe ve yıllık çalışma programları ile kalkınma plan ve programlarının uygulamaları sırasında belediyenin karşılaşacağı güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ilgili ve yetkili kuruluşlarla temas kurarak giderici ve iş akımını hızlandırıcı tedbirleri tespit edip Başkanlık Makamına sunar.
 3. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, bilgi ve verileri toplamak, ve yorumlamak, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini, analiz etmek-yorumlamak ve genel araştırmalar yapmak.
 4. Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,  planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, çalışmaları koordine ve sonuçlarını da konsolide etmek.
 5. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 6. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, idarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 7. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,  bilgi ve verileri toplamak, tasnif, analiz etmek,  performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 8. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek Başkana sunmak.
 9. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 10. Etimesgut Belediye Başkanlığı bünyesinde çağın gerektirdiği her türlü teknolojik ve bilimsel gelişmeyi takip ederek yenilikleri kurumda uygulamak suretiyle kurum çalışanlarının ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden yerinde, zamanında, yeteri kadar, en az maliyetle ve çağdaş koşullarda yararlanmasını sağlayan yapısal  çalışmaları yürütmek.
 11. Kurumun ulusal ve uluslararası standartta mal ve hizmet üretebilmesi için gerekli tüm ulusal ve uluslar arası teknolojik ve bilimsel gelişmeleri araştırmak, kurumda uygulanmasını sağlayıcı her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak veya katkıda bulunmak.
 12. Kurumun çağın gerektirdiği hizmet ve kalite standardına ulaştırılması ve daha ileri seviyede hizmetin sağlanabilmesi amacıyla stratejik hedeflerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasının takip edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 13. Kaliteli hizmetin en uygun koşullarda ve en uygun maliyetlerle üretilmesi, geliştirilmesi konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
 14. Belediye birimlerinin hizmet prosedürlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, uygulanmasını takip etmek ve geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunmak.
 15. Vatandaşlarımızın Belediyeden talep ve beklentilerini tespit etmeye yönelik her türlü araştırma ve anket çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 16. Kurum  çalışanlarının;  kurumdan  beklentilerini,  çalışma  koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların gelişimi ve yönetime katılımının temini amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak. 
 17. Kurumun hizmetlerini en uygun şekilde vatandaşa sunabilmesi için gerekli  sistemin kurulmasına katkıda bulunmak, öneriler sunmak ve sistemin verimliliğinin artarak devam etmesini sağlamak amacıyla sistemi sürekli gözden geçirerek düzenleyici, iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak.
 18. Belediye birimleri, Büyükşehir Belediyesi, diğer kurum ve kuruluşlar ile İletişim, bilişim, kalite, strateji ve eğitim konularında koordinasyon görevini yapmak, ilgili kurulların ve karar organının veya Başkanın onayı  ile yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetim kurum ve kuruluşlarındaki uygulamaları araştırmak, yerinde incelemek ve rapor haline getirmek. 
 19. Kalite Yönetim sisteminin kurulması ve yürütülmesinin koordine etmek, Belediye bünyesinde görevlendirilen (İSO,EFQM, Müşteri Yönetim Sistemi temsilcileri v.b) Kalite ve Yönetim sitemi ile ilgili tüm çalışmaları organize etmek, konu ile ilgili raporlar hazırlamak.
 20. Yurt içi ve yurtdışı yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşlardaki uygulamalarını yerinde takip etmek, “Kıyaslamasını” (benchmark) yapmak ve kurumda uygulanmasına karar verilen uygulamaların  altyapısını kurmak  üzere gerekli her türlü çalışmayı yapmak.

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek amacı ile 4 adet uzman ve en fazla 7 adet fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr