İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
TARHAN ÖZKAYA

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü; müdür, müfettişler ve idari personelden oluşur.
 
Görevleri
 
Müdürlüğün görev, yetki ve çalışma anlayışı aşağıda belirtilmiştir.
 
Teftiş Kurulunun yıllık çalışmaları her yıl kurulca hazırlanacak yıllık çalışma programına göre yürütülür. Yıllık çalışma programı en geç Ocak ayı içerisinde Başkanlık Makamının onayına sunulur.
Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine;
 
Etimesgut Belediye Başkanlığına bağlı tüm birimlerdeki ve şirketlerindeki her türlü faaliyet ve işlemler ile memurların görevleri, tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, 
Bütün birimlerde kullanılan yöntemlerin, çalışma yerleri ile yerleşme durumlarının verimliliğini, ekonomik etkinliğini ve hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını incelemek, araştırmak ve denetlemek, memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerilerini, değerlendirmek.
Bütün birimlerde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.
Uygulamada ulaşılması öngörülmüş amaçlardan ve mevzuattan sapmalar varsa veya mevzuat gerçek gereksinim ve duruma uygun değil ise, bunları nedenleri ile ortaya çıkarmak, bu sapmaların ya da amaca ulaşmaya engel mevzuatın düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye ışık tutacak şekilde çözüm yolları arasından en tutarlısını önermek,
Başkanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan birimlerin görev ve hizmet amaçlarının en uygun biçimde yürütülmesi için; Belediyeye bağlı birimler arasında koordinenin sağlanması ve kırtasiyeciliğin önlenmesi gibi çalışmalara katılmak suretiyle, yönetimin düzgün işlemesine yardımcı olmak,
Mevzuatla öngörülen ve Başkanlık Makamı tarafından verilen teftiş hizmeti ile ilgili benzeri görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Müfettişler; etkin, verimli, yapıcı ve ekonomik bir denetim sistemini çalışma anlayışı olarak benimser, hata arayan ve sadece eleştiren durağan teftiş anlayışını reddeder.
 
Müfettişler çalışmalarında; hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak görülmesi, hizmet birimleri arasındaki iş birliği, uyum ve koordinasyonun sağlanması, aksaklıkların giderilmesi ve eksik olan işlerin tamamlanması amacını göz önünde bulundururlar.
 
Müdürlük görevlerini yapmak üzere atanacak olan müfettişlerin seçimi ve atamaları aşağıdaki esaslara göre yapılır;
 
 
 
2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması
 
MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ
Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr