İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
ÖZKAN TOSUN

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; müdür, şef ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarının düzenli olarak tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması, kullanış şekillerinin tespit edilerek önerilerde bulunulması ve değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapar. Bu kapsamda;
 2. Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürürlükte bulunan mevzuat içerisinde yürütmek,
 3. Şüyulu yerlerin rıza en veya mahkeme yoluyla şüyusunun giderilmesini temin etmek ve satışlara iştiraki sağlamak,
 4. Belediyeye ait taşınmaz malların vergi ve sigorta işlerini yürütmek.
 5. Belediyeye ait veya tasarrufundaki taşınmaz malları, tesisleri, büfe ve büfe yerlerini kiraya verme, ecri misil  ve tahliyesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 6. Taşınmaz satışı, tahsisi, trampası ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin tapu dairelerindeki tüm işlemleri yerine getirmek,
 7. 5393,3194,2981,3290,3366,775,2886,2942,4650 sayılı yasalar ve diğer yasalar çerçevesinde taşınmaz mal alımı ve kamulaştırma işlemleri ile Belediye Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.
 8. 2886 sayılı yasa hükümlerine göre müstakil veya hisseli taşınmazların satış işlemlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak,
 9. Belediyenin hissedarı bulunduğu gayrimenkullerin; 3194 sayılı yasanın17.   maddesine göre parsel hissedarlarına hisse satışını yapmak, kamulaştırma kanunu kapsamındaki kıymet takdir ve diğer komisyonların kurulmasını sağlamak,
 10. İmar planı uygulamasında yol, yeşil alan veya kamuya tahsisli yerler üzerinde kalan gecekondu sahiplerine arsa tahsisi işlemlerini yürütmek,
 11. Kira ve ecri misil ödemelerini takip etmek, ödenmeyen kiraların tahsilini sağlamak,  kira sözleşmelerini/şartnamelerini hazırlamak, sözleşme/şartname hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, uymayanların tahliyesini temin için ilgili birimleri bilgilendirmek,
 12. Belediye hizmetleri için gerekli her türlü taşınmaz mal kiralamak, kiraladığı taşınmazları diğer belediye birimlerinin kullanımına sunmak,
 13. Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının Etimesgut Belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerinin belirlenmesini sağlamak.
 14. 2981 sayılı yasa ile değişik 3290/3366 sayılı yasaların uygulaması ve bu yasaya uygun olarak hazırlanmış imar ıslah planlarına göre Maliye Hazinesi ve Belediye arsaları üzerindeki gecekondularda tespit ve ölçüm yapıp hak sahiplerine tapu verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
 15. Kiracılardan teminat (teminat mektubu, hazine bonosu v.b.) almak,  aldığı kıymetli evrakı saklanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek, taahhüdünü yerine getirmeyenlerin teminatını nakde çevrilmesini temin etmek,
 16. Kamulaştırılacak saha içinde (yol, yeşil alan, pazar yeri gibi) kamulaştırmaya tabi tesisi olup, olmadığını varsa plan üzerinde tespitini istemek. Kamulaştırılacak alanların çaplarının çıkarılıp, tapu kayıtlarını temin etmek, Kamulaştırılacak yerin kıymet takdirini yaptırmak ve işlemlerini sonuçlandırmak,   
 17. Kamulaştırma tebliğ, ferağ, tescil, tahliye, iş ve işlemlerini yürütmek, sonuçlanmasını temin etmek,
 18. Belediye iştiraklerinin sermayesinin artırılması, gerekli malzemelerin alınması, işletilmesi, işlettirilmesi iş ve işlemlerini yapmak,

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için 2 adet şeflik, en fazla 6 adet fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir.  Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Yönetmeliği

Yönetmelik İçin Tıklayınız

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org