İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
SEMA DEMİREL

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kuruluşu

Yazı İşleri Müdürlüğü; ; Müdür, şef ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

  1. Başkan tarafından gerek Meclis gerekse Encümene gönderilen evrakın kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda işlem görmesini sağlamak,
  2. Meclis ve encümende görüşülerek karara bağlanan evrakın süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin etmek,
  3. Meclis toplantı gündemlerini Başkanın emirlerine göre hazırlatıp, gündemin zamanında meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak,
  4. Meclis, encümen, ihtisas komisyonları, encümenin oluşturduğu komisyonların ve denetim komisyonunun raportörlük hizmetlerini yürütmek.
  5. Meclis ve encümen üyelerinin hakkı huzur ücretlerini hazırlamak, tahakkuklarını yaparak ödemeye hazır hale getirmek,
  6. Müdürlüğün her türlü özlük işi ve gerekli yazışmaları yapmak, müdürlüğün görevlerini icra edebilmesi için gerekli alet, edevat ve evrakların teminini ve muhafazasını sağlamak,
  7. Belediyeye gelen ve giden evrakların ilgili bilgisayar ve defterlere kaydını yapmak, gerekli yerlere intikal ettirmek,  gereken evrakların arşivlenmesini sağlamak.

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere 2 adet şeflik, en fazla 6 birim/servis Başkanlık onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org