İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

AYKOME Yönetmeliği Değişikliği

ETİMESGUT BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 ALTYAPI KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç             

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Etimesgut Belediyesi hizmet alanı içerisinde 15.12.2017 tarih ve 2445 no’lu Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kesinleşen 15 metre genişlik altında bulunan yollar üzerinde; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek her türlü altyapı tesisinin yapılması için ruhsat verilmesi, altyapı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışma usul ve müeyyidelerini, altyapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ile Koordinasyonun sağlanması, ruhsat şartlarına uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazı çalışmalarının engellenmesini sağlamaktır.

Kapsam        

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Etimesgut Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Biriminin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esas ve usulleri ile imar yolu genişliği 15 metrenin altındaki cadde ve sokaklarda her türlü bağımsız ve ortak kazı açılması gibi konularda uyulması gereken zaman ve şartlara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak       

MADDE 3- (1)  Bu yönetmelik, 2465 sayılı Belediyesi Gelirleri Kanunu,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8 ve 9 maddeler,   Anayasanın 124/1 maddesine,5393 sayılı Kanunun 14üncü maddesine, 15inci maddesinin (b)ve (c) fıkrasına,18inci maddesinin (f) ve (m) fıkrasına, 34üncü maddesinin (e) fıkrasına, 2464 sayılı Kanunun mükerrer 79 uncu maddesine, 80 inci maddesinin (d) fıkrasına, 82inci maddesine, 97inci maddesine, 24.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar       

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Etimesgut Belediye Başkanlığını,

b) Başkan: Etimesgut Belediye Başkanını,

c) Müdürlük: Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü,

ç)  Müdür: Fen İşleri Müdürünü,

d) AYKOME birimi: Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Birimini,

e) Büyükşehir AYKOME: Ankara Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezini,

f) Alt yapı ve plan: İçme, kullanma ve sulama suyu, yağmur ve atık su projeleri ile elektrik, doğalgaz, gaz, telefon, elektronik haberleşme, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri, merkezi ısıtma kanalları ve benzerleri gibi genel olarak yer altından geçebilecek tüm tesisler, yollar ve kaplamalarını,

g) Kazı: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği, üstünün ise gerekli teknik şartlara uygun olarak kapatılması suretiyle eski haline getirilmesi gereken her türlü kanal, çukur, hendek vb…

ğ) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri,

h) Ham yol: Üst yapısı olmayan İmar ve Kadastro yollarını,

ı)  Bariyer: Kazı’dan çıkan her türlü malzemenin yola taşmasını önleyen taşıtların yol üzerindeki hareketi sırasında muhtemel hata riskini azaltarak can ve mal emniyeti bakımından kazı’nin uygun kenarlarında kullanılan sistemlerdir. Bariyerlerde, gece görünebilmesi için fosforlu şeritler kullanılacaktır.

i) Kazı sezonu: Ankara Büyükşehir Belediyesi AYKOME toplantısında belirtilen tarih aralıklarını,

j) Arıza halleri: Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin her türlü alt yapı ve tesisleri ile benzerlerinde meydana gelen hasarı,

k) Acil çalışma: Altyapı hatlarının arıza verdiği durumlarda, arızanın yola veya çevreye zarar verdiği tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği hallerde yapılan çalışmayı,

l) Galeri: Altyapı tesislerinin yeraltında bir arada geçtiği ortak sistem,

m)Yatay sondaj: Yüzeyde kazı yapmadan yer altından alt yapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,

n) Mini kanal  : Kazı genişliği max. 20 cm. kazı derinliği max. 65 cm. olan trencher makine ile yapılan kazıyı,

o) Kurum ve kuruluşlar: Kurumsal görevi gereği veya bir iş kapsamında, devamlı ya da geçici olarak, alt yapı hizmeti veya yatırımı yapan kamu ve özel kurum ve kuruluşları,

ö) Münferit işler: Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin proje bazında olmayan alt yapı çalışmalarını,

p) Zemin tahrip bedeli: Çalışacak alandaki tahrip olacak üst zemin kaplama cinsinin, birim fiyatı ile kabul edilen metrajın çarpımından oluşan bedeli,

r) Ortak kazı: Birden fazla kurum ve kuruluşun aynı yerde alt yapı yapacağı anlaşılırsa ortak programa alınan alt yapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak kazı ile ilgili bütün işlemler için ilk keşif yapılması ihale dosyasının hazırlanması, kurum ve kuruluşun hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesi ve ortak ruhsatın verilmesini,

s) Nezaretçi personel: Alt yapı çalışması yapan veya yapacak kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin çalışmaya başlamadan önce çalışma yapacakları bölgede diğer bir kurum ve kuruluşun yer altı tesislerine zarar ve hasar verilmemesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluştan alt yapısı ile ilgili bilgi ve belgeyi verebilecek, işin tekniği ve emniyeti açısından nezaret edebilecek personeli,

ş)Ruhsat: Alt yapı ve tesislerine ilişkin her türlü kazı, yapım, bakım, onarım, kurulum, yerleşim, kaldırma, deplase ve benzerleri her türlü iş ve işlem için (Ek 1) formatında verilen alt yapı kazı izin belgesini,

t) Taslak program: Kurum ve Kuruluşların, belli ise 5 (beş) yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun olarak hazırlanan, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitirme tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan programını,

u)  Üst kaplama: Alt yapı çalışmasında kazı yapılan alanın mevcut olan kaplama malzemesini,

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlayıcılık, Bağlılık

Bağlılık

MADDE 5- (1) Etimesgut Belediyesi Altyapı Koordinasyon Birimi Etimesgut Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlıdır. Müdür bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6- (1) Altyapı koordinasyon Birimince tarafından alınan kararlar, Etimesgut Belediyesi sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Altyapı Koordinasyon Birimi, Görev ve Çalışma Esasları

 

Görev ve Çalışma Esasları

MADDE 7- (1) Görev ve çalışma esasları aşağıdaki gibidir;

a) Kurum, Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerce yapılacak alt yapı imalatlarına alt yapı tesisi açım ruhsatı düzenler.

b) Yönetmelik doğrultusunda gerekli denetimleri yapar.

c) Alt yapı yatırımı yapan kurum ve kuruluşlar arasında iletişim ve  koordinasyonu sağlar.

ç) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını koordine eder.

d) Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.

e) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için yol kaplama cins ve durumuna göre kazı, yatay sondaj veya açık kazı gibi çalışma yöntemlerini belirler.

f) Ortak program dışı kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp, yapılmadığını izler.

g) Doğal afet, güvenlik, sağlık ve arıza gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.

ğ) Alt yapı tesisi açım ruhsatı alım aşamalarını, iş ve işlem basamaklarını, ruhsat sonrası teminat iadesi vb. konularda Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişileri bilgilendirici yazılı veya görsel çalışmalar hazırlar veya hazırlatır.  

MADDE 8- (1)                                             

                                                        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                       Çalışma Usul ve Esasları

            Alt Yapı Tesisi Açımı Ruhsat Verilmesi – Zemin Tahrip Ücretlerinin Uygulanması

Altyapı Tesisi Açımı Ruhsat İşlemleri

MADDE 9- (1) Altyapı tesisi açımı ruhsat işlemleri aşağıdaki gibidir;

a) Alt yapı ve tesislerine ilişkin her türlü kazı ve benzeri iş - işlem için ruhsat düzenlenir.

b) Belediye sınırları içerisinde, cadde, sokak, park ve benzeri alt yapı çalışmaları için ruhsat verme yetkisini yürütür. Yönetmelik çerçevesinde gerekli denetimleri yapar.

c) Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak alt yapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan özel izin alınacaktır. Bu özel iznin alınması alt yapı çalışmasını yapacak kişi, kurum veya kuruluşun sorumluluğundadır. Alt yapı çalışmaları özel izni veren kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler ilgili kurum mevzuatlarına aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME'nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir.

ç)  Kurum ve Kuruluşlar tarafından proje bazında veya münferiden yapılacak alt yapı çalışmaları için ruhsat başvuruları talep yazısına; onaylı uygulama projesi veya krokisi, kazı yapılacak zemin cinsi, mahal listesi ve metrajları eklenerek yapılacaktır.

d) Gerçek ve tüzel kişiler, münferit işleri için başvurularını ilgili Kurum veya Kuruluşa  yapacaklardır. Kurum ya da kuruluş yapılacak parsel bağlantısı için düzenleyeceği bağlantı projesi veya krokisini bir üst yazı veya ilgili düzenlenen evrakları Belediye’ye ye gönderir. Bağlantı plan ve krokisinde yapılacak işleme ait zemin cinsi ve metrajı belirtilecektir. Belediye istemesi halinde bu evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunu yerinde teyit eder. 

e) Yukarıda belirtilen evrakların AYKOME Birimi’ne iletilmesinden sonra ruhsat işlemlerine başlanır.

f) Kurum veya kuruluşların kesin yatırım programında bulunmayıp sonradan planlanan proje bazındaki işlerine ait ruhsat başvurularında ruhsat verilip, verilmemesine ve çalışma koşullarına karar vermekte AYKOME Birimi yetkilidir.

g) Proje bazlı kazılarda mahallin; trafik, ulaşım ve diğer özellikleri dikkate alınarak uygun kazı şeklinin, güzergahının belirlenmesinde ve alt yapı çalışmasının ruhsatlandırılmasında AYKOME Birimi yetkilidir.

ğ)  Ruhsatta belirtilen başlama ve bitim tarihine uyulması esastır. Bu nedenle çalışma kesintisiz devam ettirilip ruhsatta yazılı sürede bitirilir.

h) Çalışma tarih aralığı belirlenmesinde Etimesgut belediyesi yetkilidir. Bu tarihler dışında kazı yapılması yasaktır. Ancak Arıza, protokole bağlanmış işler ve AYKOME birimince ihtiyaç olduğu tespit edilen durumlarda çalışma yapılabilir.

ı)Üstyapısı son üç yıl itibari ile yenilenen  cadde ve sokaklarda, 3 yıl içersinde alt yapı çalışmalarına izin verilmesi durumunda 2 katı olacak şekilde zemin tahrip bedeli hesaplanarak kazı ruhsatı verilmesi esastır. AYKOME birimi, açık kazı yapılmadan farklı metotlar uygulanarak çalışma şeklini belirlemede yetkilidir.

i)  Ek ruhsat; asıl ruhsatta belirlenen metrajdan fazla kazı yapılması veya işin süresinin uzatılması halinde verilir.

j) Kazısız çalışma yapılan yerlerde (Menhol, baca, ve kapak değişimi v.b.) AYKOME birimine başvuru zorunlu değildir.

k) Alt yapı tesisi başvurusu yapacak kurum tesisin geçeceği güzergâhlardaki imar ve kadastro durumunu inceledikten sonra ruhsat başvurusunda bulunur. İmara uygun yapılmayan alt yapı tesisine ruhsat verilmiş olsa dahi sorumluluk başvuru yapan kuruma aittir.

Zemin Tahrip Ücretlerinin Uygulaması

MADDE 10- (1) Zemin tahrip ücretlerinin uygulaması aşağıdaki gibidir;

a) Ruhsat bedeli zemin tipine (asfalt, karosiman, bordür v.b.) göre belirlenir. Zemin tipi ücretleri Etimesgut Belediyesi Meclisi’nce aksi karar olmadığı sürece Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirtilen ücretler esas alınır. Kurum, Kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler; alt yapı çalışması ruhsatı almak için belirlenen bedelleri ödemekle mükelleftir.

b)  Alt yapı çalışmalarına ait ruhsat verilmesi ile ilgili bedel ve harçlar;

c)  Zemin Tahrip Bedeli: Zemin cinsi bedeli x m2 cinsinden alanı.

-  Ruhsat Harcı: Zemin Tahrip bedelinin ( binde 2) si kadar. 

-  KDV: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan katsayı.

-  Keşif Bedeli:  Keşif Katsayısı + Zemin Tahrip Bedelinin ( Yüzde 1) i,

- Teminat: Kurum ve Kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden, zemin tahrip bedelinin % 50 (yüzde elli) kadar teminat alınır. Bu bedel kurumlar tarafından banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

-  Hasar Bedeli: Kazı alanı ve çevresinde bulunan imalatlardan beton bordür, beton yağmur oluğu, yol çizgisi ve benzeri üst kaplama malzemesi olmayan imalatların hasar veya zarar görmesi halinde m2 cinsinden alınan bedel.

ç) Kamu, Okul, Hastane ve Dini Tesislere ait içmesuyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik vb. için yapılacak kazılar Yüklenici vasıtası ile yapılacak ise şahıs ruhsat başvurusu şeklinde sonlandırılacaktır.  Ancak Kamu, Okul, Hastane ve Dini Tesislerin  bizzat kendileri tarafından yapılacak ise ruhsat harçları dışında bir ücret alınmadan kazı izni verilir.

d) Emniyet Genel Müdürlüğünün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Alt yapı imalatlarını Aykome birimine bildirmesi ve imalatlar ile ilgili sorumlulukların kendilerine ait olması şartıyla alacakları ruhsatlarda, ruhsat bedeli; yasal olarak alınması zorunlu olan harç ve diğer ücretler asgari olarak alınacak olup, bunun dışında kalan tutarlar alınmayarak işlem yapılacaktır.

 

e) Trencher makineleri ile yapılan mini kanal çalışmalarda kazı genişliği 30 cm olarak hesaplanır.

f)  Asfalt zeminlerde, kazı genişliği 30cm’den 50 cm’ye kadar olan kazılarda kazı genişliği 50 cm, kazı genişliği 50 cm ve üzeri olan kazılarda kazı genişliği 1.00 m olarak hesaplanır. Kazı genişliği 1 m. ve üzerinde olan kazılarda, kazı genişliğine 50 cm ilave yapılarak ruhsat düzenlenir.

g) Alt yapı Kurum Başvurularında Stabilize ve toprak zeminlerde Zemin tahrip bedeli alınmaz, keşif bedeli, ruhsat harcı ve teminat alınır.

ğ) Karosiman, kilitli parke, doğal taş plak döşeme vb. üst yapı malzemelerinde oluşan tretuvarlarda yapılacak her türlü kazı çalışmalarında kazı genişliklerine 50 cm ilave yapılarak işlem yapılır.

h) Asfalt zeminlerdeki yatay sondaj izni verilen alt yapı çalışmalarında; makine çalışma kazıları için makine çalışma alanı: min. 2 m x 3 m = 6 m2 (fazla olması halinde gerçek kazı ölçülerine 0.50 cm. ilave edilecek) dir.  Yatay sondaj çalışması yapılan çalışmalarda; zemin tahrip bedeli stabilize olarak  ve diğer ücretler tahsil edilerek ruhsatlandırma yapılır. 

ı) Ruhsat talebi, AYKOME Birimi’nce hesaplanan kazı izin ve teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce tahsilâtından sonra geçerli olur.

i) Onaylanmış olan alt yapı tesisi açım ruhsatı kurum, kuruluş yetkilisi ile özel ve tüzel kişilerin yetkilisi veya temsilcisine verilecektir.

j) Toplu mesken alanlarında Kamu Kuruluşu ve tüzel kişiliklerce, Belediye’ye yolların devri yapılmadan önce doğalgaz, kanalizasyon ve su şebeke hatları vb. altyapıların kendilerince yapıldığının belgelenmesi halinde Zemin Tahrip bedeli alınmadan stabilize zemin bedeli dikkate alınarak, Ruhsat Harcı ve Keşif Bedeli karşılığında ruhsatlandırma yapılır. Teminat alınmaz.

k) Yolları kendilerince yapılan özel ve tüzel kişiler, yolların Belediye’ye devri yapıldıktan sonra yapılacak/yapacak kanalizasyon, su şebeke hatları, vb. her türlü altyapılar için yapılacak kazılar ruhsata tabii olup kazı ruhsatı talebinde bulunacaklardır.

l)Alt yapı ruhsatında belirtilen metraj ile iş bitim tarihinden sonra hesaplanan kesin metraj arasında metraj ilavesi olması halinde, ek ruhsat düzenlenir.  Başvurusu, Şahıs ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ancak, ek ruhsat için alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır veya teminatından mahsup edilir. Teminatın yeterli olmaması halinde kanuni yollardan tahsili cihetine gidilir.

m) İletim veya Dağıtım lisansı olan tüzel kişiliğe sahip firmalarca yapılacak altyapı çalışmalarda, Enerji Piyasası Kanunu’nun 17. Maddesi 9. Fıkrası gereği ruhsat harcı ile teminat alınmaz.

 

 

                                                       BEŞİNCİ BÖLÜM

Altyapı Kazı Açılması (kazı yapılması), Kapatılmasında Uyulması Gereken Kurallar ve Emniyet Tedbirleri ile Denetim

Altyapı Kazı Açılması Kazı Yapılması

MADDE 11- (1) Altyapı kazı açılması kazı yapılması işlemleri aşağıdaki gibidir;

a) Kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler, acil-arıza halleri hariç altyapı tesisleri için ruhsatsız kazı yapamazlar.

b)  Ruhsattaki tarih, şartlar ve bu yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için Müeyyideler bölümündeki cezai yaptırımlar uygulanır.

 c)  Kazı ve dolgu işlerinde uyulacak teknik şartlar bu yönetmelikte belirtilmiş olup, ruhsat sahibi bunları yerine getirmekle yükümlüdür.

ç) T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demiryolları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunların ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile bu yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülecektir.

d) Kurum ve Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler çalışmalarında yol kapamaları yapacaklar ise; Emniyet birimlerinden gerekli trafik müsaadesini alıp, diğer altyapı kuruluşlarını bilgilendirerek çalışmalarını Alt yapı tesisi açım ruhsatında belirtilen süreler ve şartlar içerisinde teknik şartnamelere ve AYKOME Yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

e) AYKOME Birimi’nden izin almaksızın kazı güzergâhı değiştirilmeyecektir. Kazı güzergâhının değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, kazıya başlamadan önce AYKOME Birimi’ne müracaat edilecek; AYKOME Birimi’nce uygun görülmesi halinde güzergâh değişimi yapılarak çalışmaya başlanacaktır. Güzergâh değişimi ile ilgili ruhsat bedeli üzerinden doğacak fark ayrıca tahsil edilecektir.

f)  Kazı çalışmalarından kaynaklanan her türlü maddi ve manevi zarardan kazıyı yaptıran veya yapan Kurum-Kuruluş ile gerçek ve tüzel kişi sorumlu olacaktır.

g) Ana arter ile cadde ve sokaklardaki çalışmalarda kazı kazılarından çıkan toprak, moloz ve benzeri malzemeler yolda veya yaya kaldırımında kesinlikle bırakılmayarak kazı esnasında kazıyı yapan tarafından nakledilecektir.

ğ) Çalışma sırasında yol ve kaldırım kesitinde altyapı tesis tespiti yapılacak, yerleri belirlenen yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Altyapı kuruluşlarına ait tesis bulunduğu kısımlarda çalışmayı yaptıran kurum ve şahıslar kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlayacaktır. Diğer kurumların altyapı tesislerinde çalışma sırasında meydana gelecek maddi ve manevi zararlardan kazıyı yaptıran veya yapan kurum-kuruluş ile gerçek ve tüzel kişiler sorumlu olacaktır.

 

 

h) Asfalt zeminlerde mutlaka Asfalt Kesme Makinesi kullanılacaktır.

ı)  Meskun mahal haricinde veya trafiğin yoğun olmadığı yerlerde kazı yapıldıktan sonra kazıdan çıkan toprak ve molozlar en geç kazının yapıldığı akşam kaldırılacaktır.

 i) Kurum ve kuruluşlar çalışmalarını tamamladıktan sonra Belediye’ye yazılı müracaat ederek çalışmalarının sona erdiğini bildirerek asfalt veya tretuvar çalışmalarının başlatılmasını sağlayacaklardır.  

 

 Kazının Kapatılmasında Uyulması Gereken Kurallar

 MADDE 12- (1) Kazının Kapatılmasında Uyulması Gereken Kurallar Aşağıdaki Gibidir;

 a) Asfalt ve stabilize zeminlerde; kazı hafriyatlarının tamamı döküm alanına nakledilecektir. Kazıdan çıkan malzeme, kesinlikle dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. Asfalt, stabilize ve tretuvarlarda yapılan kazılar,  Yollar Fenni Şartnamesine uygun (30 cm. kalınlıklarda) sıkıştırılmaya en müsait malzeme (stabilize malzeme, konkasör artığı malzeme, mıcır tozu, 0-63 numara malzeme v.b.) ile doldurulacaktır. İlgili altyapı kurum veya kuruluşun teknik standardındaki yastıklama ve gömlekleme tabakalarındaki dolgu malzemesi haricinde olan dolgu için bu şartlar aranır. Uygun olmayan malzeme inşaat mahalli dışına ruhsat sahibi tarafından nakledilecektir.

 b)  Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içine boşaltılmayacak, kazı boyunca depolanacaktır. Daha sonra malzeme maksimum 30’ar cm tabakalar halinde serilip ve her bir tabaka uygun kapasitede silindir veya kompaktör ile sıkıştırılacaktır.

c) Çalışma mahallinde silindir veya kompaktör bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular için ilgili cezai işlem uygulanır.

ç) Kazılardan çıkan toprak ve molozların yolda veya yaya kaldırımında bekletilmeksizin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl güncellenerek belirlenen moloz döküm alanlarına dökülmesi mecburidir.

d) Kazı sonrası hendek standartlara uygun doldurulduktan sonra kazı çevresi temizlenir. Buna uyulmadığı takdirde ilgili müeyyideler uygulanacaktır.

 

Emniyet Tedbirleri

MADDE 13- (1) Emniyet Tedbirleri Aşağıdaki Gibidir;

a) Altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için 25 metre aralıklarla standartlara uygun seyyar çelik ve ahşap karkas yaya köprüleri konulacaktır.

b) Kazı sırasında gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler, çevre güvenliği ile ilgili gerekli işaret ve işaretçiler ruhsat sahibi tarafından temin edilecektir. Kaldırım da yapılacak kazılarda gerekmesi halinde yürüyüş yolu oluşturulacaktır.

c)  Yoğun araç trafiği olan güzergahlarda çalışma yapılacak ise; çalışılacak güzergaha ait trafik işaretlemelerinin proje veya krokisini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili Birimi olan UKOME Şube Müdürlüğü’ne sunularak onaylatılacaktır.

ç)  Kazı alanına, yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyer ve bağlı şeritler konulacaktır. Hiçbir şekilde moloz ve topraklar bariyer ve şeritler dışına taşmayacaktır.

d)  Çalışmaların gece yapılması veya üst kaplama işi tamamen bitmemiş kazıların etrafına bariyerler, sarı ikaz fenerleri, akülü flaşör ve işaret levhaları konularak her türlü emniyet tedbiri alınacaktır. Yeterli işaret ve ikaz fenerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından doğacak hukuki sorumluluktan çalışmayı yapan veya yaptıran kurum/şahıs sorumlu olacaktır.

e) Proje bazlı işlerin çalışması ile ilgili olarak; çalışmanın başlangıç ve bitiş  noktalarına konulması gereken bilgilendirme levhası üzerine ilgili kurumun adı, amblemi ve sorumlu kuruma ait telefon numaraları bulunacaktır. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden ruhsat sahibi sorumludur. Önemli güzergahlar ve noktalarda bayrakla uyarı yapan elemanlar bulundurulmadan çalışma yapılmayacaktır.

f)  Çalışmayı yapan altyapı kurum ve kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişiler, yukarda adı geçen cihaz ve trafik işaretlemelerini devamlı olarak yeterli sayıda sağlam, temiz ve çalışır vaziyette bulunduracaktır.

g) Yolu enine kesecek şekilde açılan kazı aynı gün kapatılmayacak ise üzeri çelik karkas ve saç levhalarla örtülecek veya diğer önlemlerle trafik akımı sağlanacaktır.

h) Kazının uygun yerlerine 10 metre ara ile kazı işaret levhaları konulacaktır.

ı)  Çalışmalar yolun trafik emniyeti ve düzenini bozmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

i)  Yolun geçici olarak trafiğe kapatılması durumunda işe başlamadan önce alternatif servis yolları tekniğe uygun olarak freze malzemesi, sıcak asfalt, soğuk asfalt yapılacak ve malzeme bedeli kazıyı yapan ilgili kurum ve kuruluş tarafından ayrıca ödenecektir. İşin bitiminde servis yolu gerekirse eski haline getirilecektir.

 

Denetim

MADDE 14- (1) Kazı çalışmalarının alt yapı tesisi açım ruhsatı şartlarına, tekniğine uygun ve süresi dâhilinde yapılıp yapılmadığı, AYKOME Birimi tarafından ya da denetim yetkisi verilen kurum ve kuruluşlarca geçici kabul ve kesin kabul olacak şekilde denetlenir. Kazı sonrası tamiratları Belediyemiz ile protokol imzalayarak kendilerince yapan kurumlarda kabul süreçleri aşağıda yazıldığı şekliyle yapılır.                                                    

-Geçici kabul işlemleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel veya Tüzel kişilerce ruhsat kapsamındaki proje bazlı çalışmalarının tamamlandığını yazılı olarak bildirmeleri üzerine başlatılır. Görevlendirilmiş kontrol elemanı iş ile ilgili uygulamaları ve işlemleri inceleyerek bir eksiklik olup, olmadığını tutanak ile belirleyip, işin fiilen gerçekleşmiş bulunan metrajın ruhsat metrajı ile örtüşüp örtüşmediği, kazı dolgularının eksik olup olmadığı kontrol edilecektir. Kabule engel bir işlem bulunmaması halinde geçici kabul işlemleri yapılacaktır. Kabule engel bir husus varsa kabul işlemi, bu hususların giderilmesini müteakiben yapılacaktır.

-Kesin kabul işlemleri, Geçici kabul tarihini müteakip ilgili kurumun yazılı başvurusu üzerine 1 (bir) yıl sonunda, ruhsata konu güzergahlar tekrar heyetçe gezilerek ruhsat kapsamındaki güzergahlarda üstyapısı yapılsın veya yapılmasın zemin oturmaları vb. olumsuzluklar bulunup, bulunmadığı kontrol edilecektir. Herhangi bir olumsuzluk yok ise kesin kabul işlemleri yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Süre Uzatımı ve Arıza Halleri

 

 Süre Uzatımı

 MADDE 15- (1) Süre Uzatımı İşlemleri Aşağıdaki Gibidir;

 

a) Kurum ve Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler, yapmış oldukları çalışmalarının ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşılırsa; ruhsatta belirtilen bitiş tarihinden 7 (yedi) gün önce kalan işin metrajını belirten liste ile birlikte AYKOME Birimi’ne yazılı olarak süre uzatımı talep edilecektir. AYKOME Birimi’nce yapılan inceleme sonucu, uygun görüldüğü takdirde gerekli süre uzatımı verilecektir.

b) AYKOME Birimi’ne alt yapı tesisi açım ruhsatı için başvurup, sezon sonuna kadar ruhsat işlemlerini takip edip bedellerini yatırmayan kamu kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişilerin evrakları yıl sonunda tekrar kontrol edilerek evrakların düzenlendiği kurum veya şahısa iade edilir. Bedeli yatırılmadan,  kazı ruhsatı tanzim edilmeden abone bağlantı işlemleri yapıldığı anlaşılan işlerde müeyyide bölümünde yazılı cezai yaptırımlar uygulanır.

 Arıza Halleri

 MADDE 16- (1) Arıza Halinde Yapılması Gereken İşlemler Aşağıdaki Gibidir;

a) Arıza hallerinde yapılacak çalışmalar için,  0312 246 11 07 no’lu faks numarasına veya e-posta (AYKOME@etimegut.bel.tr) adresine arızanın tarihi, yeri, niteliği ile onarımı yapacak kurum ve kuruluş ile ilgili bilgiler 24 (yirmidört) saat içinde bildirilecektir.

b)  Trafik işaretlemeleri ve emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara hemen başlanacaktır.

c) Arızalara yapılan müdahalede yapılan zemin tahrip metrajlarını ve cinsini, onarımı takip eden ilk hafta içerisinde toplu olarak Belediye’ye bildirerek gerekli zemin tahribinin ücretlendirilmesini isteyeceklerdir.  Tahakkuk edilecek bedel, aylık baz da ilgili Kurum veya tüzel kişiye yapılacak tebliğe müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde Belediye’nin göstereceği banka hesap numarasına yatıracaklardır.

d) Şahıs parsel bağlantılarda arıza olması halinde arıza, şahıs tarafından ilgili kurum ve kuruluşa bildirilecek, kurum ve kuruluş da Belediye ’ye haber verecektir. Arıza kazısı ile ilgili olan kişiler arıza çalışmalarına trafik ve emniyet tedbirlerini alarak hemen başlayacak, aynı zamanda ruhsat işlemlerini takip ederek 5 iş günü içerisinde yaptıkları çalışmalarını ruhsatlandıracaklardır. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacaktır. 

                                                       

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminat,Teminat iadesi, Zemin Tahrip Bedeli İadesi,Teminatın Gelir Kaydedilmesi

ve

Geçiş aHakkı

 

 

Teminat

MADDE 17- (1)  Üst yapısı tarafımızca eski  haline getirilecek zemin ruhsatlarında teminat bedeli zemin tahrip bedelinin %50’si oranında uygulanır.

a) Alt yapı kuruluşları her ruhsat için ayrı ayrı teminat bedelini nakdi yahut süresiz olmak kaydı ile kesin teminat mektubu şeklinde idareye sunabilir.

b)Teminat Mektubu kesin ve süresiz olmak zorundadır.

 

Teminat İadesi

MADDE 18- (1) Teminat İadesi Aşağıdaki Gibidir;

a)  Protokole bağlanan alt yapı iş ve işlemlerinde Kamu Kurum ve Kuruşları ile bunlara ait yükleniciler vasıtası ile proje bazlı ruhsata bağlı kazıların yönetmeliklere ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlanması ile ruhsat sahibinin yazılı başvurusu üzerine gerçekleşecek Geçici Kabul işlemlerinin onayını müteakiben teminatın, % 50’si iade edilir. Kalan %50’si ise Kesin Kabul tutanağının onaylanmasını müteakip iade edilir.

b) Gerçek ve Tüzel kişilerce münferiden yapılan içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, doğalgaz, elektrik bağlantıları vb. abone bağlantıları için verilen alt yapı tesisi açım ruhsatı doğrultusunda yapılan çalışmayı müteakip, dolgu ve sıkıştırılması ve saha temizliği yapıldıktan sonra, tahsil makbuz aslının Belediye’ye ibrazından itibaren 3 (üç) ay sonunda teminatın iadesi gerçekleştirilir. 3 (üç) ay içerisinde zeminde herhangi bir oturma veya çökme olması halinde teminat iadesi yapılmaz, yatırılan bedel gelir kaydedilir.  Ruhsattan fazla kazı yapılmasının tespiti halinde fazlaya ilişkin metraja ait bedel teminatından kesilir. Teminatın yeterli olmaması halinde kanuni yollardan tahsili cihetine gidilir.

 

Zemin Tahrip Bedeli İadesi

MADDE 19- (1) Zemin Tahrip Bedeli İadesi İşlemleri Aşağıdaki Gibidir;   

a)  Başvuruya istinaden düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmemiş yerlere ait yer ve zemin tespitinden sonra Başkanlık Olur’u alınmak suretiyle sadece zemin tahrip bedeli ile teminat iadesi yapılır. Diğer (KDV, ruhsat harcı, keşif bedeli )  ödemeler iade edilmez.

b)  Ruhsata baz olan metrajdan daha az kazı yapılmış ise; yer ve zemin tespitinden sonra Başkanlık OLUR’u alınması suretiyle, altyapı tesisi açım ruhsatı alınırken ödenmiş olan tutardan, tahribi yapılmamış zemin minha edilerek, bedel iadesi yapılır. İlk başvuruda ödenen diğer (KDV, ruhsat harcı, keşif bedeli) iade edilmez. 

 

 

Teminatın Gelir Kaydedilmesi

MADDE 20-(1) Teminatın Gelir Kaydedilmesi işi aşağıdaki gibidir;

Proje bazlı işler hariç (münferiden yapılan bağlantı işlemleri) ruhsatın düzenlendiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde alınmayan teminatlar gelir kaydedilir.

 

 Geçiş Hakkı

MADDE 21-(1) 27 Aralık 2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğe  göre geçiş hakkı işlemlerini uygular.

 

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Müeyyideler

 

İzinsiz Alt Yapı Kazısı Yapılması

MADDE 22- (1) İzinsiz Alt Yapı Kazısı Yapılması kazı yapılması halinde, bu durum fotoğraflanarak tespit tutanağına bağlanır.2464  Belediye gelirleri kanunun Mükerrer 79. Maddesi uyarınca izinsiz altyapı kazısı yapanların tahrip tutarının 5(beş ) katına kadar idari para cezası verilir. Düzenlenen fotoğraflı tespit tutanaklarına istinaden Belediye Encümenince idari para cezası uygulanır. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Ek Ruhsat Alınmaması

MADDE 23- (1)  Kazı ruhsatında belirtilen miktar ve cinsten fazla zemin açımı yapılmasının çalışma anında veya teminat iade aşamasında tespiti halinde 15 (on beş)  iş günü içerisinde ek ruhsat alınması sağlanır. Ek ruhsata ait bedeller, ruhsatın düzenlendiği yıldaki birim fiyatlar üzerinden hesaplanır. Ek ruhsat almadan yapılan işler ruhsatsız sayılır ve çalışılan alana ait metraj üzerinden, zemin tahrip bedelinin 3(üç) katına kadar ceza uygulanarak ruhsat tanzim edilir. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

 

 

 

 

 

 

Uygunsuz Zemin Kesimi

MADDE 24- (1)  Asfalt, beton vb. zeminlerdeki çalışmalarda mutlaka kesme makinesi kullanılacaktır. Zemin kesme makinesi kullanılmadığı veya eksik kullanıldığının tespiti halinde  kesimi yapılmayan toplam metre karenin yarısının asfalt birim fiyatıyla çarpılarak elde edilen bedel ceza olarak rücu edilir.

 

Uygunsuz Dolgu Malzemesi

MADDE 25- (1) Uygunsuz dolgu malzemesi kullanılması halinde yapılacak işlemler;

 a) Kazılan yerden çıkan malzeme (toprak zemin hariç) tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılmayacaktır. Yerine yol fenni şartnamesine uygun stabilize malzeme doldurulacak ve sıkıştırılacaktır. Bu uygulamanın yapılmadığının tespiti halinde; sorunlu tüm dolgu alanı tespit edilir. Hendek dolgusunda kullanılan malzeme çıkartılarak uygun malzeme ile dolgu yapması sağlanır. Ayrıca sorunlu olarak tespit edilen kazı alanı metrajı, stabilize zemin ücreti, birim fiyat  alınarak  3(iki) katı  cezai işlem uygulanır.

b) Kazı sonrası hendek uygun dolgu malzemesi ile standartlara uygun dolgu yapıldıktan sonra kazı çevresi  ve temizlenir. Buna uyulmadığı takdirde olumsuz kazı metrajı (m2) toprak zemin birim fiyatı dikkate alınarak 3(üç) katına kadar cezalı işlem uygulanır. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Zeminde Çökme Oluşumu

MADDE 26- (1) Zeminde Çökme Oluşması Halinde Yapılacak İşlemler Aşağıdaki Gibidir;

a) İşin tamamlanmasına müteakip Belediye, çalışma programı yoğunluğu nedeniyle kazı alanında asfaltlama yapamadığı durumlarda, dolgunun usulüne uygun sıkıştırılmamasından kaynaklı oturma nedeniyle oluşacak maddi ve manevi tüm kazalardan ruhsat sahibi sorumlu olacaktır.

b)  İş bitiminden kesin kabule kadar, asfalt veya tretuvarda çökme oluşması halinde, çöken zemin Belediyece ikinci kez onarılır. Onarılan metraj ait zemin tahrip birim fiyatının 3(üç) katına kadar cezalı olarak ilgilisinden tahsil edilir veya teminatından mahsup edilir. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.       

Yatay Sondaj Yapılmaması 

MADDE 27- (1) AYKOME Birimi tarafından açık kazı yapılmadan yatay sondaj tekniği ile verilen ruhsatlı çalışmalarda, yatay sondaj yapılmayıp açık kazı yapıldığının tespiti halinde tahrip olan zemine ait zemin tahrip birim fiyatının 3(üç) katına kadar cezalı işlem uygulanır. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Kazı Artıklarının Nakledilmemesi

MADDE 28- (1) Kazıdan çıkan hafriyat  yolda veya tretuvarda bırakılmayacak, kazı esnasında nakledilecektir. Hafriyatların kaldırılması yönünde verilecek ihtar süresince de bir işlem yapılmaz ise hafriyat Belediye ekiplerince kaldırılır ve kaldırma masrafları içinde bulunduğu yıla ait kamu kurumlarınca belirlenen fiyatlar üzerinden hesaplanarak 3(üç) katına kadar  ilgilisinden tahsil edilir. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Tanıtım Levhası Trafik Ve Emniyet Tedbirlerinin Alınmaması

MADDE 29- (1)  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin çalışmalarında; tedbirlerin alınmadığı; işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı, Kurum çalışma tabelası ve tanıtıcı panolarının bulunmadığı, altyapı hatlarının belirlenmesi ve emniyeti için ikaz şeridi kullanılmadığı, trafik işaretleme projeleri ve çevre kirliliği ve trafiği olumsuz etkileyen çalışmaların tespit edildiğinde iş durdurulur gerekli önlemlerin alınması sağlanarak işe devam ettirilir. Ayrıca toplam zemin tahrip bedelinin  %20’si kadar cezai işlem uygulanır.

 

 

 

Güzergâh Değişiminin Bildirilmemesi

MADDE 30- (1)  Ruhsat kapsamında bulunmayan bir güzergah üzerinde kazı yapılacak ise bu güzergaha ait bilgiler AYKOME Birimine bildirilerek ek ruhsat talep edilecektir. AYKOME biriminin izni olmaksızın güzergah değiştirilerek yapılacak çalışmalar, ruhsatsız çalışma kabul edilerek 22.1 madde doğrultusunda cezai işlem uygulanır.

Cezanın Uygulanması

MADDE 31- (1)  Cezai işlemler Etimesgut Belediye Encümeni tarafından uygulanır.

İtirazlar

MADDE 32- (1) Cezai işlemlerin iptal edilmesinde Belediye Encümeni yetkilidir.

Tespit Tarihi

MADDE 33- (1)  Uygulanan cezalarda tutanakların tarihi esas alınır.

 

 

 

Kazı Harici Tahribat

MADDE 34- (1) Kazı yapılan alanda iş makineleri veya aparatları ile asfalt zeminde yapılan diğer tahribat için, tahrip edilen alan kadar asfalt zemin tahrip bedeli birim fiyatın 3(üç) katına kadar cezai müeyyide uygulanır. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

Uygunsuz Kazı

MADDE 35- (1) Ruhsat alınmadan yapılan her türlü kazılar uygunsuz kazıdır. Yeraltından insan eli marifetiyle yapılan ruhsatsız kazılarda, kazı alanı kadar stabilize zemin tahrip bedeli birim fiyatının 3 (üç) katına kadar ceza ilgilisinden tahsil edilir. Belediye Encümeni idari para cezasının kaç katının uygulanacağına karar verme konusunda takdir yetkisine haizdir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli  Hükümler

 Yürürlük

 MADDE 36 - (1) Bu yönetmelik Etimesgut Belediye Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 621 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 (2) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Yürütme

 MADDE 37 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Etimesgut Belediye Başkanı yürütür.13/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org