İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
FARUK ÜNAL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Müdür, Şef ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4722 sayılı Medeni Kanun ,2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2886 ve 4734 sayılı İhale Kanunları, 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası, 506 sayılı SSK Kanunu ve mevzuatlarına ilişkin 4963, 4778, 2981, 3290 ve 3366 Sayılı Kanunlarla bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmenlik, genelge ve tamimleri kapsamında belediye sınırları içerisinde her türlü plan ve projeleri üretmek, bunların uygulama planlarını ve dağıtım cetvellerini hazırlamak, arazi üzerinde düzenlemeler yapmak, 
 2. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak her türlü planlama işlerini yürütmek, bunların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak, değişiklik tekliflerini incelemek, dağıtım cetvellerini düzenlemek, imar planları yaptırmak, yapılan planları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, 
 3. 2981 – 3290 – 3366 sayılı İmar Affı Yasaları uyarınca, gecekondu bölgelerinde ve gecekondu tehdidi altında kalan bölgelerde ıslah imar planları yaparak, bunların belediye meclisine havalesini sağlamak,
 4. İmar geçen bölgelerde kadastro tapularına binaen yeni imar tapularının verilmesini sağlamak,  mevzi olarak hazırlanan imar planlarının ilk mülkiyet kontrollerini yapmak,
 5. Koruma, geliştirme, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme v.b. plan değişiklikleri, avam, mimari proje, analiz çalışmalarını, kontrolünü ve denetimini yapmak,
 6. Planlanan alanlarda, imar durumu(çap) belgesi vermek, gerekli hallerde tevhit, ifraz işlemleri ve halihazır haritalar yapmak, plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak, denetlemek, planlı bölgelerde yapılacak binaların her türlü plan, proje ve hesaplarını incelemek, düzeltme ve değişiklikleri yapmak, belediye sınırını her ölçekteki planlara işlemek, onaylamak ve ilgili yerlere göndermek,
 7. İnşaatlara yapı izni (ruhsat) vermek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, aykırı olarak yapılanların tespitini yaparak gerekli yasal işlemleri yürütmek, proje üzerinde yapılmak istenen tadilatları incelemek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılanlara yapı kullanma izni (iskan) vermek, tasdikli proje ve belgelerin suret onayını yapmak,
 8. Yapılacak binalarda teknik sorumluluğu yüklenecek denetim firmasının 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde; denetlemek, hesaplarını tetkik etmek, bina ile ilişiğinin kesmek ve sicillerini tutmak,
 9. Projeleri yapım sözleşmesi, Yapı Denetim Sözleşmesi, tapu tescil belgesi, vekaletname veya muvafakat name, noter onaylı bağımsız bölüm listelerinin temininden sonra onaylamak ve dosyasını tekamül ettirmek, mal sahibi, yüklenici veya fenni mesulün ölümü veya değişikliği halinde ruhsatları yenilemek,
 10. Eski eserlerin ve sit alanlarının ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesini sağlamak, gerekli projeleri onaylamak,
 11. Eski yapılarla ilgili mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hakları yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirmek, ruhsatlı veya imar planı ile korunmuş olan her türlü yapı ve tesislere bakım ve onarım izni vermek, ruhsatlarını yenilemek ve değişiklik işlemlerini yapmak,
 12. Yapı ruhsatı almış inşaatların hafriyat aşamasından yapı kullanma izin belgesi aşamasına kadar her türlü kontrol ve denetimi yapmak, ruhsat öncesi inşaata başlanıp başlanmadığı kontrol etmek, toprak, ısı yalıtımı, mekanik tesisat, temel ve su basman v.b. vizelerini vermek, bina aplikasyonu, yol kotu, gabarili yol kotu ve röleveli aplikasyon tutanaklarını hazırlamak, yol profillerini hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve ilgili  yerlere göndermek, asansör işletme ruhsatı vermek, verilenleri yenilemek, kontrollerini yapmak veya yaptırmak,
 13. İrtifak hakkı tesisi etmek,
 14. Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı inşaatların imar kanunu ve yönetmenliği ve belediye encümen kararları doğrultusunda denetim işlemlerini yürütmek, yasal işlemler yapmak, sit alanlarında, tehlike ve özellik arz eden yerler ve lüzumu halinde müdürlüğün uygun gördüğü yerlerde hiç bir proje onayı yapılmadan kazı izni vermek,
 15. Yol profilleri, bina kotu ve hali hazır haritaların kontrolünü yapmak, vatandaş taleplerini plan üzerinde tetkik, tespit ve haritaya işleyerek gereğini yapmak,

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için 2 adet şeflik, en fazla 10 adet fonksiyonel birim/servis Başkanlık onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Önemli

Ruhsat Başvurunuz esnasında işlemleriniz daha hızlı ilerleyebilmesi için başvuruda bulunduğunuz yapıya ilişkin metrekare cetvelini aşağıdaki Excel dosyasına yazarak Belediyemize başvuruda bulununuz.

http://www.etimesgut.bel.tr/templates/resimler/Image/logos/excel_logo.gif Metrekare Cetveli

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

 MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org